Quyết định 518/QĐ-UBND

Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2020-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 518/QĐ-UBND 2020 lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM HỌC 2020 – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 703/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2020 - 2021.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2020 - 2021 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thực hiện đối với việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2020 - 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C,PVP UBND tỉnh,
các phòng: KGVX, TH, TT THCB;
- Lưu: VT, KGVX (LTT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Long Hải

 

TIÊU CHÍ

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM HỌC 2020 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 518 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1

Nội dung, ngôn ngữ, hình ảnh quen thuộc, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với đời sống kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.

2

Hình thức cấu trúc, kích thước, độ dày, màu sắc phù hợp, gần gũi với môi trường sống, môi trường tự nhiên, thị hiếu thẩm mỹ của học sinh địa phương.

3

Hệ thống chủ đề, câu hỏi, bài tập và các hoạt động học tập được xây dựng thiết thực, có khả năng ứng dụng vào điều kiện thực tiễn địa phương.

4

Giá thành hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của cộng đồng dân cư địa phương.

5

Nhà xuất bản có kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời theo nhu cầu của học sinh và các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng việc tổ chức tập huấn, hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của địa phương trong quá trình sử dụng sách giáo khoa.

II

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

6

Nội dung sách giáo khoa có tính mở, thuận lợi cho giáo viên lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học phù hợp, có thể điều chỉnh, bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù sát với thực tế, phù hợp với khả năng học tập của học sinh; giúp các nhà trường dễ dàng, chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

7

Cấu trúc sách giáo khoa thuận tiện cho giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch, hoạt động giáo dục của nhà trường.

8

Bảo đảm tính hệ thống, phân hóa, tích hợp liên môn theo các chủ đề, thuận lợi cho giáo viên dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với đổi mới phương pháp dạy học tích cực, theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

9

Có khả năng kế thừa ưu điểm của việc sử dụng sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh những năm qua và phù hợp xu hướng lựa chọn sách giáo khoa phổ thông cho những năm học tiếp theo.

10

Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại các trường và khả năng trang bị mới trong năm học 2020 – 2021; có kèm thêm các nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, tài liệu bổ trợ, website,... cho cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh sử dụng, tham khảo.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 518/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu518/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(09/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 518/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 518/QĐ-UBND 2020 lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 518/QĐ-UBND 2020 lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu518/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Long Hải
        Ngày ban hành31/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 518/QĐ-UBND 2020 lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 518/QĐ-UBND 2020 lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Lạng Sơn

              • 31/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực