Quyết định 517/QĐ-UBND

Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2015 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 517/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở giáo dục đào tạo Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 517/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật t chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước vgiáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyn của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

2. SGiáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tchức, biên chế và công tác của y ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kim tra vchuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở của sđặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của sthực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tchức và biên chế của Sgồm:

1. Lãnh đạo: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

2. Các tchức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

2.1. Văn phòng;

2.2. Thanh tra;

2.3. Phòng Kế hoạch và Tài chính;

2.4. Phòng Tổ chức cán bộ;

2.5 Phòng Chính trị, tư tưởng;

2.6. Phòng Giáo dục Mầm non;

2.7. Phòng Giáo dục Tiểu học;

2.8. Phòng Giáo dục Trung học;

2.9. Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp;

2.10. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

3.1. Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai;

3.2. Các trường Trung học phthông và trường Phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp Trung học phổ thông;

3.3. Các trường Phthông Dân tộc nội trú cấp Trung học phổ thông;

3.4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai;

3.5. Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh Gia Lai;

3.6. Ban Giáo dục dân tộc;

3.7. Các cơ sở giáo dục trực thuộc khác (nếu có).

4. Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, mi quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh.

5. Biên chế và số lượng người làm việc của Sở và các đơn vị trực thuộc được phân bhàng năm theo Quyết định của y ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của y ban nhân dân tỉnh tỉnh Gia Lai quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Các quy định trước đây trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục KTVB (BTP);
- TT Tỉnh ủy (Báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban TCTU, Ban TGTU;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Gia lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH, TTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Hoàng Công Lự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 517/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu517/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 517/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 517/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở giáo dục đào tạo Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 517/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở giáo dục đào tạo Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu517/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýHoàng Công Lự
       Ngày ban hành07/09/2015
       Ngày hiệu lực17/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 517/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở giáo dục đào tạo Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 517/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở giáo dục đào tạo Gia Lai

           • 07/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực