Quyết định 52/2017/QĐ-UBND

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật ngành Xây dựng Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH XÂY DỰNG DO UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điểm e, Khoản 7 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2947/TTr-SXD ngày 13 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng do UBND tỉnh ban hành (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Xây dựng, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- LĐVP, P.KT;
- Lưu VT. (T
rung)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Anh Minh

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH XÂY DỰNG DO UBND TỈNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(kèm theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh)

Stt

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do bãi bỏ

01

41/1997/CT-UB

01/8/1997

Về việc thống nhất quản lý quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các công trình xung quanh khu vực cơ quan trọng yếu của tỉnh.

Không còn phù hợp với đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 và Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

02

10/2007/CT-UBND

05/7/2007

Về việc tổ chức triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Không còn phù hợp với quy định tại Điều 9 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

03

20/2008/CT-UBND

19/11/2008

Về tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 ca Chính phủ.

Không còn phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

04

10/2014/CT-UBND

16/4/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Không còn phù hợp với quy định hiện hành, một số nội dung đã thực hiện và thực hiện thường xuyên theo văn bản cấp trên và không còn phù hợp và Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật ngành Xây dựng Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật ngành Xây dựng Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýHuỳnh Anh Minh
       Ngày ban hành28/11/2017
       Ngày hiệu lực15/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 52/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật ngành Xây dựng Bình Phước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật ngành Xây dựng Bình Phước

        • 28/11/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/12/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực