Quyết định 52/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 52/2002/QĐ-BKHCNMT về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2002/QĐ-BKHCNMT Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2002/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội , ngày 16 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Căn cứ Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ, Căn cứ Công văn số 4324/CV-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Bộ Giao thông vận tải,
Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-BKHCNMT ngày 16 tháng 5 năm 2002 của Bộ trư Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc thành lập Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương,
Xét ý kiến của Ban Quản Dự án đường Hồ Chí Minh tại Công văn số 1065/QLDA ngày 26 tháng 6 năm 2002,
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương.

Điều 2. Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thi công xây dựng đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương; Cục trưởng Cục Môi trường; Giám đốc sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình; Tổng Giám đốc Dự án đường Hồ Chí Minh; Thủ trưởng các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Phạm Khôi Nguyên

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 52/2002/QĐ-BKHCNMTngày của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường).

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương (sau đây được gọi tắt là Hội đồng) là Hội đồng liên ngành, giúp Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, giám sát việc thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng lựa chọn, đề xuất và trình Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét quyết định đầu mối tư vấn giám sát độc lập nhằm thực hiện các yêu cầu của Hội đồng đề ra.

Điều 3. Cục Môi trường là cơ quan thường trực, giúp Hội đồng giám sát tổ chức thực hiện các hoạt động Hội đồng đề ra.

Điều 4. Kinh phí cho hoạt động giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương được lấy từ nguồn vốn của Dự án đường Hồ Chí Minh, có dự toán kế hoạch và quyết toán chi tiêu hàng năm.

Chương 2:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Hội đồng làm việc theo quy chế của một cơ quan tư vấn, có nhiệm vụ:

1. Tổ chức khảo sát thực địa phục vụ việc khoanh định hành lang an toàn của tuyến đường.

2. Xem xét và có ý kiến báo cáo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về phương án bảo vệ môi trường của việc xây dựng và vận hành đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường của các đơn vị thi công đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức lực lượng tư vấn giám sát độc lập; chỉ đạo về nội dung giám sát và xem xét, cho ý kiến về các báo cáo kết quả giám sát của tư vấn giám sát độc lập.

5. Xây dựng báo cáo tổng hợp trình Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về ảnh hưởng môi trường của việc xây dựng và vận hành đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

6. Đề xuất với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải những kiến nghị về các giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng và chuẩn bị cho giai đoạn vận hành đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Được cung cấp các thông tin, tư liệu cần thiết về dự án xây dựng đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương; giữ bí mật về các thông tin, tư liệu được cung cấp theo pháp luật hiện hành và phải nộp lại toàn bộ các tài liệu được cung cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Có quyền chất vấn các đơn vị trực tiếp thi công và Ban Quản lý dự án trả lời về các vấn đề liên quan đến phương án bảo vệ môi trường và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của việc xây dựng đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

3. Tham gia các hoạt động của Hội đồng và kịp thời có ý kiến đóng góp cho các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

4. Được hưởng thù lao theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Đầu mối tư vấn giám sát độc lập có trách nhiệm:

1. Xây dựng và tình Hội đồng đề cương Chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo yêu cầu của Hội đồng.

2. Lập và trình Hội đồng các báo cáo về kết quả đo đạc, quan trắc và giám sát môi trường theo nội dung chương trình được duyệt và các nội dung đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng.

3. Đề xuất các đơn vị chuyên môn phối hợp thực hiện chương trình giám sát để Hội đồng xem xét quyết định.

Điều 8. Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

1. Cung cấp những thông tin, tư liệu cần thiết liên quan đến dự án cho Hội đồng.

2. Lập phương án bảo vệ môi trường tình Hội đồng xem xét cho ý kiến.

3. Chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

4. Thông báo cho các đơn vị thi công biết chương trình, kế hoạch giám sát của Hội đồng và Tư vấn giám sát độc lập.

5. Phối hợp với Cục Môi trường thực hiện các thủ tục liên quan đến lập dự toán và phê duyệt kinh phí cho hoạt động giám sát môi trường Vườn quốc gia Cực Phương; kịp thời cấp phát kinh phí được phê duyệt cho hoạt động của Hội đồng và Tư vấn giám sát độc lập.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Điều 9. Chủ tịch Hội đồng giám sát triệu tập và chủ tọa các phiên họp theo yêu cầu nội dung nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng giám sát có thể ủy nhiệm cho Phó chủ tịch chủ tọa các phiên họp.

Nội dung các phiên họp do Cục Môi trường chuẩn bị, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham dự đầy đủ đúng thành phần.

Điều 10. Tổ chức khảo sát thực địa giám sát việc thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường của chủ dự án định kỳ 3 tháng một lần và đột xuất theo yêu cầu thực tế.

Điều 11. Báo cáo định kỳ cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về hoạt động giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương 3 tháng một lần và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo 2 Bộ.

Chương  4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này áp dụng cho Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương,

Cục Môi trường, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Vườn quốc gia Cúc Phương, các ngành và địa phương liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thi công xây dựng đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải ra quyết định kéo dài thời gian hoạt động.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Hội đồng giám sát sẽ có ý kiến, đề xuất nội dung cần bổ sung, sửa đổi trình lãnh đạo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2002/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2002/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2002
Ngày hiệu lực31/07/2002
Ngày công báo10/09/2002
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2002/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 52/2002/QĐ-BKHCNMT Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/2002/QĐ-BKHCNMT Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2002/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Phạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành16/07/2002
        Ngày hiệu lực31/07/2002
        Ngày công báo10/09/2002
        Số công báoSố 44
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 52/2002/QĐ-BKHCNMT Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2002/QĐ-BKHCNMT Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương

            • 16/07/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực