Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL năm 2015 công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 2015


B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5208/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn th hai mảnh vỏ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính thay thế (01 thủ tục hành chính bị thay thế) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các Tổng cục, các Vụ, các Cục và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, QLCL. (
70 bản)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5208/QĐ-BNN-QLCL ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

TTHC thay thế cấp tỉnh

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

QLCL NLS&TS

Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc cơ quan được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản.

 

2

Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

QLCL NLS&TS

Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc cơ quan được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản.

 

II

TTHC bị thay thế cấp tỉnh

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thhai mảnh vỏ

Số sêry: B-BNN-045443-TT

Thủy sản

Cơ quan kiểm soát thu hoạch (Cơ quan địa phương do Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản)

 

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I. Lĩnh vực: QLCL NLS&TS

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận xuất x (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV):

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời gian ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày thu hoạch, Cơ sthu hoạch phải đăng ký thu hoạch với Cơ quan kiểm soát.

Bước 2: Ngay sau khi nhận được đăng ký của cơ sở thu hoạch, Cơ quan kiểm soát ghi thông tin vào sđăng ký thu hoạch và lập kế hoạch tổ chức kiểm soát thu hoạch tại hiện trường.

Bước 3: Căn cứ vào thông tin cập nhật của Cơ quan kiểm tra về vùng thu hoạch, Cơ quan kiểm soát tổ chức kiểm soát thu hoạch tại hiện trường.

Bước 4: Cơ quan kiểm soát cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (Giấy chứng nhận xuất xứ được lập thành 02 bản, 01 bản chính cấp cho sthu hoạch và 01 bản sao lưu tại Cơ quan kiểm soát). Trong trường hợp đại diện Cơ quan kiểm soát chưa ký tên và chưa đóng dấu trên Giấy chứng nhận xuất xứ tại hiện trường, Phiếu kiểm soát thu hoạch sẽ được cấp (Phiếu kiểm soát thu hoạch được lập thành 02 bản chính, gồm 01 bản cấp cho cơ sthu hoạch và 01 bản lưu tại Cơ quan kiểm soát).

1.2. Cách thức thực hiện:

Cơ sthu hoạch đăng ký trực tiếp, đăng ký qua đường bưu điện, đăng ký bằng điện thoại hoặc email với cơ quan kiểm soát.

1.3. Hồ sơ:

Trường hp đăng ký qua đường bưu điện, sở thu hoạch phải gửi 01 bản đăng ký thu hoạch bao gồm các thông tin: Thời gian, địa điểm, khối lượng NT2MV dự kiến thu hoạch.

1.4. Thi hạn giải quyết:

Cơ quan kiểm soát cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho các lô nguyên liệu NT2MV được kiểm soát ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường.

Trường hợp đại diện Cơ quan kiểm soát chưa ký tên và chưa đóng dấu của Cơ quan kiểm soát trên Giấy chứng nhận xuất xứ tại hiện trường, Cơ quan kiểm soát tổ chức cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường.

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Cơ sở thu hoạch NT2MV

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc cơ quan được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản.

1.7. Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch

1.8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ: 40.000 đồng/lần cấp (Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính)

- Trường hợp cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch, không thu lệ phí.

1.9. Mu đơn, tờ khai: Không có (Khi đăng ký thu hoạch với Cơ quan kiểm soát, cần cung cấp các thông tin nêu tại mục 1.3)

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản

 

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV):

2.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thu hoạch, đại diện cơ sthu hoạch (hoặc sở sơ chế, chế biến) phải gửi bản chính Phiếu kiểm soát thu hoạch đến Cơ quan kiểm soát để được cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ.

Bước 2: Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu kiểm soát thu hoạch, Cơ quan kiểm soát xem xét tính hp lệ của Phiếu kiểm soát thu hoạch và cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu hp lệ) hoặc có văn bản trả li cơ svề lý do không cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Cơ sthu hoạch NT2MV (hoặc cơ sở sơ chế, chế biến) gửi Phiếu kiểm soát thu hoạch trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan kiểm soát.

2.3. Hồ sơ:

01 Bản chính phiếu kiểm soát thu hoạch

2.4. Thi hạn giải quyết:

01 (một) ngày làm việc

2.5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Cơ sở thu hoạch NT2MV (hoặc cơ sở chế, chế biến)

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc cơ quan được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản.

2.7. Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận xuất xứ

2.8. Phí, lệ phí:

Lệ phí cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ: 40.000 đồng/lần cấp (Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)

2.9. Mu đơn, tờ khai: Không có (chỉ cung cấp hồ sơ nêu tại mục 2.3)

2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của BNông nghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5208/QĐ-BNN-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5208/QĐ-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2015
Ngày hiệu lực16/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5208/QĐ-BNN-QLCL

Lược đồ Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5208/QĐ-BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành16/12/2015
        Ngày hiệu lực16/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 2015

            • 16/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực