Quyết định 52/2018/QĐ-UBND

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quy định về đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện kèm theo Quyết định 94/2016/QĐ-UBND do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2018/QĐ-UBND thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2018/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG CÁC ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CƠ QUAN DÂN TỘC, CƠ QUAN TÔN GIÁO THỰC HIỆN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 94/2016/QĐ-UBND NGÀY 07/9/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 969/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung của Quy định đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do y ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện ban hành kèm theo Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ cụm từ "cơ quan dân tộc" quy định tại Khoản 1 Điều 1; Khoản 2 Điều 3; Khoản 1, Khoản 2 Điều 8.

2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 2; Điều 6 và Khoản 3 Điều 9.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 01 năm 2019.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; y ban MTTQ Việt Nam tnh Lào Cai; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực12/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2018/QĐ-UBND thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2018/QĐ-UBND thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành28/12/2018
       Ngày hiệu lực12/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2018/QĐ-UBND thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2018/QĐ-UBND thăm hỏi chúc mừng đối tượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Lào Cai

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực