Quyết định 5260/QĐ-UBND

Quyết định 5260/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 5260/QĐ-UBND năm 2013 phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5260/QĐ-UBND

 Nghệ An, ngày 6 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 08/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2375/SKHĐT-TH ngày 22/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Điều 2.

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, đề án trình UBND tỉnh phê duyệt đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực được phân công chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chủ trì và các đơn vị liên quan xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, phối hợp triển khai các chương trình, đề án đạt kết quả tốt.

3. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, cơ quan chủ trì chương trình, đề án báo cáo các đồng chí lãnh đạo phụ trách lĩnh vực về tình hình, kết quả thực hiện, kiến nghị đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Các Tổ chuyên viên (để tham mưu, theo dõi việc thực hiện);
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5260/QĐ-UBND ngày 6/11/2013 của UBND tỉnh)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

MỤC TIÊU, YÊU CẦU

THỜI GIAN PHÊ DUYỆT

PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP

GHI CHÚ

I

Chương trình bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm

1

Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2020.

- Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2020, và tổ chức thực hiện.

- Rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch chi tiết vùng và lĩnh vực trọng yếu.

Quý 3/2014

Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

2

Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

 

 

 

 

2.1

Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020, và tổ chức thực hiện.

Quý 1/2014

- Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh

- Đ/c Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

-Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp: Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã có liên quan.

 

2.2

Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển vùng miền núi, dân tộc tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách phát triển vùng miền núi, dân tộc tỉnh Nghệ An sau khi Đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 được phê duyệt.

Quý 4/2014

Đ/c Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Ban Dân tộc

- Phối hợp: Sở KH&ĐT, Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã có liên quan.

 

3

Phát triển thành phố Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, giai đoạn 2014-2020.

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ. Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2014-2020 phù hợp với định hướng Nghị quyết 26-NQ/TW, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và tổ chức thực hiện.

Quý 1/2014

Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách từng lĩnh vực

- Chủ trì: UBND thành phố Vinh - Phối hợp: các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, KH&CN, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, GD&ĐT, TT&TT và các Sở, ngành liên quan.

 

II

Chương trình phát triển Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; xây dựng chính sách và phát triển vùng, lĩnh vực

1

Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọng điểm; xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển Khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồi được hưởng ưu đãi đầu tư gắn với Khu kinh tế Nghi Sơn.

Trình Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọng điểm (có nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư phát triển KKT Đông Nam); cơ chế, chính sách để phát triển Khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồi được hưởng ưu đãi đầu tư gắn với Khu kinh tế Nghi Sơn.

Quý 2/2014

- Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh - Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Ban quản lý KKT Đông Nam

- Phối hợp: các Sở: Xây dựng, Công Thương, GTVT, KH&ĐT, Tài chính và các ngành liên quan; UBND các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu; thị xã Hoàng Mai, Cửa Lò.

 

2

Phát triển Nghệ An thành trung tâm công nghệ thông tin vùng Bắc Trung bộ. Xây dựng chính quyền điện tử Nghệ An.

Trình Bộ Thông tin-Truyền thông bổ sung Công viên công nghệ thông tin của tỉnh vào quy hoạch khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung của cả nước và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Xây dựng và trình Đề án phát triển Nghệ An thành trung tâm công nghệ thông tin vùng Bắc Trung bộ; Đề án xây dựng chính quyền điện tử Nghệ An, nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành, thu hút đầu tư.

Quý 1/2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

3

Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Nghĩa Đàn.

Trình Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Nghĩa Đàn (quy hoạch, bộ máy, cơ chế), và triển khai thực hiện.

Quý 2/2014

Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND huyện Nghĩa Đàn.

 

4

Xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Phối hợp các bộ ngành Trung ương, xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cấp cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế. Tiếp tục xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy theo tiến độ rà soát, bổ sung các KKT, KCN trên địa bàn cả nước.

Quý 3/2014

Đ/c Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp: các Sở: Ngoại vụ, Tài chính, Công Thương, BCH BĐBP tỉnh và các ngành liên quan; UBND huyện Thanh Chương.

Theo tiến độ rà soát của Trung ương

5

Đề án thực hiện giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân vùng miền Tây và vùng ven biển Nghệ An.

Xây dựng và thực hiện chương trình đầu tư giảm nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân vùng miền Tây và vùng ven biển Nghệ An.

Quý 2/2014

Đ/c Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: các Sở: NN&PTNT, Ban Dân tộc và các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã có liên quan.

 

6

Đề án phát triển cây, con hàng hóa chủ yếu, tạo vùng nguyên liệu chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gắn với cơ chế quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển các cây con chủ yếu, tạo vùng nguyên liệu để phát triển sản xuất, dịch vụ và tăng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Quý II/2014

Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp: Sở Công Thương và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

III

Chương trình huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm và các dự án đã có chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

1

Đề án tập trung thu hút đầu tư vào Nghệ An đến năm 2020. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và thực hiện các mục tiêu giải pháp thu hút đầu tư vào Nghệ An; Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Thu hút đầu tư các dự án có định hướng (ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm) và chọn lọc, đặc biệt là những dự án lớn mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó ưu tiên vào lĩnh vực công nghệ cao.

Quý 2/2014

Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách từng lĩnh vực

- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các chương trình

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện thường xuyên

1.1

Đề án thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp

Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, thu hút đầu tư các dự án mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vào KKT, KCN

Quý 2/2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì: BQL Khu kinh tế Đông Nam

 

1.2

Đề án thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Công Thương

Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, thu hút đầu tư các dự án mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại

Quý 2/2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Công Thương

 

1.3

Đề án thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp

Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, thu hút đầu tư các dự án mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Quý 2/2014

Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1.4

Đề án thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch

Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, thu hút đầu tư các dự án mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch

Quý 2/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

1.5

Đề án thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Y tế

Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, thu hút đầu tư các dự án mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc lĩnh vực Y tế

Quý 2/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Y tế

 

1.6

Đề án thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, thu hút đầu tư các dự án mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Quý 2/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tổng hợp chung báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để vận động nguồn vốn ngân sách Trung ương, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Quý 1/2014

Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách từng lĩnh vực

Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các chương trình; Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan.

Thực hiện hàng năm

2.1

Hạ tầng giao thông

Rà soát và xây dựng đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực giao thông, nhất là các dự án: Quốc lộ 1A và các đường quốc lộ, đường ven biển, đường phía Tây; nâng cấp sân bay Vinh, các cảng biển;..

Quý 1/2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Giao thông Vận tải

 

2.2

Hạ tầng cung cấp điện

Rà soát và xây dựng đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực cung cấp điện

Quý 1/2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Công Thương

 

2.3

Hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu

Rà soát và xây dựng đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là các dự án: Xây dựng, nâng cấp các công trình trọng điểm về thủy lợi, hệ thống đê ngăn lũ, cống ngăn mặn giữ ngọt sông Lam,..

Quý 1/2014

Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

2.4

Hạ tầng đô thị

Rà soát và xây dựng đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị

Quý 1/2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Xây dựng

 

2.5

Hạ tầng giáo dục và đào tạo

Rà soát và xây dựng đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Quý 1/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2.6

Hạ tầng y tế

Rà soát và xây dựng đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực y tế

Quý 1/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh – PCT UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Y tế

 

2.7

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

Rà soát và xây dựng đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Quý 1/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

IV

Chương trình phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với xã hội hóa trong đầu tư

1

Phát triển Nghệ An thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực vùng Bắc Trung Bộ.

- Tiếp tục thực hiện các đề án đã ban hành về phát triển, nâng cao nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An.

- Xây dựng Đề án về phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quy hoạch, thu hút xây dựng, phát triển các trường đại học, trường dạy nghề chất lượng cao về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới ... Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, dạy nghề hiện có.

Quý 2/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chương trình.

- Phối hợp: Sở Lao động và Thương binh xã hội, Nội vụ và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

2

Phát triển Nghệ An thành trung tâm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng Bắc Trung Bộ.

- Xây dựng và trình phê duyệt đề án tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030.

- Xây dựng kế hoạch, vận động nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện 700 giường, Ung bướu, Sản nhi, Chấn thương, Mắt, Nội tiết, Tim mạch, Phụ sản.

Quý 2/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Y tế

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

3

Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu và các giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch.

- Phối hợp các bộ, ngành Trung ương tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu khác. Bảo tồn, phát triển dân ca ví, giặm thành hoạt động văn hóa - văn nghệ phổ biến, đặc sắc trong đời sống của nhân dân, gắn với phát triển du lịch.

Quý 3/2014

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

4

Xây dựng Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An đáp ứng được chức năng của Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực.

Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cấp Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đáp ứng được chức năng của Đài Phát thanh - Truyền hình khu vực.

Quý 4/2013

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Đài PT-TH tỉnh

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

V

Chương trình xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh

1

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chủ động đối phó với mọi tình huống. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

- Triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân - thế trận an ninh nhân dân.

- Phối hợp Bộ Quốc phòng xây dựng hệ thống ATK của Trung ương và hệ thống phòng thủ trên địa bàn tỉnh; đầu tư kết cấu hạ tầng đảo Ngư, đảo Mắt nhằm bảo đảm giữ vững chủ quyền biển đảo.

Quý 1/2014

Đ/c Nguyễn Xuân Đường –-Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: BCH Quân sự tỉnh

- Phối hợp: Công an tỉnh, BCH BĐBP tỉnh và các Sở, các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

VI

Chương trình xây dựng hệ thống chính trị

1

Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2012-2020, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2014-2020.

Quý 2/2014

Đ/c Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Nội vụ

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

VII

Các chương trình khác

 

 

 

 

 

1

Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng thuộc vùng Bắc Nghệ An gắn vùng Nam Thanh- Bắc Nghệ, vùng Nam Nghệ An gắn với vùng Nam Nghệ - Bắc Hà

Xây dựng và trình phê duyệt quy hoạch xây dựng các khu chức năng thuộc vùng bắc Nghệ An gắn vùng Nam Thanh- Bắc Nghệ, vùng Nam Nghệ An gắn với vùng Nam Nghệ - Bắc Hà.

Quý 4/2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Xây dựng

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan.

 

2

Tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015

Chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất. Rà soát các dự án đã được giao đất, có biện pháp xử lý phù hợp đối với các dự án sai quy hoạch

Quý 3/2014

Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

3

Phát triển Nghệ An thành trung tâm khoa học công nghệ vùng Bắc Trung bộ

- Xây dựng và trình phê duyệt đề án Phát triển Nghệ An thành trung tâm khoa học công nghệ vùng Bắc Trung bộ.

Quý 2/2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp: các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

4

Đánh giá kết quả thu, chi ngân sách 2011-2013; Phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách thời kỳ 2014-2020

Phân tích kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế thu chi ngân sách nhiệm kỳ 2011-2015. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ thu chi cho giai đoạn 2016-2020

Quý 2/2014

Đ/c Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Tài chính

- Phối hợp: Cục Thuế, các Sở và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5260/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5260/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5260/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5260/QĐ-UBND năm 2013 phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5260/QĐ-UBND năm 2013 phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5260/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực06/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 5260/QĐ-UBND năm 2013 phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5260/QĐ-UBND năm 2013 phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến 2020

         • 06/11/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/11/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực