Quyết định 52/2013/QĐ-UBND

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về quản lý dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2013/QĐ-UBND 2013 sửa đổi quản lý nguồn chi sự nghiệp môi trường Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2013/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2665/STNMT ngày 25 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

1. Sửa đổi điểm 2 khoản a Điều 9 như sau:

Điều 9. Tổ chức thẩm định dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường:

2. Thành phần của Hội đồng thẩm định dự án chuyên môn gồm có lãnh đạo cơ quan quản lý môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện của các cơ quan quản lý có liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường của dự án, các chuyên gia, trong đó có: một (01) Chủ tịch Hội đồng, trường hợp cần thiết có thêm một Phó Chủ tịch Hội đồng; một (01) ủy viên thư ký; hai ủy viên phản biện và các ủy viên.

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau:

“Điều 18. Trình tự, thủ tục nghiệm thu kết thúc dự án, nhiệm vụ

2. Tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết thúc dự án, nhiệm vụ:

- Hội đồng nghiệm thu kết thúc dự án, nhiệm vụ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập quyết định.

- Thành phần của Hội đồng nghiệm thu dự án, nhiệm vụ chuyên môn gồm có lãnh đạo cơ quan quản lý môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện của các cơ quan quản lý có liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường của dự án, các chuyên gia, trong đó có: một (01) Chủ tịch Hội đồng, trường hợp cần thiết có thêm một Phó Chủ tịch Hội đồng; một (01) ủy viên thư ký và một số ủy viên có chuyên môn về quản lý, kỹ thuật, kế hoạch, tài chính phù hợp với các lĩnh vực của dự án, nhiệm vụ được nghiệm thu.

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghiệm thu.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, các đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2013
Ngày hiệu lực23/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2013/QĐ-UBND 2013 sửa đổi quản lý nguồn chi sự nghiệp môi trường Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2013/QĐ-UBND 2013 sửa đổi quản lý nguồn chi sự nghiệp môi trường Bà Rịa Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành23/12/2013
       Ngày hiệu lực23/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2013/QĐ-UBND 2013 sửa đổi quản lý nguồn chi sự nghiệp môi trường Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2013/QĐ-UBND 2013 sửa đổi quản lý nguồn chi sự nghiệp môi trường Bà Rịa Vũng Tàu

           • 23/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực