Quyết định 521/QĐ-UBND

Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 521/QĐ-UBND 2019 tiêu chuẩn thiết bị chuyên dùng y tế Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 05 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số 407/HĐND-VP ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thống nhất máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 527/STC-QLGCS ngày 29 tháng 01 năm 2019 về việc đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2.

1. Giao Sở Y tế:

a) Căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; đầu tư, mua sắm, thuê máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định của Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

b) Rà soát thực trạng, hiệu quả và nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị y tế tại các đơn vị y tế trực thuộc để phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn; việc đầu tư mua sắm phải phù hợp với quy mô, thứ hạng và chỉ được thực hiện khi các đơn vị y tế có các phòng, khoa chức năng theo quy định; nguồn nhân lực vận hành, bảo trì thiết bị và theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị y tế, không đầu tư, mua sắm những máy móc, thiết bị không thật sự cần thiết, gây lãng phí theo đúng tinh thần nội dung Thông báo số 65/TB-HĐND ngày 01/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tám-HĐND tỉnh Khóa VI.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện việc đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

d) Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Bộ Y tế ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế.

2. Kho bạc Nhà nước tnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện kiểm soát chi theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr.T
U; TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT-VX3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

Đơn vị tính

Định mức máy móc, thiết bị

I

BỆNH VIỆN BÀ RỊA

 

 

1

Bàn hồi sức sơ sinh có Warmer

Cái

1

2

Bộ banh bng tđộng

Bộ

2

3

Bnội soi trực tràng ng cng. (05 tay cầm bằng vòng thắt trĩ, 05 kềm sinh thiết sử dụng trong nội soi ống cứng)

Cái

1

4

Bồn Parafin dùng trong phục hồi chức năng

Cái

4

5

Đèn đặt nội khí quản có gắn Camera

Cái

3

6

Garo hơi - điện

Cái

1

7

Giường bệnh nhân 2 tay quay

Cái

702

8

Hệ thống điều trị nhiệt

Hệ thống

1

9

Hệ thống DR cố định

Hệ thống

2

10

Hệ thống DR di động chụp tại giường

Cái

1

11

Hệ thống miễn dịch tự động

Cái

2

12

Hệ thống nội soi khớp HD (gồm máy chính và các bộ dụng cụ nội soi khớp vai, bộ dụng cụ nội soi khớp cổ tay, cổ chân)

Bộ

2

13

Khoan xương điện sử dụng trong chuyên khoa chỉnh hình (hấp được)

Cái

1

14

Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh

Cái

1

15

Máy điều trị bng laser công suất 12W

Cái

2

16

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Cái

2

17

Máy điều trị điện xung

Cái

4

18

Máy điều trị sóng ngắn

Cái

5

19

Máy điều trị từ trường

Cái

3

20

Máy định vị chóp

Cái

5

21

Máy đo áp lực nội sọ

Cái

1

22

Máy đo nhĩ lưỡng và phản xạ cơ bàn đạp

Cái

1

23

Máy đo tốc độ lắng máu tự động

Cái

1

24

Máy doppler tim thai

Cái

9

25

Máy đốt điện dùng trong mổ khớp

Cái

1

26

Máy đốt u gan cao tần đầu lạnh RFA

Cái

1

27

Máy huyết học đếm dịch não tủy và hệ thống kéo lam tự động

Hệ thống

1

28

Máy in mã vạch

Cái

2

29

Máy kéo dãn cột sống

Cái

8

30

Máy lắc tiểu cầu

Cái

1

31

Máy laser 60W dùng trong nội soi niệu

Bộ

1

32

Máy liệu pháp vận động thụ động liên tục

Cái

2

33

Máy lọc máu liên tục

Cái

4

34

y monior sản khoa song và đơn thai

Cái

14

35

Máy motuer mài nhựa (răng gi)

Cái

2

36

Máy nuôi ăn

Cái

5

37

Máy PCR hoàn toàn tự động (QIA symphony RGQ)

Hệ thống

1

38

Máy rửa hóa lọc thận tự động

Cái

10

39.

Máy ra ống nội soi mềm

Cái

1

40

Máy sy khô dây thở

Cái

2

41

Máy sấy lam

Cái

2

42

Máy siêu âm Doppler màu dùng đsiêu âm đàn hồi gan, tim, 4D

Cái

1

43

Máy sốc điện dành cho người lớn, trẻ em và nhi cấu hình phải có máy in

Cái

13

44

Máy thận nhân tạo Online HDF

Cái

7

45

Máy thiết lập đường truyền trong xương

Cái

2

46

Máy thở CPAP sơ sinh dành cho xe cứu thương

Cái

3

47

Máy xét nghiệm HBA1C sc ký lỏng

Cái

1

48

Tủ an toàn sinh học

Cái

4

II

BỆNH VIỆN LÊ LỢI

 

 

1

Bàn khám tai mũi họng

Cái

1

2

Hệ thống ấm sắc thuốc tự động

Cái

1

3

Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động

Cái

1

4

Máy cạo vôi răng siêu âm

Cái

2

5

Máy điện tim 3 cần

Cái

8

6

Máy đo độ đông máu tự động

Cái

2

7

Máy đo HbA1c tự động

Cái

1

8

Máy hút TMH

Cái

2

9

Máy kéo cột sng

Cái

5

10

Máy khoan xương

Cái

2

11

Máy phân tích huyết học tự động

Cái

2

12

Máy phân tích miễn dịch tự động

Cái

2

13

Máy phân tích sinh hóa tự động

Cái

2

14

Máy quay Video - bộ phận chuyển đi tín hiệu Video tích hợp vào chương trình đo

Cái

1

15

Máy siêu âm (điều trị)

Cái

2

16

Máy sóng ngắn

Cái

2

17

Máy thận nhân tạo

Cái

22

18

Máy truyền dịch

Cái

2

19

Máy Xquang di động

Cái

3

20

Máy xung kích

Cái

1

21

Monitor sản khoa

Cái

3

22

Xe đẩy cấp cứu chuyên dụng

Cái

17

23

Xe đẩy dụng cụ cấp cứu

Cái

16

24

Máy khoan xương

Cái

2

25

Đèn clar

Cái

5

III

BỆNH VIỆN MẮT

 

 

1

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

8

2

Hệ thống ghế máy và mặt nạ đo khám khúc xạ

Hệ thống

3

3

Hệ thống rửa tay phẫu thuật

Hệ thống

2

4

Máy đo Công suất thủy tinh thể nguồn sáng OCT

Cái

1

5

Máy đo thị trường tự động

Cái

2

6

Máy hấp nhanh dụng cụ tại Phòng mổ

Cái

3

7

Sinh hiển vi Khám bệnh có kèm Camera và bộ đo nhãn áp Goldmann đồng bộ (Slit lamp)

Cái

8

8

Hộp thử kính kèm gng thử người lớn và trẻ em

Cái

8

9

Bộ lệ đạo và tiếp khẩu bao gồm cả máy khoan xương

Bộ

2

IV

BỆNH VIỆN YHCT

 

 

1

n tập PHCN

Cái

4

2

Buồng điều trị Oxy cao áp

Cái

2

3

Đèn tần phổ

Cái

20

4

Hệ thống số hóa X Quang đa năng công nghệ cảm biến phẳng (DR/FPD)

Cái

1

5

Máy điều trị sóng ngắn

Cái

3

6

Máy điều trị Laser nội mạch

Cái

3

7

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Cái

3

8

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Cái

3

9

Máy điều trị Laser công suất cao

Cái

3

10

Máy kéo giãn cột sống

Cái

5

11

Máy kích thích thn kinh cơ

Cái

3

12

Máy nén ép trị liệu

Cái

2

13

Máy Quay ly tâm

Cái

2

14

Máy siêu âm điều trị

Cái

3

15

Máy Xét nghiệm Huyết học tự động

Cái

2

16

Máy Xét nghiệm sinh hóa tự động

Cái

1

V

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

 

 

1

Máy đo điện tim 3 kênh

Cái

3

2

Máy hút đàm nhớt

Cái

6

3

Thiết bị quang châm- quang trị liệu bằng laser bán dẫn công suất thấp loại 12 kênh

Cái

1

VI

BỆNH VIỆN PHỔI PHẠM HỮU CHÍ

 

 

1

Hệ thống thăm dò chức năng hô hp bng phương pháp dao động xung ký IOS

Bộ

1

2

Máy xét nghiệm khí máu động mạch.

Bộ

1

3

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

3

4

Thiết bị đo NO trong khí th ra

Bộ

1

5

Thiết bị đo thể tích phế thân

Bộ

1

VII

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

 

 

1

Đèn clar

cái

3

2

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

1

3

Máy cấy vi khuẩn tự động

Cái

1

4

Máy điện tim

Cái

1

5

Máy hút ẩm

Cái

10

6

Máy lắc SERODIA

Cái

1

7

Máy lc không khí

Cái

1

8

Nồi hp ướt

Cái

1

9

Tủ ấm 37°C

Cái

1

10

Tủ bo qun sinh phẩm

Cái

3

11

Tủ sấy điện 250°C

Cái

1

VIII

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM

 

 

1

Bđiều nhiệt

Cái

2

2

Cân phân tích

Cái

4

3

Máy đo độ tan rã

Cái

2

4

Máy đo pH

Cái

2

5

Máy hút ẩm

Cái

2

6

Máy li tâm

Cái

2

7

Máy lọc nước siêu sạch

Bộ

2

8

Máy phân cực kế tự động

Cái

1

9

Máy quang phhồng ngoại IR

Bộ

1

10

Máy Quang phổ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis)

Cái

2

11

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

12

Tủ ấm lnh

Cái

2

13

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

2

14

Tủ hút khí độc

Cái

2

15

Tủ ấm vi sinh

cái

2

IX

TRUNG TÂM PHÁP Y

 

 

1

Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối ph GC/MS

Bộ

1

2

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao

Bộ

1

3

Máy ảnh KTS

Cái

1

X

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

 

 

1

Máy cắt đốt điện cao tần

Cái

1

2

Máy đo bức xạ nhiệt

Cái

2

3

Máy đo bụi hô hấp

Cái

2

4

Máy đo bụi không khí

Cái

2

5

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

6

Máy đo cường độ ánh sáng

Cái

2

7

Máy đo điện từ trường tn s cao

Cái

2

8

Máy đo điện từ trường tần số thấp

Cái

2

9

Máy đo hàm lượng clo dư trong nước hiện trường

Cái

2

10

Máy đo hơi khí độc - Bơm test khí nhanh tại hiện trường

Cái

2

11

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

Cái

2

12

Máy đo rung dải tần

Cái

2

13

Máy đo tiếng ồn

Cái

2

14

Máy đo vận tốc gió

Cái

2

15

Máy X Quang cao tần kỹ thuật số

Cái

1

16

Tủ bảo quản vắc xin

Cái

7

XI

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

 

 

1

Buồng đo thính lực đồ

Buồng

1

2

Hệ thng kỹ thuật s CR - Máy X- Quang

Hệ thống

1

3

Máy phân tích nước tiu 13 thông s

Cái

1

4

Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Cái

1

5

Máy xét nghiệm huyết học tự động 28 thông số

Cái

1

XII

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

 

1

Bộ bàn ghế khám thị lực

Cái

1

2

Bộ đầu đọc và in kỹ thuật số Xquang

Cái

1

3

Bô đèn đội đu sử dụng pin sc mPack

Cái

2

4

Bộ đèn soi tai Beta 100

Cái

2

5

Bơm cấp phát thuốc Methadone

Cái

4

6

Máy chụp XQ toàn cảnh/Đo sọ

Cái

1

7

Máy chụp XQuang

Cái

1

8

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

1

9

Máy đo khúc xạ tự động

Cái

2

10

Máy hút đàm nht sơ sinh

Cái

17

11

Máy phân tích huyết học tự động

Cái

2

12

Máy phát điện 150 KVA

Cái

1

13

Máy phun

Cái

9

14

Máy rửa phim X quang

Cái

2

15

Máy siêu âm màu 4 chiều

Cái

1

16

Pipette tự động

6 cái/Bộ

3

17

Thị trường kế Ladone

Cái

1

18

Tủ bảo qun vaccin chuyên dụng

Cái

5

19

Tủ mát

Cái

1

XIII

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y CÔN ĐẢO

 

 

1

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Chiếc

2

2

Máy đo nồng độ bão hào oxy trong máu (SP02) loại cầm tay

Chiếc

3

3

Máy phân tích khí máu động mạch có độ PH

Chiếc

1

4

Máy đo đông máu tự động

Chiếc

1

5

Máy xét nghiệm Elyza

Chiếc

1

6

Máy siêu âm 4D 3 đầu dò

Chiếc

2

7

Máy soi cổ t cung

Chiếc

1

8

Máy Monitor Sản khoa

Chiếc

2

9

Máy điện xung hẹn giờ

Chiếc

2

10

Đèn hồng ngoại cây cao

Chiếc

1

11

Máy kéo dãn cột sng c

Chiếc

1

12

Máy điều trị nội nha

Cái

1

13

Máy hấp tiệt trùng

Cái

1

14

Máy sy đồ vải

Cái

1

15

Máy ép hút chân không

Cái

1

16

Máy giặt

Cái

2

17

Lò đốt rác

cái

1

18

Hệ thống tạo nạp khí oxy

Cái

1

19

Máy sinh hin vi cm tay

Cái

1

20

Cáng bệnh nhân AMBULANCE STRETCHER lp chuyên dụng trên máy bay ATR72

Cái

3

21

Máy châm cứu hẹn giờ

Chiếc

5

22

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống

1

23

Banh lông ngực

Bộ

1

24

Máy đt điện cao tn

Chiếc

1

25

Máy khoan xương

Cái

1

26

Máy siêu âm trliệu

Chiếc

1

XIV

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG ĐIỀN

 

 

1

BỘ NÂNG CẤP SỐ HÓA CR CHO MÁY X-QUANG

Cái

1

2

Máy châm cứu dò huyệt

Cái

20

3

Máy chụp X quang răng quanh chóp

Cái

1

4

Máy đo khúc xtự động

Cái

1

5

Thiết bị phục hồi chức năng 3 trong 1

cái

2

6

Máy sinh hóa tự động

Cái

1

XV

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU ĐỨC

 

 

1

Giường hồi sức sơ sinh

Cái

2

2

Hệ thống xử lý rác thải y tế

Cái

1

3

Máy định vị chóp răng điện tử

Cái

1

4

Máy đo điện não 64 kênh

Cái

1

5

Máy doppler tim thai

Cái

4

6

Máy giặt công nghiệp

Cái

1

7

Máy giặt dân dụng 10kg

Cái

1

8

Máy hp dụng cụ 300-350 lít

Cái

2

9

Máy kéo giãn cột sống

Cái

2

10

Máy Laser trong điều trị da liễu

Cái

2

11

Máy laser trong phẫu thuật tai mũi họng

Cái

1

12

Máy siêu âm màu 4D/5D

Cái

1

13

Máy X-Quang kỹ thuật số DR

Cái

1

14

Máy X-Quang răng kỹ thuật số

Cái

1

15

y xung điện trị liệu

Cái

2

16

Phế dung kế

Cái

2

17

Sinh hiển vi khám mắt kèm bộ đo nhãn áp

Cái

2

XVI

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN THÀNH

 

 

1

Máy gây mê kèm thở + Máy nén khí

Cái

2

2

Dao mổ điện cao tần 300W HF

Cái

2

3

Bàn mổ đa năng điện - thủy lực

Cái

2

4

Đèn mổ treo trn ≥ 120.000lux

Cái

2

XVI

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC

 

 

1

Bàn kéo xương

Cái

1

2

Máy đo điện não

Cái

1

3

Máy siêu âm màu 4D

Cái

1

4

Hệ thống X quang kỹ thuật số (DR)

Hệ thng

1

5

Máy X-Quang cao tng 500 MA

Cái

1

6

Hệ thống nội soi đại tràng

Bộ

1

7

Máy đo khúc xạ tự động

Cái

2

8

Máy đo thính lực độc lập

Cái

1

9

Máy đo điện cơ

Cái

1

10

Máy đo loãng xương

Cái

1

11

Máy X-Quang nhủ ảnh

Cái

1

12

Máy đo nồng độ oxy trong máu.

Cái

3

13

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

3

14

Máy truyền dịch tự động

Cái

3

15

Máy lọc thận nhân tạo

Cái

14

16

Máy tiệt trùng 5201

Cái

1

17

Máy rửa dụng cụ tự động

Cái

1

18

Máy giặt công nghiệp 40kg

Cái

2

19

Máy sấy đồ vải

Cái

2

20

Máy rửa quả lọc tự động

Cái

1

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 521/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu521/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 521/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 521/QĐ-UBND 2019 tiêu chuẩn thiết bị chuyên dùng y tế Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 521/QĐ-UBND 2019 tiêu chuẩn thiết bị chuyên dùng y tế Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu521/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực11/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 521/QĐ-UBND 2019 tiêu chuẩn thiết bị chuyên dùng y tế Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 521/QĐ-UBND 2019 tiêu chuẩn thiết bị chuyên dùng y tế Vũng Tàu

           • 11/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực