Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND Quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2014/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC DANH VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRỢ LÝ THANH NIÊN TẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC QUẬN - HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4171/TTr-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau: “Tổng phụ trách Đội được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điểm b, c, d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hưng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và được hỗ trợ thêm một phần kinh phí trích từ nguồn thu sự nghiệp của nhà trường để bằng với phụ cấp chức vụ của Phó Hiệu trưởng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản-B
Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
-
VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố;
-  Sở Nội vụ TP (3 bản);

- Các Đoàn thể/TP; Quận, Huyện ủy;
- VP
UB: Các PVP; Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2015
Ngày hiệu lực28/11/2015
Ngày công báo01/12/2015
Số công báoSố 57
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành18/11/2015
       Ngày hiệu lực28/11/2015
       Ngày công báo01/12/2015
       Số công báoSố 57
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015

           • 18/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực