Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2015/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng vật nuôi Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với hoạt động khuyến nông,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 180/TTr-SNN ngày 17/12/2015 về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo hồ sơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có các định mức kèm theo).

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Điều 1 Quyết định này làm cơ sở cho việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách địa phương, đồng thời làm cơ sở cho việc lập, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án khuyến nông của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 498/QĐ-UB ngày 19/7/2002 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng chủ yếu, phổ biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Pháp ch
ế );
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính (Vụ pháp chế);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH Kon Tum;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Cổng TTĐT; công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực02/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2015/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng vật nuôi Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/2015/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng vật nuôi Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành23/12/2015
        Ngày hiệu lực02/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 52/2015/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng vật nuôi Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2015/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng vật nuôi Kon Tum

            • 23/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực