Quyết định 527/QĐ-TTg

Quyết định 527/QĐ-TTg năm 2016 sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kèm theo Quyết định 1395/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 527/QĐ-TTg sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1395/QĐ-TTg 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 1395/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ. Riêng việc tổ chức, quản trị, Điều hành của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định tại Chương III Điều lệ này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi và các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.”

2. Khoản 7, Khoản 8 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“7. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các Khoản chi mang tính chất lương theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ hạng đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.”

“8. Chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn căn cứ cơ chế tài chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ và các đặc thù hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 527/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu527/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2016
Ngày hiệu lực01/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 527/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 527/QĐ-TTg sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1395/QĐ-TTg 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 527/QĐ-TTg sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1395/QĐ-TTg 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu527/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành01/04/2016
       Ngày hiệu lực01/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 527/QĐ-TTg sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1395/QĐ-TTg 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 527/QĐ-TTg sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1395/QĐ-TTg 2016

           • 01/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực