Quyết định 526/QĐ-CDN

Quyết định 526/QĐ-CDN năm 2012 về Quy chế thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ "Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục" giai đoạn 2012 - 2017 do Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 526/QĐ-CDN năm 2012 Quỹ Mái ấm công đoàn Hỗ trợ nhà giáo người lao động ngành Giáo dục


TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 526/QĐ-CĐN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN - HỖ TRỢ NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC"

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ngành Trung ương;

- Căn cứ Quyết định 1671/QĐ-TLĐ ngày 06/11/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế về việc thành lập, tổ chức, quản lý, hoạt động Quỹ "Mái ấm công đoàn";

- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ - CĐN ngày 16/8/2012 và Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIII (2008 - 2013);

- Xét đề nghị của Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ "Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục" giai đoạn 2012 - 2017.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng, UBKT, các Ban của cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Bộ GD&ĐT;
- LĐLĐ tỉnh, Tp TW;
- Sở GD&ĐT các tỉnh, Tp TW;
- Ban Giám đốc các ĐH Quốc gia, ĐH vùng;
Ban Giám hiệu các trường ĐH, CĐ và LĐ các đơn vị trực thuộc;
- UV BCH CĐGDVN;
- VP 2 CĐGDVN;
- Lưu: VT, Ban CS-PL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Trần Công Phong

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN - HỖ TRỢ NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC"
(Ban hành kèm theo Quyết định số:526/QĐ - CĐN, ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích thành lập Quỹ

Quỹ "Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục" của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam được thành lập nhằm hỗ trợ nhà giáo và người lao động đang công tác trong Ngành, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo; đang gặp khó khăn về nhà ở hoặc bị thiên tai hỏa hoạn, tai nạn rủi ro; hỗ trợ sửa chữa nhà công vụ khi bị thiên tai gây nên; hỗ trợ đời sống văn hoá cho nhà giáo đang ở nhà công vụ thuộc các trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng

1. Quy chế này quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ "Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục" của CĐGD Việt Nam.

2. Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ: Cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài Ngành, trong nước và nước ngoài.

3. Đối tượng được hỗ trợ, gồm:

- Nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn; bị bệnh hiểm nghèo; bị thiên tai hoả hoạn, tai nạn rủi ro; không có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà bị hư hỏng nặng, nhà công vụ giáo viên cần sửa chữa do bị thiên tai.

- Hỗ trợ phục vụ đời sống văn hoá cho nhà giáo đang ở nhà công vụ giáo viên thuộc các trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Điều 3. Nguyên tắc và tổ chức hoạt động

1. Tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ đúng theo Quyết định số 1671/QĐ-TLĐ ngày 06/11/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế về việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ "Mái ấm công đoàn" và Công văn số 1848/CTr-TLĐ ngày 06/11/2006 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn".

2. Tự cân đối thu - chi, hàng năm công khai đến cán bộ, nhà giáo và người lao động trong Ngành thông qua Hội nghị Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam và Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn do CĐGD Việt Nam tổ chức.

Điều 4. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý Quỹ

1. Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.

2. Tổ chức vận động xây dựng, quản lý Quỹ và các tài sản được giao đúng nguyên tắc tài chính và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài Ngành, trong nước và nước ngoài.

4. Quyết định hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và bàn giao công trình trên cơ sở tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

5. Thực hiện chi theo các nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

6. Hàng năm lập kế hoạch thu - chi, báo cáo Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.

Chương II

NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI

Điều 5. Nguồn thu và phương thức thu

1. Nguồn thu

Từ 3 nguồn:

1. Nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục đóng góp xây dựng quỹ với mức:

- Đối với CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 20.000 đồng/ người/ 5 năm (2012 - 2017).

- Đối với Công đoàn các đơn vị trực thuộc: 01 ngày lương/người/5 năm (2012 - 2017).

- Đối với Công đoàn các trường đại học, cao đẳng không thuộc CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: mức đóng góp tùy thuộc vào đơn vị.

2. Hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài Ngành; trong nước và nước ngoài.

3. Lãi tiền gửi của Quỹ trong tài khoản ở Ngân hàng.

2. Phương thức thu

CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc là đơn vị đầu mối thu - nộp tiền, tiếp nhận hiện vật (nếu có) về Ban quản lý Quỹ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào hai đợt trong 5 năm (Đợt 1 vào năm học 2012 - 2013; đợt 2 vào năm học 2015 - 2016).

Điều 6. Nội dung chi

1. Đối tượng được hỗ trợ là người đang công tác trong Ngành gặp khó khăn không thể làm được nhà ở, có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo; bị thiên tai, hoả hoạn; bị chết do tai nạn lao động.

2. Hỗ trợ đời sống văn hoá cho tập thể nhà giáo và người lao động đang ở nhà công vụ giáo viên thuộc các trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

3. Nhà ở công vụ giáo viên.

Chương III

ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ

Điều 7. Điều kiện được hỗ trợ

1. Các đối tượng được hỗ trợ là những người đang công tác trong Ngành có từ 20 năm công tác trở lên, đang ở nhà tạm, nhà tranh vách đất, nhà bị hư hỏng nặng; có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo; bị thiên tai, hoả hoạn; bị chết do tai nạn lao động.

2. Nhà ở công vụ giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn chưa có phương tiện phục vụ đời sống văn hoá.

3. Nhà ở công vụ giáo viên bị thiệt hại nặng do thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn.

Điều 8. Phương thức hỗ trợ

Tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh của đối tượng được hỗ trợ, Ban quản lý Quỹ xem xét quyết định phương thức và mức hỗ trợ như sau:

1. Các đối tượng được hỗ trợ: Chết do tai nạn lao động mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/1 người; bị bệnh hiểm nghèo, bị thương nặng do tai nạn lao động, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/1 người/1 lần/ năm.

2. Hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho các đối tượng là nhà giáo và người lao động đang công tác trong Ngành có từ 20 công tác trở lên, đang ở nhà tạm, nhà tranh vách đất, nhà bị hư hỏng nặng và không có điều kiện làm nhà, mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/1 căn nhà.

3. Hỗ trợ mua phương tiện phục vụ đời sống văn hoá cho nhà ở công vụ giáo viên thuộc các trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, mức tối đa 10 triệu đồng.

4. Trong trường hợp đặc biệt, tuỳ theo mức độ thiệt hại về nhà ở công vụ giáo viên hoặc lý do đặc biệt khác, Thường trực CĐGD Việt Nam quyết định mức hỗ trợ sau đó báo cáo Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam trong cuộc họp gần nhất.

Chương IV

TỔ CHỨC QUẢN LÝ , THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ QUỸ HỖ TRỢ

Điều 9. Bộ máy quản lý Quỹ

1. Ban quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ

a. Ban quản lý Quỹ gồm các thành viên:

Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam phụ trách Chính sách - Pháp luật; đại diện các Ban: Tài chính, Chính sách - Pháp luật, Tuyên giáo - Nữ công và Văn phòng CĐGD Việt Nam.

Ban quản lý Quỹ chịu sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.

b. Văn phòng Quỹ đặt tại cơ quan CĐGD Việt Nam, số 02 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại: 04 3734 5343 (cả số Fax) hoặc 04 3848 9307, Fax: 04 3843 3693. Tên tài khoản: BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số tài khoản: 102 010 000 912 914 - Ngân hàng Công thương Đống Đa, Hà Nội.

Văn phòng Quỹ là bộ phận Thường trực của Quỹ, tham mưu giúp việc cho Ban quản lý Quỹ, Văn phòng Quỹ đặt tại Ban Tài chính. Ban Tài chính cử 01 chuyên viên thực hiện các công việc của Quỹ:

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Ban quản lý Quỹ.

- Tổng hợp kết quả thu - chi, báo cáo Ban quản lý Quỹ và Thường trực CĐGD Việt Nam mỗi quý một lần; báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam mỗi năm một lần vào kỳ họp cuối năm.

2. Chế độ làm việc của Ban quản lý Quỹ

Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ Ban quản lý Quỹ

- Thực hiện tốt việc thu - chi, thẩm định hồ sơ, quyết định hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định.

- Theo dõi, soạn thảo các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động để xây dựng Quỹ; tổ chức kiểm tra, quyết toán theo nguyên tắc tài chính và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc xây dựng Quỹ, báo cáo với Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam theo năm; đề xuất điều chỉnh, bổ sung những bất cập trong quá trình thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở

1. Hướng dẫn, thẩm định các đối tượng được hỗ trợ, cùng chuyên môn đồng cấp họp xét, phân loại, lập danh sách, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, gửi về Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý để báo cáo, đề xuất với Ban quản lý Quỹ xét duyệt.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình, nghiệm thu, quyết toán và hoàn chỉnh thủ tục bàn giao (đối với các công trình sửa chữa, xây dựng).

Điều 11. Trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở

1. Tổng hợp danh sách đối tượng được hỗ trợ do Công đoàn cơ sở gửi về, phối hợp với chuyên môn đồng cấp xét duyệt, phân loại, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gửi về Ban quản lý Quỹ.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình, nghiệm thu, quyết toán và hoàn chỉnh thủ tục bàn giao (đối với các công trình sửa chữa, xây dựng).

3. Phối hợp với Ban quản lý Quỹ, đơn vị trực tiếp hỗ trợ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nơi được hỗ trợ, tổ chức bàn giao cho đối tượng được hỗ trợ.

Điều 12. Trách nhiệm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

1. Ban Thường vụ có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Quỹ, CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, tổ chức và quản lý Quỹ.

2. Hàng năm, Ban Chính sách - Pháp luật căn cứ vào nguồn thu, danh sách đối tượng đề nghị từ các đơn vị, tham mưu, đề xuất trình Ban quản lý Quỹ xét và ra quyết định mức hỗ trợ; theo dõi, đôn đốc các đơn vị được hỗ trợ thực hiện đúng kế hoạch.

3. Ban Tài chính thực hiện quyết toán thu - chi tài chính theo đúng quy định; hàng quý báo cáo kết quả quyết toán thu - chi cho Ban quản lý Quỹ, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.

4. UBKT CĐGD Việt Nam kiểm tra quyết toán thu - chi Quỹ hàng năm cùng với kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp, cấp dưới theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

5. Uỷ Quyền cho công đoàn cơ sở/ công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức xây dựng, sửa chữa, kiểm tra giám sát, nghiệm thu công trình và hoàn chỉnh thủ tục bàn giao.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ gửi CĐGD Việt Nam (Ban Chính sách - Pháp luật), có xác nhận của chuyên môn đồng cấp.

2. Hồ sơ khảo sát đối tượng xin hỗ trợ, kèm hình ảnh minh hoạ (nếu có). 3. Biên bản phiên họp xét giữa chuyên môn đồng cấp và công đoàn. 4. Danh sách các đối tượng được hỗ trợ.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Công đoàn giáo dục các cấp

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến đến toàn thể nhà giáo và người lao động trong Ngành thuộc phạm vi quản lý về mục đích, ý nghĩa thành lập và nội dung Quy chế Quỹ để nhà giáo và người lao động hiểu, tích cực ủng hộ và tham gia đóng góp xây dựng Quỹ.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo kịp thời về CĐGD Việt Nam để giải quyết.

Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật

1. Các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng Quỹ và thực hiện tốt Quy chế này được CĐGD Việt Nam khen thưởng.

2. Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của tổ chức công đoàn.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký Quyết định ban hành và thay thế Quy chế số 339/QC - CĐN ngày 05 tháng 02 năm 2007 của CĐGD Việt Nam.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 526/QĐ-CDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu526/QĐ-CDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2012
Ngày hiệu lực20/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 526/QĐ-CDN

Lược đồ Quyết định 526/QĐ-CDN năm 2012 Quỹ Mái ấm công đoàn Hỗ trợ nhà giáo người lao động ngành Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 526/QĐ-CDN năm 2012 Quỹ Mái ấm công đoàn Hỗ trợ nhà giáo người lao động ngành Giáo dục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu526/QĐ-CDN
        Cơ quan ban hànhCông đoàn Giáo dục Việt Nam
        Người kýTrần Công Phong
        Ngày ban hành20/11/2012
        Ngày hiệu lực20/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 526/QĐ-CDN năm 2012 Quỹ Mái ấm công đoàn Hỗ trợ nhà giáo người lao động ngành Giáo dục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 526/QĐ-CDN năm 2012 Quỹ Mái ấm công đoàn Hỗ trợ nhà giáo người lao động ngành Giáo dục

            • 20/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực