Quyết định 519/QĐ-UBND

Quyết định 519/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 519/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số: 103/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số: 301/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động, Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2018;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 469/TTr-LĐTBXH ngày 28 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp, góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tư vấn về định hướng nghề nghiệp cho 3.000 lượt thanh niên.

- Bồi dưỡng, kỹ năng làm việc, kỹ năng tìm việc cho 100 thanh niên đã tốt nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 160 cán bộ đoàn thể không hưởng lương của các xã, phường, thị trấn.

- Định hướng nghề nghiệp cho 100 học sinh, thanh niên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động triển khai, nâng cao năng lực, truyền thông, kiểm tra, giám sát đánh giá.

II. NỘI DUNG

1. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông, thanh niên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

a) Nội dung:

- Tổ chức tư vấn cho 3.000 lượt thanh niên về thị trường lao động trong và ngoài nước tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức 04 buổi định hướng nghề nghiệp cho 100 học sinh, thanh niên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV năm 2018.

2. Hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên đã tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số

a) Nội dung:

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, kỹ năng làm việc, kỹ năng tìm việc cho 100 thanh niên đã tốt nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

3. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ không hưởng lương của các xã, phường, thị trấn về thị trường lao động và việc làm

a) Nội dung:

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ không hưởng lương của huyện Na Rì, Chợ Đồn.

b) Thời gian thực hiện: Từ quý III đến quý IV năm 2018.

3. Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ thị trường lao động và việc làm

a) Nội dung:

- Xây dựng 1.422 Sổ tay nghiệp vụ thị trường lao động và việc làm (nội dung về thị trường lao động, việc làm) để cấp đến các thôn bản, tổ, phố của các địa phương trên trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Từ quý III đến quý IV năm 2018.

4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện dự án

a) Nội dung:

Kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

b) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV năm 2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí đã giao tại Quyết định số: 301/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 519/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu519/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2018
Ngày hiệu lực05/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 519/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 519/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 519/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu519/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành05/04/2018
        Ngày hiệu lực05/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 519/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 519/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động Bắc Kạn

            • 05/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực