Quyết định 5249/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 5249/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5249/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019:

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính: Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5464/TTr-STC ngày 19/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính thành phố Hà Nội (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, PCVP:C N.Trang, các phòng: KSTTHC, KTTH, Trung tâm TTĐT TP;
- Trung tâm Báo chí Thủ Đô;
- Lưu : VT, KSTTHC(ngathuy).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 5249/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND Thành phố)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực quản lý công sản:

1

Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng

75 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp trực tiếp

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

- Nộp trực tuyến

Không

- Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ

- Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH:

TT

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục điều chuyên công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính

Quản lý công sản

Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

2

Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính

Quản lý công sản

Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

3

Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính

Quản lý công sản

Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

4

Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính

Quản lý công sản

Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5249/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5249/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(23/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5249/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5249/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5249/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5249/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành16/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (23/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 5249/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 5249/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Hà Nội

              • 16/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực