Quyết định 527/QĐ-UBND

Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1502/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ năm học 2017-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 527/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1502/QĐ-UBND NGÀY 07/7/2017 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2017-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục ph thông và giáo dục thưng xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 473/TTr-SGDĐT ngày 18/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ năm học 2017-2018 như sau:

1. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 1:

“b) Học kỳ II: Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020”.

2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 1:

“4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhn tốt nghiệp THCS trưc ngày 31/7/2020”.

3. Sửa đổi Khoản 5 Điều 1:

“5. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông trước ngày 15/8/2020.

4. Sửa đổi điểm a Khoản 6 Điều 1:

a) Thi chọn hc sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9: Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tùy theo tình hình thc tế nghỉ học đ phòng, chống dch bệnh Covid-19”.

5. Sửa đi, b sung Điu 2:

“Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Điều 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng đối với năm học 2019-2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TT TU,
TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 527/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu527/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2020
Ngày hiệu lực23/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(25/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 527/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 527/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 527/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu527/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành23/03/2020
        Ngày hiệu lực23/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (25/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 527/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 527/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Lâm Đồng

              • 23/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực