Quyết định 517/QĐ-UBND

Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0

Nội dung toàn văn Quyết định 517/QĐ-UBND 2020 cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 tỉnh Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 517/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CẬP NHẬT KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN, PHIÊN BẢN 2.0

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

Căn cứ Công văn số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

Căn cứ Công văn số 110/THH-CSCNTT ngày 11/02/2020 của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 215/TTr-STTTT ngày 18/02/2020 về việc phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này bản cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0 .

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kiến trúc này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị đảm bảo phù hợp với Kiến trúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các Phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX
(NTH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 517/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu517/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2020
Ngày hiệu lực30/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(14/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 517/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 517/QĐ-UBND 2020 cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 517/QĐ-UBND 2020 cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu517/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Long Hải
        Ngày ban hành30/03/2020
        Ngày hiệu lực30/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (14/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 517/QĐ-UBND 2020 cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 tỉnh Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 517/QĐ-UBND 2020 cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 tỉnh Lạng Sơn

              • 30/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực