Quyết định 52/2006/QĐ-UBND

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố năm 2006 (đợt 1) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành phố 2006 đợt 1


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 52/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XDCB CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2006 (ĐỢT 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ các Nghị định số 60/2003/CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 188/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chi tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 239/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND Thành phố về việc bổ sung dự toán chi ngân sách (đợt 3) của Thành phố năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 224/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách TP Hà Nội năm 2006;
Căn cứ công văn số 46/HĐND-KTNS ngày 07/4/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2006;
Theo đề nghị của Liên Sở Kế hoạch & Đầu tư và Tài chính tại Tờ trình số 138/TTr-LS ngày 24/02/2006 và công văn số 474/KH&ĐT-TH ngày 29/03/2006, Công văn số 582/KH&ĐT-TH ngày 17/04/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải trình một số dự án xin phân bổ vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt I),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2006 cho các dự án có nhu cầu cấp bách cần tập trung giải quyết (theo các biểu tổng hợp và biểu giao kèm theo).

Các dự án không phân bổ vốn tại Quyết định này thực hiện theo đúng kế hoạch đã được UBND Thành phố giao.

Điều 2. Cấp trên trực tiếp của Chủ đầu tư và Chủ đầu tư các dự án được điều chỉnh, bổ sung vốn nêu tại điều 1 có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai của dự án, đảm bảo khối lượng và thủ tục thanh toán theo đúng quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các Sở, Ngành có liên quan đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện khối lượng và giải ngân các dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư các dự án được bổ sung kế hoạch vốn nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND Thành phố HN;
- Đ/c CT UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- V1, V2, KTt, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quốc Triệu   

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2006
Ngày hiệu lực30/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành phố 2006 đợt 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành phố 2006 đợt 1
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành20/04/2006
        Ngày hiệu lực30/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 52/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành phố 2006 đợt 1

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành phố 2006 đợt 1

            • 20/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực