Quyết định 52/2010/QĐ-UBND

Quyết định 52/2010/QĐ-UBND về Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2010/QĐ-UBND Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2010/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 72/TTr-SKHCN ngày 30/6/2010 về việc phê duyệt quyết định ban hành quy định Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

QUY ĐỊNH

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là GTCLĐN), bao gồm các nội dung liên quan: Hệ thống tổ chức hoạt động GTCLĐN; điều kiện, trình tự, thủ tục xét thưởng và tổ chức trao tặng GTCLĐN; tiêu chí và thang điểm xét thưởng, hình thức giải thưởng của GTCLĐN.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai.

Chương II

TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT THƯỞNG, HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI

Điều 3. Tiêu chí và thang điểm xét thưởng

1. Các tổ chức, doanh nghiệp được xét tặng giải thưởng phải thật sự tiêu biểu và đáp ứng tốt nhất các tiêu chí xét tặng - tiêu chí xét tặng thực hiện theo Điều 27 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tổng điểm tối đa của 07 tiêu chí này là 1.000 điểm, bao gồm:

a) Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp: 120 điểm.

b) Hoạch định chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp: 85 điểm.

c) Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường: 85 điểm.

d) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức: 90 điểm.

e) Quản lý, phát triển nguồn nhân lực: 85 điểm.

g) Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp: 85 điểm.

h) Kết quả hoạt động kinh doanh: 450 điểm.

2. Nội dung chi tiết của từng tiêu chí và cách cho điểm từng tiêu chí đối với các hồ sơ báo cáo tham dự của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Hình thức giải thưởng

1. Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai bao gồm:

a) Giải vàng "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai”: 06 giải.

b) Giải bạc "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai”: 12 giải.

2. Hình thức giải thưởng:

a) Giải vàng "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai” được trao cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 700 điểm trở lên và được đánh giá là xuất sắc nhất trong các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai, phần thưởng gồm có:

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai” và tiền thưởng có tổng trị giá: 5.000.000 đồng/giải (năm triệu đồng mỗi giải).

- Được tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

b) Giải bạc "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai” được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 550 điểm trở lên, phần thưởng gồm có:

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai” và tiền thưởng có tổng trị giá: 3.000.000 đồng/giải (ba triệu đồng mỗi giải).

Chương III

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI

Điều 5. Cơ quan quản lý và điều hành Giải thưởng

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan Thường trực Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì và phối hợp với các tổ chức liên quan triển khai thực hiện các hoạt động Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai;

b) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản, tài liệu nghiệp vụ về Giải thưởng;

c) Đề nghị danh sách các thành viên Hội đồng xét thưởng trình UBND tỉnh quyết định;

d) Thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền về Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai;

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn các thành viên Hội đồng xét thưởng, tổ chuyên gia đánh giá và các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng;

g) Tổ chức lễ trao giải hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải;

h) Thực hiện việc tổng hợp hồ sơ đề cử doanh nghiệp đạt Giải vàng Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia;

i) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai; báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xử lý các vi phạm về Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đề nghị danh sách thành viên tổ chuyên gia đánh giá trình Hội đồng xét thưởng quyết định;

b) Đề xuất kế hoạch, chương trình về Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai hàng năm trình Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 6. Hội đồng xét thưởng

1. Hội đồng xét thưởng có từ 07 đến 11 thành viên là đại diện các sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét thưởng gồm Chủ tịch, các Ủy viên, thư ký. Hội đồng xét thưởng làm việc theo nguyên tắc bàn bạc thống nhất của các thành viên có mặt. Các phiên họp của Hội đồng xét thưởng phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Các quyết định của Hội đồng xét thưởng chỉ có giá trị khi được ít nhất 3/4 số thành viên có mặt đồng ý.

Chủ tịch Hội đồng xét thưởng là thành viên ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thư ký của Hội đồng xét thưởng là cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng.

Tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng xét thưởng được UBND tỉnh thành lập hàng năm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng xét thưởng Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai đồng thời cũng là Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng xét thưởng

Tiến hành xem xét các kết quả đánh giá trên hồ sơ báo cáo của tổ chức, doanh nghiệp và kết quả đánh giá tại chỗ tổ chức, doanh nghiệp do Tổ chuyên gia đánh giá thực hiện.

Báo cáo kết quả xét tặng giải thưởng lên Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá.

3. Quyền hạn của Hội đồng xét thưởng

a) Ký quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá giải thưởng.

b) Hội đồng xét thưởng được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai để giao dịch.

Chương IV

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT THƯỞNG

Điều 7. Điều kiện xét thưởng

Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký xét thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, đã hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên tục tại Đồng Nai và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự; có trụ sở, con dấu và tài khoản độc lập. Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian 36 tháng mà đã có bằng chứng khắc phục các lỗi vi phạm một cách hiệu quả, vẫn tiếp tục được tham gia giải thưởng.

2. Hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế và đóng góp nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ.

4. Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng đối với các ngành nghề truyền thống thì không xét tới điều kiện quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này.

Điều 8. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tham dự

1. Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai phải lập hồ sơ tham dự gồm:

a) Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai;

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức);

c) Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức);

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

e) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

g) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hàng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

h) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao);

i) Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

2. Tổ chức, doanh nghiệp nộp bản đăng ký tham dự trước ngày 01 tháng 02 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 5 hàng năm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai.

Điều 9. Trình tự, thủ tục xét thưởng

1. Nhận hồ sơ

Thư ký Hội đồng xét thưởng:

a) Tiếp nhận phiếu đăng ký và báo cáo tham dự của tổ chức, doanh nghiệp.

b) Phân loại và tổng hợp danh sách chuyển cho Hội đồng xét thưởng.

2. Tổ chức đánh giá

a) Bước 1: Đánh giá trên hồ sơ

- Hội đồng xét thưởng cử Tổ chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá trên hồ sơ báo cáo tham dự của các doanh nghiệp. Mỗi một hồ sơ tham dự của doanh nghiệp có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá thực hiện và việc đánh giá được thực hiện một cách độc lập. Sau khi đánh giá, nhóm chuyên gia phải lập báo cáo đánh giá thống nhất.

- Tổ chuyên gia đánh giá báo cáo về kết quả đánh giá trên hồ sơ trước Hội đồng xét thưởng, để Hội đồng xem xét kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp so với mức điểm mà tổ chuyên gia đánh giá đã đưa ra cho từng tổ chức, doanh nghiệp.

b) Bước 2: Đánh giá tại chỗ

Hội đồng xét thưởng cử đoàn đánh giá tại chỗ gồm đại diện của Hội đồng xét thưởng và ít nhất 03 chuyên gia đánh giá, tiến hành đánh giá tại chỗ đối với tổ chức, doanh nghiệp tham dự. Sau khi đánh giá, nhóm chuyên gia phải lập biên bản đánh giá tại chỗ và tiến hành báo cáo kết quả đánh giá cho Hội đồng xét thưởng.

3. Bình chọn của Hội đồng xét thưởng

a) Hội đồng xét thưởng căn cứ trên kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia đánh giá để tiến hành lựa chọn và bình chọn doanh nghiệp đạt kết quả theo đúng quy định.

b) Trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, Hội đồng xét thưởng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ đề nghị trao tặng Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh.

c) Hội đồng xét thưởng tổng hợp hồ sơ của các doanh nghiệp đạt Giải vàng Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

d) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội đồng xét thưởng tổ chức lễ trao Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

4. Hồ sơ trình UBND tỉnh khen thưởng

a) Báo cáo hoạt động Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai;

b) Biên bản họp Hội đồng xét thưởng;

c) Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao giải (kèm file danh sách);

d) Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác, nếu có.

Chương V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Kinh phí Giải thưởng

1. Các tổ chức, doanh nghiệp khi đăng ký tham gia sẽ đóng góp một khoản kinh phí hỗ trợ cho hoạt động xét thưởng (tùy theo thực tế hàng năm, đơn vị tổ chức giải thưởng sẽ thông báo rộng rãi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham dự được biết).

2. Chi phí tổ chức giải thưởng (bao gồm cả nguồn kinh phí khen thưởng cho các giải thưởng) được cân đối từ kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Chi phí cho việc tổ chức thực hiện, xem xét và đánh giá hồ sơ báo cáo tham dự được quyết toán theo các quy định hiện hành.

Điều 11. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải

Ngoài các giải thưởng cụ thể nêu tại Điều 4 của Quy định này, tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đoạt giải đều sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

1. Được quảng bá hình ảnh giải thưởng trên các phương tiện do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các cơ quan truyền thông, báo chí tiến hành (ấn phẩm, báo, tạp chí, trang thông tin điện tử).

2. Các tổ chức, doanh nghiệp đoạt giải sẽ được xem xét đề cử tham gia các Giải thưởng trong nước.

3. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai được ưu tiên hỗ trợ phần kinh phí tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia theo Đề án Phát triển năng suất chất lượng tỉnh Đồng Nai được ban hành theo Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đề án Phát triển năng suất chất lượng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2015.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Trong thời gian 03 năm, kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, nếu bị phát hiện có hành vi gian lận trong quá trình tham dự Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai hoặc vi phạm các quy định của Quy định này và quy định pháp luật khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai thì Hội đồng xét thưởng căn cứ vào mức độ vi phạm của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải để xem xét và kiến nghị việc thu hồi, hủy bỏ kết quả đã trao tặng.

2. Việc thu hồi, hủy bỏ kết quả đã trao tặng đối với tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chỉ đạo thực hiện Quy định này; tham mưu UBND tỉnh phát động và có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện.

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2010
Ngày hiệu lực30/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2010/QĐ-UBND Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 52/2010/QĐ-UBND Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu52/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýTrần Văn Vĩnh
     Ngày ban hành20/08/2010
     Ngày hiệu lực30/08/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 52/2010/QĐ-UBND Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2010/QĐ-UBND Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai