Quyết định 519/QĐ-UBND

Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Một cửa điện tử

Nội dung toàn văn Quyết định 519/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Ủy ban tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH, SKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TI MỘT CỬA ĐIN TỬ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 29/TTr-SKH ngày 28 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Một cửa điện tử (Phụ lục s 1, 2).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ trên Một cửa điện tử; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả (phần Người thực hiện) trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC (do luân chuyn cán bộ, công chức, viên chức), thay đổi về thời gian thực hiện TTHC (TTHC công bố sửa đổi, bổ sung); TTHC bị bãi bỏ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy trình nội bộ TTHC thực hiện tại Một cửa điện tử theo quy định.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Viễn thông Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTHCC, KTN, KTTH, KSTT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA S KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

I. LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

1.1. Tên thủ tục hành chính: Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Tng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký kinh doanh và HTDN

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

88 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (không phải xin ý kiến )

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

1.2. Tên thủ tục hành chính: Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng to

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký kinh doanh và HTDN

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

88 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (Không phải xin ý kiến )

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

-Gửi kết quTTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

1.3. Tên thủ tục hành chính: Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký kinh doanh và HTDN

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

88 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (Không phải xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

1.4. Tên thủ tục hành chính: Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Tng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký kinh doanh và HTDN

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

88 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

1.5. Tên thủ tục hành chính: Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư

Tng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký kinh doanh và HTDN

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

88 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không phải xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Hỗ trợ tư vấn

2.1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên

Tng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 gi.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký kinh doanh và HTDN

Lãnh đạo phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

48 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không phải xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2.3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Tng thời gian thực hiện TTHC: 3 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký kinh doanh và HTDN

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

6 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

8 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (Không phải xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

2 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

16 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

64 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Tng thời gian: 03 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

12 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

2 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

2 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

2 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

7 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

2 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

1 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc quyết định chủ trương đầu tư)

Thời gian thực hiện còn 08 ngày làm việc x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

50 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết qu TTHCC.

2 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng dự án đầu tư: Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư,(ii) dự án được cấp Giy chng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vn, huy động vn và đưa dự án vào khai thác, vận hành

Thời gian thực hiện: 8 ngày làm việc x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

50 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

2 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Thời gian thực hiện 12 ngày làm việc x 08 giờ = 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

80 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết qu TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Thời gian thực hiện 12 ngày làm việc x 08 gi= 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

80 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết qu TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

8. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời gian thực hiện 4 ngày làm việc x 08 gi= 32 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

16 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

9. Tên thủ tục hành chính: Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời gian thực hiện 2 ngày làm việc x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

2 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

6 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

2 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết qu TTHCC.

2 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

10. Tên thủ tục hành chính: Giãn tiến độ đầu tư

Thời gian thực hiện 12 ngày làm việc x 08 giờ = 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

80 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

11. Tên thủ tục hành chính: Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thời gian thực hiện: 12 ngày làm việc x 08 gi= 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyn hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

80 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

12. Tên thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thời gian thực hiện còn 12 ngày làm việc x 8= 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

80 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

13. Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc x 08 giờ =16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

2 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

6 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

2 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

2 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

14. Tên thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Thời gian thực hiện 04 ngày làm việc x 08 giờ = 32 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

16 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

15. Tên thủ tục hành chính: Bảo đảm đầu tư trong trường hp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư:

Thời gian thực hiện 24 ngày làm việc x 08 giờ = 192 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

176 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

16. Tên thủ tục hành chính: Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Thời gian thực hiện: 12 ngày làm việc x 08 giờ = 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

80 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời (Không xin ý kiến)

-

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

III. LĨNH VỰC ĐU THU

1. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đ xuất đi với dự án nhóm B, nhóm C.

Tng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

20 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

104 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

80 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án nhóm A.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc x 08 giờ = 320 gi.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đtheo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

20 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

154 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

Các Sở, ngành có liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

120 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất với dự án nhóm B.

Tng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 gi= 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

20 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

104 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

...

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

80 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất với dự án nhóm A. Tng thời gian thực hiện TTHC: 60 ngày làm việc x 08 giờ = 480 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

36 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sa, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

232 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

160 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án nhóm B, nhóm C.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

20 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

104 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

...

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

80 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án nhóm A.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc x 08 giờ = 320 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyn hồ sơ. (theo mẫu).

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

20 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

154 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

120 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Tên thủ tục hành chính: Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ (Trường hợp sử dụng ngân sách địa phương; đối với trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công).

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

12 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản cho ý kiến

40 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

8 giờ

 

 

 

Văn phòng

...

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

8 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

4 giờ

 

 

 

 

B 4

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1. Tên thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

1.1. Đối với dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 21,5 ngày làm việc 08 giờ = 172 giờ, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0,5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 5 ngày;

+ Tổ thẩm đnh: 7 ngày;

+ Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến: 3 ngày làm việc;

+ UBND tỉnh: 4 ngày làm việc;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 2 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

86 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản cho ý kiến

24 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

2 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

18 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

4 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Sở Tài Nguyên và Môi trường

B 4

Phòng, ban chuyên môn

Sau khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư thì ban hành Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất cho thuê đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển cho Trung tâm HCC

16 giờ

 

 

 

 

B 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

1.2. Đối với dự án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24,5 ngày làm việc x 08 giờ = 196 giờ, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0,5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 5 ngày;

+ Tổ thẩm đnh: 7 ngày;

+ Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến: 6 ngày;

+ UBND tỉnh: 4 ngày;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 2 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

86 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản cho ý kiến

48 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

2 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

2 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Sở Tài Nguyên và Môi trường

B 4

Phòng, ban chuyên môn

Sau khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư thì ban hành Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất cho thuê đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển cho Trung tâm HCC

16 giờ

 

 

 

 

B 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 42 ngày làm việc x 08 giờ = 336 giờ, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0.5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 15.5 ngày;

+ UBND tỉnh: 4 ngày;

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày;

+ Thủ tướng Chính phủ: 7 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

108 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt HS, văn bản.

8 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

....

- Duyệt

6 giờ

 

 

 

Văn thư

....

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

B 4

...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ

120 giờ

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

B 5

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định

56 giờ

 

 

 

3. Tên Thủ tục hành chính: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3.1. Đối với điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 39 ngày làm việc x 08 giờ = 296 giờ, trong đó:

- Trung tâm HCC: 0.5 ngày;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 7.5 ngày;

- Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến: 05 ngày;

- UBND tỉnh: 04 ngày;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày;

- Thủ tướng Chính phủ: 7 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

48 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

- Văn bản cho ý kiến

40 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

6 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

B 4

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ

120 giờ

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

B 5

 

 

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định

56 giờ

 

 

 

3.2. Đối với điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 18 ngày làm việc x 08 giờ = 144 giờ; trong đó:

- Trung tâm HCC: 0.5 ngày;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 6.5 ngày;

- Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến: 7 ngày;

- UBND tỉnh: 4 ngày

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

40 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

- Văn bản cho ý kiến

56 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

2 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

2 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

 

B 4

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

4. Tên Thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 21 ngày làm việc x 08 giờ = 168 giờ, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0.5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 16.5 ngày;

+ UBND tỉnh: 4 ngày

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

120 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản cho ý kiến

0 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

2 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

2 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 42 ngày làm việc x 08 giờ = 336 giờ, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0.5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 15.5 ngày;

+ UBND tỉnh: 4 ngày;

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày;

+ Thủ tướng Chính phủ: 7 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

108 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt HS, văn bản.

8 giờ

 

 

 

Văn phòng

...

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

...

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

6 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

B 4

...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ

120 giờ

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

B 5

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định

56 giờ

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng dự án đầu tư

6.1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

- Thời hạn thực hiện là 41 ngày làm việc x 08 giờ = 328 giờ, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0.5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 11.5 ngày ;

+ Các cơ quan, đơn vị được ly ý kiến: 8 ngày;

+ UBND tỉnh: 4 ngày;

+ Bộ kế hoạch và Đầu tư: 10 ngày;

+ Thủ tướng Chính phủ: 7 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B 2

Phòng, ban chuyên môn

LĐ phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

80 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

- Văn bản cho ý kiến

64 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư VP UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển CV xử lý.

4 giờ

 

 

 

CV

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

6 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyn Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

B4

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ

80 giờ

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

B5

 

 

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định

56 giờ

 

 

 

6.2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

- Thời hạn thực hiện là 45 ngày, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0.5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 15.5 ngày

+ Các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến: 8 ngày

+ UBND tỉnh: 4 ngày;

+ Bộ kế hoạch và Đầu tư: 10 ngày;

+ Thủ tướng Chính phủ: 7 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B 2

Phòng, ban chuyên môn

LĐ phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyt.

112 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

- Văn bản cho ý kiến

64 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư VP UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

LĐ phòng

Duyệt, chuyển CV xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

....

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

6 giờ

 

 

 

Văn thư

....

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

B4

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ

80 giờ

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ

B5

 

 

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định

56 giờ

 

 

 

7. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

7.1. Đối với dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 21,5 ngày làm việc 08 giờ = 172 giờ, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0,5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 5 ngày;

+ Tổ thẩm đnh: 7 ngày;

+ Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến: 3 ngày;

+ UBND tỉnh: 4 ngày;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 2 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

86 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

- Văn bản cho ý kiến

24 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

...

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

2 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

18 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Duyệt

4 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Sở Tài Nguyên và Môi trường

B 4

Phòng, ban chuyên môn

Sau khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư thì ban hành Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất cho thuê đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển cho Trung tâm HCC

16 giờ

 

 

 

 

B 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

7.2. Đối với dự án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24,5 ngày làm việc x 08 giờ = 196 giờ, trong đó:

+ Trung tâm HCC: 0,5 ngày;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 5 ngày;

+ Tổ thẩm đnh: 7 ngày;

+ Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến: 6 ngày;

+ UBND tỉnh: 4 ngày;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 2 ngày.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

86 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản cho ý kiến

48 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

- Đóng dấu (nếu có).

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

...

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

2 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên

viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

....

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

....

- Duyệt

2 giờ

 

 

 

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển Trung tâm HCC

2 giờ

 

 

 

Sở Tài Nguyên và Môi trường

B 4

Phòng, ban chuyên môn

Sau khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư thì ban hành Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất cho thuê đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển cho Trung tâm HCC

16 giờ

 

 

 

 

B 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 519/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu519/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2019
Ngày hiệu lực17/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 519/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 519/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Ủy ban tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 519/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Ủy ban tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu519/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành17/04/2019
        Ngày hiệu lực17/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 519/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Ủy ban tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 519/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Ủy ban tỉnh Đắk Nông

           • 17/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực