Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài chính Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2016/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tchức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phthuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 516/TTr-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 664/TTr-STC ngày 19 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở gồm:

a) Văn phòng (thực hiện nhiệm vụ pháp chế và nhiệm vụ Tin học- Thống kê);

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý ngân sách;

d) Phòng Tài chính đầu tư;

đ) Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp;

e) Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính doanh nghiệp (trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý giá và Công sản và Phòng Tài chính doanh nghiệp).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm quy định lại nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện điều chuyển và sắp xếp công chức phù hợp vi vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP; (b/c)
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; (b/c)
- TTTU, TTHĐND t
nh; (b/c)
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (b/c)
- UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể của tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Đài PTTH, Báo VP; Cổng TTĐT tỉnh;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2019
Ngày hiệu lực18/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài chính Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài chính Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành07/11/2019
       Ngày hiệu lực18/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (21/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài chính Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài chính Vĩnh Phúc

           • 07/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực