Quyết định 5186/QĐ-UBND

Quyết định 5186/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục điện tử dùng chung tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 5186/QĐ-UBND 2019 danh mục điện tử dùng chung thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5186/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 52/TTr-STTTT ngày 13 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục điện tử dùng chung tại thành phố.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các dữ liệu có liên quan đến danh mục điện tử dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố; xây dựng tài liệu và thực hiện công bố hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng tại Cổng thông tin dữ liệu thành phố http://data.hochiminhcity.gov.vn.

2. Tham mưu y ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục điện tử dùng chung khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế.

Điều 3. Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp dữ liệu liên quan đến danh mục điện tử dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các tổ chức chính trị-xã hội;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTTH, TTCB;
- Lưu: VT (KT/Loan) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

DANH MỤC

ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 09 thng 12 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố)

I. Danh mục liên quan đối tượng Người dân

1. Danh mục giới tính

2. Danh mục dân tộc

3. Danh mục nhóm máu

4. Danh mục tình trạng hôn nhân

5. Danh mục tôn giáo

6. Danh mục quan hệ với chủ hộ

7. Danh mục loại trạng thái

II. Danh mục liên quan đốiợng doanh nghiệp

1. Danh mục ngành nghề kinh doanh

2. Danh mục cấp, chương

3. Danh mục loại tiền

4. Danh mục loại hình doanh nghiệp

5. Danh mục ngành trọng điểm

6. Danh mục loại thuế phải nộp

7. Danh mục lý do đóng cửa

8. Danh mục thành phần kinh tế

9. Danh mục trạng thái hoạt động

10. Danh mục cơ quan thuế

11. Danh mục loại người nộp thuế

III. Danh mục liên quan vị trí địa lý

1. Danh mục đường

2. Danh mục các xã/phường/thị trấn

3. Danh mục các quận/huyện/thị xã/thành phố cấp huyện

4. Danh mục quốc tịch

5. Danh mục tỉnh thành

6. Danh mục quốc gia

IV. Danh mục liên quan đối tượng quản lý và thủ tục hành chính

1. Danh mục lĩnh vực thủ tục hành chính

2. Danh mục định danh Cơ quan Nhà nước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5186/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5186/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2019
Ngày hiệu lực09/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5186/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5186/QĐ-UBND 2019 danh mục điện tử dùng chung thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5186/QĐ-UBND 2019 danh mục điện tử dùng chung thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5186/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Vĩnh Tuyến
        Ngày ban hành09/12/2019
        Ngày hiệu lực09/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5186/QĐ-UBND 2019 danh mục điện tử dùng chung thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5186/QĐ-UBND 2019 danh mục điện tử dùng chung thành phố Hồ Chí Minh

            • 09/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực