Quyết định 525/QĐ-TCTK

Quyết định 525/QĐ-TCTK năm 2010 điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 525/QĐ-TCTK điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 525/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NĂM 2009

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành Điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009, bao gồm:

1. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển, trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn khác của các dự án, công trình, chương trình mục tiêu Quốc gia và chương trình mục tiêu khác (gọi chung là Chương trình mục tiêu) của các cơ quan, tổ chức bao gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (gọi chung là Bộ, ngành); UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội các cấp;

2. Vốn đầu tư thực hiện của các loại hình doanh nghiệp;

3. Vốn đầu tư thực hiện của các loại hình đơn vị sự nghiệp;

4. Vốn đầu tư thực hiện cho sản xuất kinh doanh của hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản;

5. Vốn đầu tư thực hiện cho sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản;

6. Vốn đầu tư thực hiện cho xây dựng nhà ở của hộ dân cư.

Cuộc Điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009 bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2010; thời kỳ thu thập số liệu từ 01/01 đến 31/12 năm 2009.

Điều 2. Chủ đầu tư các dự án, công trình, Giám đốc Chương trình, Giám đốc doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, chủ đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể, chủ hộ dân cư có vốn đầu tư thực hiện nêu ở Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin theo phương án điều tra ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và tổ chức thực hiện cuộc điều tra theo đúng phương án quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ, ngành;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCTK;
- Các Cục Thống kê;
- Lưu: VT, TKQG;

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 525/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu525/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2010
Ngày hiệu lực17/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 525/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 525/QĐ-TCTK điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 525/QĐ-TCTK điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu525/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành17/08/2010
        Ngày hiệu lực17/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 525/QĐ-TCTK điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 525/QĐ-TCTK điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009

            • 17/08/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực