Quyết định 518/QĐ-TCTDTT

Quyết định 518/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 518/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính


BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 518/QĐ-TCTDTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tài chính là cơ quan của Tổng cục Thể dục thể thao, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện quản lý Nhà nước về kế hoạch, tài chính, đầu tư và dịch vụ công trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia về thể dục, thể thao, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp thẩm định trình Tổng cục trưởng các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch hàng năm thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Tổng cục Thể dục thể thao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng tổ chức hoặc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia về thể dục, thể thao, các chế độ chính sách, định mức kinh tế, kỹ thuật, giá cả, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

4. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng, tổng hợp và trình Tổng cục trưởng dự toán ngân sách hàng năm của Tổng cục; phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục theo quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Thẩm định, phê duyệt quyết toán tài chính cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục theo quy định; kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của Tổng cục.

6. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành quy định điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình thể dục, thể thao và tổ chức hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

8. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn nhà nước hỗ trợ cho các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn, kiểm tra các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, các đội tuyển thể thao quốc gia, ban tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quốc gia, ban tổ chức các cuộc thi thể thao quốc tế tại Việt Nam trong việc vận động và sử dụng các nguồn tài trợ

10. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản việc tổ chức, triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và y học trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

11. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công của Tổng cục Thể dục thể thao.

12. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế hoạch, tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính của Tổng cục thể dục thể thao.

14. Thực hiện cải cách hành chính, quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức trong Vụ; quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, sử dụng ngân sách được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng, các Phó vụ trưởng và công chức

2. Vụ trưởng Vụ Tài chính có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (BVHTTDL);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Các sở VHTTDL, các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Danh Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 518/QĐ-TCTDTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu518/QĐ-TCTDTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2008
Ngày hiệu lực24/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 518/QĐ-TCTDTT

Lược đồ Quyết định 518/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 518/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu518/QĐ-TCTDTT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thể dục thể thao
     Người kýNguyễn Danh Thái
     Ngày ban hành24/12/2008
     Ngày hiệu lực24/12/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 518/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 518/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

         • 24/12/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/12/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực