Quyết định 518/QĐ-BNN-PC

Quyết định 518/QĐ-BNN-PC năm 2014 thành lập Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 518/QĐ-BNN-PC thành lập Tổ biên tập giám định tư pháp bộ nông nghiệp 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cứ Công văn của các đơn vị cử người tham gia Tổ biên tập xây dựng Thông tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Danh sách thành viên của Tổ biên tập được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập

1. Tổ chức soạn thảo dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng xem xét, quyết định bảo đảm chất lượng, tiến độ và quy trình xây dựng văn bản.

2. Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên của Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 và Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thành viên Tbiên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tbiên tập tự giải thể sau khi Thông tư được ban hành.

Điều 3. Kinh phí xây dựng dự thảo Thông tư thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 518/QĐ-BNN-PC ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Lữ Minh Tun

Phó Vụ trưởng- Vụ Pháp chế- Ttrưởng

2

Ông Đoàn Minh Tuấn

Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra -Tổng cục Lâm Nghiệp - tổ phó

3

Bà Phan Thị Huệ

Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tổng cục Thủy sản - Thành viên

4

Ông Nguyễn Văn Trịnh

Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tổng cục Thủy lợi - Thành viên

5

Bà Dương Thị Hin

Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế Cục KTHT và PTNT - Thành viên

6

Ông Ứng Xuân Thu

Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế Cục Trồng trọt- Thành viên

7

Ông Nguyn Anh Tun

Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế Cục Chăn nuôi- Thành viên

8

Ông Nghiêm Phú Trường

Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp, Thanh tra B- Thành viên

9

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Chuyên viên- Vụ Pháp chế- Thư ký

10

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tổng cục Thủy sản - Thành viên

11

Bà Nguyn Thị Đông Mai

Chuyên viên phòng Thanh tra- Pháp chế Cục CBNLTS và Nghề muối- Thành viên

12

Ông Nguyn Duy Trọng

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra -Tổng cục Lâm Nghiệp - Thành viên

13

Ông Nguyễn Quang Anh

Chuyên viên phòng Thanh tra- Pháp chế Cục Thú y - Thành viên

14

Ông Đào Văn Chất

Chuyên viên phòng Thanh tra- Pháp chế Cục QLCLNLS và TS - Thành viên

15

Bà Trương Thị Liên

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tng cục Thủy lợi- Thành viên

16

Ông Nghiêm Quang Tuấn

Chuyên viên phòng Thanh tra- Pháp chế Cục Bảo vệ thực vật - Thành viên

17

Bà Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên Vụ Tchức cán bộ - Thành viên

18

Bà Trn Thị Dung

Chuyên viên- Vụ Pháp chế- Thành viên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 518/QĐ-BNN-PC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu518/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 518/QĐ-BNN-PC

Lược đồ Quyết định 518/QĐ-BNN-PC thành lập Tổ biên tập giám định tư pháp bộ nông nghiệp 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 518/QĐ-BNN-PC thành lập Tổ biên tập giám định tư pháp bộ nông nghiệp 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu518/QĐ-BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 518/QĐ-BNN-PC thành lập Tổ biên tập giám định tư pháp bộ nông nghiệp 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 518/QĐ-BNN-PC thành lập Tổ biên tập giám định tư pháp bộ nông nghiệp 2014

            • 21/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực