Quyết định 527/QĐ-HQNA

Quyết định 527/QĐ-HQNA năm 2016 Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 527/QĐ-HQNA Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí Nghệ An 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-HQNA

Nghệ An, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 6/9/2016 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TCHQ ngày 19/1/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế cung cp thông tin cho báo chí của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-HQNA ngày 4/10/2013 về việc Ban hành quy chế làm việc của Cục Hải quan Nghệ An;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Người cung cấp thông tin, Người được ủy quyền cung cấp thông tin, Chánh văn phòng, Trưng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc, CBCC Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Tổng cục Hải quan; (để b/c)
- Lãnh đạo Cục; (để b/c)
- Văn ph
òng UBND Tnh; (để b/c)
- SThông tin truyền thông; (để b/c)
- Đơn vị thuộc và trực thuộc;
- Lưu: VT, VP (2b)

CỤC TRƯỞNG
Chu Quang Luân

 

QUY CHẾ

CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
527/QĐ-HQNA ngày 14/9/2016 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tưng áp dụng.

Quy chế này quy định về chế độ cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành; áp dụng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Người cung cấp thông tin cho báo chí.

1. Người cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An gồm:

a) Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;

b) Người được Cục trưng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí;

c) Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Nghệ An hoặc người được Trưng đơn vị phân công, ủy quyền bằng văn bản;

d) Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin (sau đây gọi chung là Người cung cấp thông tin) hoặc phối hợp cùng với Người cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

2. Người cung cấp, Người được ủy quyền cung cấp thông tin cho báo chí quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 điều này không đưc ủy quyền tiếp cho người khác.

3. Tiêu chuẩn của Người cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các cá nhân khi cung cấp thông tin cho báo chí không được nhân danh Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và phải đúng với quy chế. quy định của pháp luật. Không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật, trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp;

Điều 3. Thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí

1. Trong lĩnh vực nghiệp vụ của đơn vị, thủ trưng các đơn vị thuộc và trực thuộc:

a) Cung cấp thông tin định kỳ theo yêu cầu quy định tại Điều 5 quy chế này;

b) Cung cp thông tin đột xuất cho các cơ quan báo chí được quy định tại Điu 6 quy chế này theo sự phân công của Lãnh đạo Cục hoặc theo sự điều phối của Chánh văn phòng.

2. Tùy theo từng yêu cu, nội dung đề nghị cung cấp thông tin choquan báo chí, thủ trưởng trực tiếp hoặc phân công người cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến các chủ trương, chính sách về lĩnh vực hải quan của đơn vị mình thực hiện hoặc nội dung liên quan khác.

3. Trường hợp công chức, người lao động trong đơn vị được báo chí đề nghị cung cấp thông tin hoặc trả lời nhng nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị thì công chức, người lao động đó phải báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp. Lãnh đạo đơn vị báo cáo bng văn bản cho Lãnh đạo Cục (Qua Văn phòng) và chỉ được cung cấp hoặc trả lời phỏng vấn khi được Lãnh đạo Cục đồng ý.

Chương II

CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Cung cấp thông tin định kỳ

1. Nội dung thông tin định kỳ cung cấp cho báo chí:

a) Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; chương trình hành động và chủ trương lớn của ngành Hải quan; Các thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo quy định pháp luật;

b) Các thông tin liên quan đến tổ chức, chỉ đạo, hướng dn và triển khai thực hiện các quy định của nhà nước vhải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An; Tình hình và kết quả hoạt động trên các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

c) Hệ thng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan;

d) Các thông tin và hoạt động nổi bật trong nh vực hải quan của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được dư luận xã hội quan tâm xét thấy cần và cho phép công bố với cơ quan báo chí.

2. Hình thức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

a) Cung cấp thông tin qua Văn phòng Cục Hi quan tỉnh Nghệ An.

b) Cung cấp thông tin qua Cổng thông tin điện tử Cục Hải quan Nghệ An (https://www.nghean.haiquan.gov.vn), Báo Hải quan, Website Tổng cục Hải quan.

Điều 5. Cung cấp thông tin trong trường hp đột xut.

1. Người cung cấp hoặc người được ủy quyền cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nhm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận trong xã hội về quan điểm và cách xử của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đối với các vấn đề, sự kiện đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đu của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thì Người cung cấp có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 (một) ngày ktừ khi vụ việc xảy ra.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tnh Nghệ An được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Điểm a, khoản 1, Điều này.

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin không chính xác về lĩnh vực quản lý của Cục Hải quan Nghệ An.

2. Hình thức tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường:

a) Thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tnh Nghệ An (Website: https://www.haiquan.nghean.gov.vn):

b) Tổ chức họp báo;

c) Thông tin bng văn bản hoặc bng hình thức khác cho các phóng viên, cơ quan báo chí.

Điều 6. Những nội dung thông tin không cung cấp thông tin cho báo chí

1. Nhng vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, những vấn đề không thuộc phạm vi, địa bàn quản lý, chức năng quyền hạn của Cục Hải quan tnh Nghệ An;

2. Các thông tin, nội dung có liên quan đến bí mật Nhà nước của ngành Tài chính. Các chính sách tài chính đang trong quá trình soạn thảo, xây dựng, thảo luận.

3. Nhng tài liệu, nội dung thanh tra, điều tra, kiểm tra, khiếu nại, tcáo chưa được kết luận; các vụ việc đang được xác minh, làm rõ hoặc đang trong quá trình điều tra, chưa xét xử;

4. Nhng văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo, các vấn đề đang nghiên cứu, đang thảo luận hoặc đang xem xét giải quyết mà theo quy định của pháp luật và của Ngành chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

Điều 7. Cơ chế cung cấp và lưu hồ sơ cung cấp thông tin cho báo chí

1. Đối với thông tin cung cấp bằng văn bản

a) Thực hiện cung cấp thông tin qua Bộ phận một cửa, cụ th:

- Bộ phn một cửa tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân, tổ chức kèm với giấy giới thiệu, phiếu yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin;

- Xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo Cục tùy vào tính chất, mức độ của thông tin cung cấp;

- Hẹn thời gian giải quyết đối với cá nhân, tổ chức cần cung cấp thông tin (Không quá 03 ngày làm việc).

b) Phát hành và lưu hồ sơ:

Văn bản cung cp thông tin phải được Văn thư phát hành theo đường Công văn và lưu hồ đúng quy định.

2. Đối với các hình thức cung cấp thông tin khác như: Phng vấn, ghi hình, chụp ảnh.

a) Việc phỏng vn, ghi hình, chụp ảnh phải được sự đồng ý của cá nhân, người đứng đầu đơn vị liên quan;

b) Công chức tổng hợp của đơn vị cung cấp thông tin phải ghi chép đầy đủ, chính xác những nội dung thông tin cung cấp cho báo chí;

c) Người cung cấp thông tin; Tổ chức và cá nhân được cung cấp thông tin phải xác nhận nhng nội dung cung cấp và được cung cấp vào biên bản mà công chức tng hợp đã ghi chép lại.

Điu 8. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc Cục.

1. Các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc Cục Hi quan tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, theo quy định của pháp luật và thời hạn cung cấp thông tin.

2. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An có trách nhiệm đăng tải nội dung thông tin theo quy định tại Quy chế này.

3. Theo dõi và kịp thời phát hiện các nội dung thông tin quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 5 Quy chế này báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Cục đồng thời thông báo với Chánh văn phòng để điều phối chung;

4. Theo dõi những thông tin về ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nói riêng đchủ động đề xuất và phối hợp với Văn phòng Cục báo cáo Lãnh đạo Cục các vấn đề liên quan cần cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng dư luận;

5. Đề xuất và phối hợp với Văn phòng, báo cáo Lãnh đạo Cục tổ chức họp báo đột xuất trong trường hợp thấy cần thiết phải thông tin đối với các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động ảnh hưng lớn đến xã hội thuộc phạm vi chức năng của đơn vị cn định hướng dư luận;

Điều 9. Trách nhiệm của Văn phòng Cục trong việc cung cấp thông tin cho quan báo chí.

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Cc xây dựng và trin khai kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin hàng năm trên báo, đài trong toàn Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

2. Là đầu mối của Cục Hải quan tnh Nghệ An trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyn thông. Tiếp nhận thông tin, chủ động trả lời hoặc phân công các đơn vị có liên quan cung cấp những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi thẩm quyền của Chánh văn phòng hoặc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị; Đề xuất phân công các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo Cục trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí;

3. Chủ trì, phối hợp với các quan thông tin đại chúng và các đơn vị liên quan tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

4. Tổ chức cho báo chí tiếp xúc phỏng vấn Lãnh đạo Cục, tham mưu cho Lãnh đạo Cục xem xét việc trả li phỏng vấn của cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

5. Từ chối trả lời những vấn đề không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và không phù hợp với các quy định của Quy chế này.

6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung yêu cầu cải chính, đính chính hoặc làm rõ thêm những thông tin liên quan đến nội dung báo chí nêu và yêu cầu quan báo chí cải chính việc đăng tải thông tin sai, không đúng sự thật liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật về báo chí.

7. Chủ trì phối hợp với các quan thông tin đại chúng và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; theo dõi, tổng hợp và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan ti lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục Hải quan tnh Nghệ An.

Chương III

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Xử lý vi phạm

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc và cán bộ, công chức của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân khi làm việc với Cục Hải quan tỉnh Nghệ An có hành vi vi phạm các quy định của Luật báo chí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Cục Hi quan tỉnh Nghệ An sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

1. Thủ trưng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hi quan tỉnh Nghệ An có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này đến cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình và tổ chức trin khai thực hiện đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vưng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời báo cáo Cục Hải quan tỉnh Nghệ An (qua Văn phòng Cục) để tham mưu, tổng hợp, báo cáo Cục trưởng xem xét.

2. Văn phòng Cục có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn kiểm tra các đơn vị thực hiện Quy chế này và định kỳ theo quý tổng hợp báo cáo Cục trưng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 527/QĐ-HQNA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu527/QĐ-HQNA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2016
Ngày hiệu lực14/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 527/QĐ-HQNA

Lược đồ Quyết định 527/QĐ-HQNA Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 527/QĐ-HQNA Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí Nghệ An 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu527/QĐ-HQNA
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýChu Quang Luân
        Ngày ban hành14/09/2016
        Ngày hiệu lực14/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 527/QĐ-HQNA Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí Nghệ An 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 527/QĐ-HQNA Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí Nghệ An 2016

            • 14/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực