Quyết định 52/QĐ-UBND

Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm:

1. Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến các tác phẩm văn học - nghệ thuật chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

2. Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 27/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải tỏa hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

3. Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 8/11/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

4. Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

5. Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh của các văn bản bị bãi bỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- TP, Phó TP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT-NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 52/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang 2016

          • 29/02/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/02/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực