Quyết định 5198/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 5198/QĐ-UBND 2023 chương trình bồi dưỡng công chức Sở Y tế Hà Nội 2022 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5198/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC GIAO SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ THEO ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND Thành phố về việc Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hồ Nội năm 2023; Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 13/3/2023, Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 2023 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội ban hành về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2023; theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì lớp bồi dưỡng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2792/TTr-SNV ngày 25/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 02 chương trình bồi dưỡng công chức giao Sở Y tế chủ trì theo Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

1. Chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý y tế;

2. Chương trình bồi dưỡng kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế ở một số nước tiên tiến.

(Chương trình chi tiết đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Y tế:

- Quản lý và sử dụng chương trình, triệu tập học viên, Quyết định mở lớp, phối hợp đơn vị tổ chức bồi dưỡng theo quy định đồng thời hàng năm báo cáo việc quản lý và sử dụng chương trình đã được phê duyệt (qua Sở Nội vụ tổng hợp);

- Chịu trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức các lớp bồi dưỡng tại nước ngoài theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT Thường trực UBND TP;
- VP UBTP: CVP, PCVP P.T.T. Huyền; Các phòng: NC, KGVX;
- Lưu: VT, NC, SNV
(CCVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Ở NHỮNG NƯỚC TIÊN TIẾN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 5198/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý y tế, kiến thức thực tế phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của Thành phố, vận dụng vào công việc thực tế của các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, góp phần tích cực vào thực thi chính sách hiệu quả. Qua bồi dưỡng tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và của cơ quan, đơn vị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cuối khóa, học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Sử dụng phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể. Trong mỗi chuyên đề nội dung bồi dưỡng phù hợp với đối tượng và tính chất công việc quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý y tế,... Học viên được phát tài liệu và gửi phiếu câu hỏi đối với giảng viên về các vấn đề quan tâm trong khóa học.

Giảng viên là giáo sư, tiến sỹ, các nhà quản lý, chuyên gia giỏi có chuyên môn nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực bồi dưỡng tham gia giảng dạy để trao đổi kinh nghiệm liên quan ở một số địa phương; kiểm tra, đánh giá chất lượng của học viên.

IV. THỜI GIAN: 20 ngày (160 tiết).

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng số tiết

160

Phần I. Tổng quan quản lý y tế

24

Chuyên đề 1

Đại cương về quản lý và chu trình quản lý (Phân tích được khái niệm quản lý, quản lý y tế và các khái niệm liên quan; Phân tích được vai trò tầm quan trọng của quản lý y tế; Phân tích các bước trong chu trình quản lý)

04

Chuyên đề 2

Mô hình/phương pháp quản lý (Phân tích được các mô hình/phương pháp quản lý; Bàn luận và đánh giá được mô hình/ phương pháp quản lý đã áp dụng trên thực tế; Trình bày và phân tích bài học kinh nghiệm từ một số mô hình quản lý trên thế giới; Đề xuất được mô hình/phương pháp quản lý phù hợp)

08

Chuyên đề 3

Đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam và thế giới (Trình bày khái niệm về hệ thống y tế, hệ thống y tế Việt Nam; Phân tích nguyên tắc cơ bản trong tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam, mô hình chung của tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam; Trình bày và phân tích điểm mạnh và điểm yếu của một số mô hình y tế trên thế giới; Phân tích một số thách thức chung toàn cầu trong bối cảnh mới)

06

Chuyên đề 4

Phong cách lãnh đạo và quản lý nhóm trong quản lý y tế (Trình bày và phân tích các phong cách lãnh đạo trong y tế; Phân tích chiến lược hiệu quả để quản lý đội ngũ cán bộ y tế; Phân tích phong cách lãnh đạo trong chăm sóc sức khoẻ và chiến lược quản lý nhóm làm việc hiệu quả)

06

Phần II. Quản lý và phát triển nhân lực y tế

32

Chuyên đề 5

Khái quát về nhân lực nhân lực trong ngành y tế (Trình bày được khái niệm nhân lực và nhân lực y tế; về quản lý nhân lực, quản lý nhân lực trong y tế; Phân tích vai trò của quản lý nhân lực trong thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức; Trình bày các nguyên tắc quản lý nhân lực cơ bản trong y tế)

08

Chuyên đề 6

Nội dung cơ bản của quản lý nhân lực y tế (Trình bày quy trình lập kế hoạch nhân lực trong các cơ sở y tế; Phân tích chiến lược tuyển chọn đội ngũ cán bộ y tế, tuyển chọn và thu hút nhân tài; Phân tích vai trò của cán bộ y tế trong chăm sóc sức khoẻ và phương pháp đánh giá thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở y tế; Phân tích chiến lược cải thiện động lực làm việc của nhân viên y tế; Nêu các điểm chính về luật lao động và quy định trong lĩnh vực y tế và phân tích phương án giải quyết các tình huống khó xử về đạo đức mà các nhà quản lý có thể gặp phải)

08

Chuyên đề 7

Một số phương pháp phát triển nhân lực y tế (Phân tích tầm quan trọng của phát triển nhân lực y tế; Trình bày được một số phương pháp phát triển nhân lực y tế)

08

Chuyên đề 8

Phát triển kỹ năng lãnh đạo và áp dụng những bài học tốt trong quản lý nhân lực (Trình bày được triển năng lực lãnh đạo và phương án phát triển kỹ năng lãnh dạo trong các cơ sở y tế; Phân tích những thách thức trong phát triển nhân lực y tế và những bài học tốt trong quản lý nhân lực y tế)

08

Phần III: Lập kế hoạch và Quản lý tài chính y tế

32

Chuyên đề 9

Khái quát về lập kế hoạch trong các cơ sở y tế (Trình bày được khái niệm về lập kế hoạch và vai trò quan trọng của lập kế hoạch trong chăm sóc sức khoẻ; Trình bày các loại kế hoạch và các bước cơ bản trong lập kế hoạch; Viết kế hoạch cho một vấn đề sức khoẻ ưu tiên)

06

Chuyên đề 10

Lập kế hoạch chiến lược (Trình bày được khái niệm về lập kế hoạch chiến lược, các thành phần của kế hoạch chiến lược và lợi ích của kế hoạch chiến lược trong chăm sóc sức khoẻ trọng của lập kế hoạch trong chăm sóc sức khoẻ; Trình bày quy trình lập kế hoạch chiến lược và thực hiện kế hoạch chiến lược trong các cơ sở y tế; Phân tích thực hành tốt về lập và thực hiện kế hoạch chiến lược trong cơ sở y tế)

06

Chuyên đề 11

Khái quát về quản lý tài chính y tế (Trình bày khái niệm về quản lý tài chính y tế và vai trò của quản lý tài chính trong các cơ sở y tế; Phân tích vai trò và trách nhiệm của các cán bộ quản lý tài chính; Trình bày được mô hình tài chính y tế trên thế giới và Việt Nam và phương thức chi trả; Phân tích các các nguyên tắc và mục tiêu cốt lõi trong quản lý tài chính y tế)

04

Chuyên đề 12

Lập kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách, theo dõi và báo cáo và tuân thủ các quy định về tài chính (Phân tích vai trò của kế hoạch tài chính trong quản lý y tế; Trình bày được cách tính chi phí đầy đủ và phân tích các bước lập kế hoạch tài chính và ngân sách; Phân tích các chiến lược quản lý chi phí và quản lý chi tiêu tại các cơ sở y tế)

06

Chuyên đề 13

Nguồn tài chính cho y tế, huy động và quản lý nguồn thu (Trình bày được nguồn tài chính cho chăm sóc sức khoẻ; Phân tích tầm quan trọng của các nguồn thu để ổn định nguồn tài chính cho y tế; Phân tích những giải pháp huy động nguồn thu cho y tế và những bài học từ ví dụ về thực hành tốt trong quản lý nguồn thu; Giải thích tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về tài chính và giải quyết những vấn đề khó xử về đạo đức liên quan tới quyết định tài chính trong y tế)

04

Chuyên đề 14

Phân tích tài chính và quản lý công sản (Giải thích các báo cáo tài chính, các chỉ số chính là cơ sở cho ra quyết định; Trình bày quá trình đánh giá và lựa chọn ưu tiên cho đầu tư; Trình bày những điểm cơ bản trong quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và phân tích ảnh hưởng của quyết định về tài chính tới thay thế, duy trì và bảo dưỡng trang thiết bị và cơ sở vật chất)

06

Phần IV: Quản lý chất lượng

32

Chuyên đề 15

Đại cương về quản lý chất lượng trong y tế (Trình bày khái niệm quản lý chất lượng trong y tế; Trình bày và phân tích khuôn khổ và mô hình trong cải thiện chất lượng)

08

Chuyên đề 16

Các bước Quản lý chất lượng (Phân tích được 06 bước của quản lý chất lượng; Thực hành 05 bước quản lý chất lượng dựa trên thực tế của đơn vị nơi học viên công tác (trừ bước 6); Sẵn sàng chấp nhận và đổi mới quản lý theo các bước của quản lý chất lượng)

08

Chuyên đề 17

Đo lường về chất lượng, chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm và tuân thủ các quy định (Phân tích phương pháp và các chỉ số đo lường chất lượng; Trình bày tầm quan trọng của chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm và chiến lược cải thiện chăm sóc và sự hài lòng của người bệnh; Phân tích tuân thủ những quy định và kiểm định trong y tế)

08

Chuyên đề 18

Cải thiện chất lượng, an toàn người bệnh và y đức (Trình bày các hướng dẫn thực hành lâm sàng; Trình bày các chiến lược tiếp tục cải thiện chất lượng, ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo, văn hóa cơ sở y tế tới chất lượng; Trình bày các công cụ và kỹ thuật quản lý chất lượng; Phân tích các khía cạnh về y đức và pháp luật trong quản lý chất lượng; Phân tích những bài học về thực hành tốt trong quản lý chất lượng các hoạt động chăm sóc sức khoẻ)

08

Phần V: Chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực số trong y tế

32

Chuyên đề 19

Bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực số (Trình bày bối cảnh chuyển đổi số trên thế giới, khu vực, Việt Nam, nhu cầu chuyển đổi số của quốc gia, các ngành nghề và từng cá nhân; Trình bày được yêu cầu về năng lực cần có để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số)

04

Chuyên đề 20

Giới thiệu khung năng lực số (Trình bày được 7 nhóm năng lực số cốt lõi để tiến hành chuyển đổi số thành công)

04

Chuyên đề 21

Các tiêu chuẩn năng lực số cốt lõi trong y tế (Khái niệm và hoạt động của TeleHealth- Telemedicine; Nguyên tắc vận hành thiết bị và phần mềm y tế; Quy định khai thác thông tin và dữ liệu y tế; Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số; Trình bày an toàn và an sinh số; Sáng tạo nội dung số; Sử dụng năng lực số trong y tế)

12

Chuyên đề 22

Quan sát trải nghiệm/ mô phỏng một số hệ thống y tế thực tế (Trình bày một số hệ thống y tế tại Việt Nam/Thế giới; Quan sát trải nghiệm/ mô phỏng một số hệ thống y tế thực tế)

12

Phần VI: Ôn tập, kiểm tra đánh giá

08

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KINH NGHIỆM THỰC TẾ VỀ QUẢN LÝ, XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHUYỂN ĐỔI SỐ VỀ LĨNH VỰC Y TẾ Ở MỘT SỐ NƯỚC TIÊN TIẾN
(Kèm theo Quyết định số 5198/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế ở một số nước tiên tiến phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của Thành phố, vận dụng vào công việc thực tế của các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, góp phần tích cực vào thực thi chính sách hiệu quả. Qua bồi dưỡng tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và của cơ quan, đơn vị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cuối khóa, học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và quy hoạch Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

- Áp dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực, lý thuyết kết hợp với thực tiễn và trao đổi thảo luận theo nhóm nhằm phát huy tư duy sáng tạo của học viên, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn;

- Quá trình học tập tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, thảo luận, tìm ra cách giải quyết vấn đề và thực hành các kỹ năng phù hợp với đối tượng học viên.

IV. THỜI GIAN:

Tổng thời gian thực hiện 09 ngày; trong đó:

- 07 ngày bồi dưỡng tại nước ngoài;

- 02 ngày (01 ngày đi, 01 ngày về).

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng số tiết

56

Chuyên đề 1

Giới thiệu hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore

04

Chuyên đề 2

Số hóa hệ thống khám chữa bệnh trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Singapore

04

Chuyên đề 3

Khảo sát thực tế quy trình vận hành, quản lý của ngành chăm sóc sức khỏe tại Singapore; Sở y tế quận; Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp tại Sở Y tế quận...

04

Chuyên đề 4

Khảo sát thực tế số hóa hệ thống khám chữa bệnh trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại quận…… Singapore

04

Chuyên đề 5

Bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực năng lực ngành chăm sóc sức khỏe

04

Chuyên đề 6

Phát triển nhân tố lãnh đạo cho hệ thống chăm sóc sức khỏe công; Tuyển dụng lựa chọn và bồi dưỡng nhân viên cho ngành y tế công

04

Chuyên đề 7

Khảo sát bệnh viện/ sở y tế địa phương về thực tiễn mô hình quản lý nhà nước đối với ngành chăm sóc sức khỏe công

04

Chuyên đề 8

Khảo sát bệnh viện/ sở y tế địa phương về thực tế công tác xây dựng chính sách quản trị, vận hành và điện tử hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe công

04

Chuyên đề 9

Cải thiện các kỹ năng quản lý cho công chức ngành chăm sóc sức khỏe công

04

Chuyên đề 10

Bồi dưỡng năng lực ứng phó với bệnh dịch cho đội ngũ nhân viên ngành y tế

04

Chuyên đề 11

Khảo sát thực tiễn công tác quản lý tại bệnh viện...Thực tế công tác chuyển đổi số trong quản lý y tế, y tế thông minh

04

Chuyên đề 12

Khảo sát công tác đào tạo và đào tạo lại cho các lãnh đạo của ngành chăm sóc sức khỏe công tại bệnh viện/ sở y tế...

04

Chuyên đề 13

Bồi dưỡng năng lực số cho nhân viên ngành chăm sóc sức khỏe công trong bối cảnh số hóa/điện tử hóa toàn cầu, đáp ứng yêu cầu của y tế thông minh

04

Chuyên đề 14

Tổng kết, trao đổi thảo luận về các chuyên đề và hiệu quả của khóa bồi dưỡng

04

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5198/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(23/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5198/QĐ-UBND 2023 chương trình bồi dưỡng công chức Sở Y tế Hà Nội 2022 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5198/QĐ-UBND 2023 chương trình bồi dưỡng công chức Sở Y tế Hà Nội 2022 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5198/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành13/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (23/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 5198/QĐ-UBND 2023 chương trình bồi dưỡng công chức Sở Y tế Hà Nội 2022 2025

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 5198/QĐ-UBND 2023 chương trình bồi dưỡng công chức Sở Y tế Hà Nội 2022 2025

              • 13/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực