Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2006/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Long An (Văn phòng TBT Long An)

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập văn phòng thông báo hỏi đáp Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2006/QĐ-UBND NGÀY 21/3/2006 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH LONG AN (VĂN PHÒNG TBT LONG AN)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Căn cứ Công văn số 6600/UBND-THKSTTHC ngày 21/11/2019 về việc ủy quyền điều hành, xử lý công việc của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 892/TTr-SKHCN ngày 04/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Long An (Văn phòng TBT Long An).

Lý do: Nội dung của Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006 của UBND tỉnh không còn phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: THKSTTHC, KTTC;
- Lưu: VT, Nguyen
QD BAI BO QD 08 VE TL VP TBT (892)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2019
Ngày hiệu lực12/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập văn phòng thông báo hỏi đáp Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập văn phòng thông báo hỏi đáp Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýNguyễn Văn Út
       Ngày ban hành27/11/2019
       Ngày hiệu lực12/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập văn phòng thông báo hỏi đáp Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập văn phòng thông báo hỏi đáp Long An

           • 27/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực