Quyết định 525/QĐ-UBND

Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành trong lĩnh vực Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các quyết định trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành trong lĩnh vực Công Thương, như sau:

1. Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc địa phương quản lý.

Lý do: Nội dung phân cấp đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

2. Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Không còn phù hợp với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- TT.TU, TT.H
ĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Cổng thông tin điện tử; Công báo t
ỉnh;
- Lưu: VT, P.KTTC (Ngân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 525/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu525/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2019
Ngày hiệu lực20/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 525/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các quyết định trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các quyết định trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu525/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành20/02/2019
        Ngày hiệu lực20/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các quyết định trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các quyết định trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Tiền Giang

            • 20/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực