Quyết định 524/QĐ-UBND

Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2017 về phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 524/QĐ-UBND phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung An Giang 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 1806/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 2074/QĐ-UBND An Giang và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 524/QĐ-UBND phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung An Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung (gọi tắt là mua sắm tập trung)

1. Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính mua sắm tập trung các loại tài sản quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2074/QĐ-UBND (trừ khoản 4 Điều này).

2. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung các loại tài sản quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2074/QĐ-UBND (trừ khoản 4 Điều này).

3. Ban quản lý đấu thầu thuốc, vắc-xin sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế và trang thiết bị y tế tập trung tỉnh An Giang trực thuộc Sở Y tế (sau đây gọi tắt là Ban quản lý đấu thầu hàng hóa y tế tập trung) mua sắm tập trung các loại tài sản quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2074/QĐ-UBND (trừ Khoản 4 Điều này).

4. Trường Đại học An Giang thực hiện mua sắm tập trung các loại tài sản tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2074/QĐ-UBND của các đơn vị trực thuộc.

Điều 2. Phân công cơ quan thực hiện thẩm định, phê duyệt kế hoạch, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung các loại tài sản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Y tế chịu trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung các loại tài sản quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

3. Cơ quan, đơn vị mua sắm tập trung chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư số 35/2016/TT-BTC.

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

1. Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.

3. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Quyết định này.

4. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên; nguồn kinh phí từ Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

5. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thời điểm thực hiện mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh kể từ năm 2017.

a) Đối với các gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành.

b) Đối với các trường hợp mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (trừ điểm a khoản này) thực hiện như sau:

- Căn cứ thông báo dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh gửi cơ quan quản lý cấp trên (làm đầu mối đăng ký mua sắm tập trung) để tổng hợp; cụ thể như sau:

+ Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

+ Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cấp huyện và cấp xã gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Căn cứ đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp gửi cơ quan, đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh trước ngày 31 tháng 01 hàng năm (riêng năm 2017 gửi trước 31 tháng 3 năm 2017).

- Trường hợp quá thời hạn trên mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi nhu cầu mua sắm tập trung thì không được phép mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

2. Cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện mua sắm tập trung tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn và tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung của các cơ quan quản lý cấp trên theo Mẫu số 01a/TH/MSTT ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg Thông tư số 35/2016/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan;

c) Thực hiện chế độ công khai, báo cáo mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Thông tư số 35/2016/TT-BTC.

3. Xử lý một số tình huống phát sinh cụ thể:

a) Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản mua sắm tập trung bị hư hỏng không tiếp tục sử dụng được do trường hợp bất khả kháng xảy ra (như: chập điện, cháy, nổ, sét, đánh), đơn vị thành lập mới, chia tách; do yêu cầu phòng, chống dịch bệnh cần thiết phải mua sắm, trang bị thêm hoặc thay thế ngay để xử lý tình huống cấp bách và đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường; được cấp bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung để đạt các tiêu chí đối với xã nông thôn mới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; nhưng cơ quan, đơn vị mua sắm tập trung chưa tổ chức lựa chọn được nhà thầu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính đối với tài sản thuộc Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Quyết định này và Sở Y tế đối với tài sản thuộc Khoản 3 Điều 1 Quyết định này) để xem xét, đề xuất theo quy định.

b) Đối với dự án có gói thầu hỗn hợp (bao gồm tài sản theo danh mục mua sắm tập trung, tài sản khác, cấu phần xây dựng) thì thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

4. Kho bạc nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Kho bạc nhà nước trực thuộc thực hiện kiểm soát thanh toán chặt chẽ đối với kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

5. Giao Sở Tài chính hướng dẫn và theo dõi thực hiện Quyết định này, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương và theo đúng quy định của pháp luật.

6. Các nội dung khác không nêu trong Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg Thông tư số 35/2016/TT-BTC và các quy định của pháp luật về đấu thầu có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- TT. TU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng, ban
& trung tâm;
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 524/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2017
Ngày hiệu lực20/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 524/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 524/QĐ-UBND phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung An Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 524/QĐ-UBND phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung An Giang 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu524/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành20/02/2017
        Ngày hiệu lực20/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 524/QĐ-UBND phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung An Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 524/QĐ-UBND phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung An Giang 2017