Quyết định 528/QĐ-UBND

Quyết định 528/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 528/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Tờ trình số 704/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 608/TTr-STNMT ngày 11 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đt

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Châu Thành

Tân Thạch

Quới Sơn

An Khánh

Giao Long

Giao Hòa

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

22.488,75

311,04

975,75

1.514,61

1.192,76

523,50

597,41

1

Đất nông nghiệp

NNP

16.484,94

224,71

587,51

1.060,27

920,01

328,41

367,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA

300,00

 

 

40,00

 

20,00

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

300,00

 

 

40,00

 

20,00

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

73,16

2,04

 

0,69

3,40

0,35

1,93

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

15.908,19

222,57

587,15

1.019,58

916,43

308,06

363,60

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

186,01

 

0,36

 

0,11

 

1,50

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

17,58

0,10

 

 

0,07

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.003,81

86,33

388,24

454,34

272,75

195,09

230,38

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,66

0,66

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,81

2,32

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

229,39

 

 

 

 

30,44

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

50,00

 

 

 

 

14,39

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

88,73

6,42

36,69

13,35

4,02

2,00

2,05

2.7

Đất cơ sở sn xuất phi nông nghiệp

SKC

61,95

4,96

6,03

2,24

1,00

12,03

2,34

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

745,95

27,93

24,76

23,22

39,23

34,94

9,30

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,83

1,33

0,11

0,02

0,03

 

 

-

Đất cơ sở y tế

DYT

7,11

1,99

0,06

0,11

0,13

0,08

0,16

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

43,58

1,91

2,55

2,30

1,85

1,32

0,52

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

10,34

 

1,38

 

0,21

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

4,03

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.032,18

 

67,93

84,82

63,35

23,66

23,83

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

20,13

20,13

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

21,85

11,46

0,90

0,17

0,95

0,50

0,29

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,55

0,06

 

 

0,02

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

55,16

0,24

3,27

7,25

1,75

1,37

0,83

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

42,19

0,16

1,44

1,96

0,85

0,14

0,13

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,41

 

0,19

0,01

 

 

0,09

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,30

0,30

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

17,77

0,15

0,32

2,47

0,03

0,78

0,93

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

3.625,75

11,54

246,71

318,85

161,55

74,84

190,60

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

311,04

311,04

 

 

 

 

 

(*) Không tính vào tổng diện tích tự nhiên

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đt

Mã

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phú Túc

Phú Đức

Phú An Hòa

An Phước

Tam Phước

Thành Triệu

Tường Đa

Tân Phú

(1)

(2)

(3)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

1.573,90

1.473,46

566,40

644,72

1.122,18

892,87

950,98

2.439,11

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.108,81

968,35

484,60

380,30

982,32

766,93

846,16

1.654,57

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

20,00

20,00

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

20,00

20,00

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,36

1,85

3,03

0,30

5,46

1,94

12,07

0,05

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.018,20

953,50

479,97

357,02

947,75

764,12

832,35

1.632,91

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

86,71

12,97

1,60

2,95

0,05

0,12

0,54

21,09

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,54

0,03

 

0,03

9,06

0,75

1,20

0,52

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

465,09

505,11

81,80

264,42

139,86

125,94

104,82

784,54

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

0,49

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

135,47

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

35,61

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

6,04

0,74

1,00

2,08

1,57

1,06

0,50

0,88

2.7

Đất cơ sở sn xuất phi nông nghiệp

SKC

1,81

0,66

4,88

6,14

3,13

0,63

0,65

0,71

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

58,44

33,92

17,67

24,82

41,42

46,04

23,05

54,05

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,34

0,04

 

0,02

 

0,03

0,46

0,48

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,05

0,14

0,18

0,27

0,17

0,12

0,12

0,18

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

4,08

1,18

2,63

1,62

2,51

1,40

1,21

2,32

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,96

0,93

 

 

 

 

0,87

0,55

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

62,13

52,44

38,81

31,77

59,61

38,90

45,66

77,77

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,64

0,83

0,40

0,50

0,43

0,31

0,36

0,10

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,01

 

 

 

1,45

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

1,41

1,26

0,28

0,31

2,62

0,87

0,56

4,03

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

1,72

0,93

1,23

0,24

1,88

3,05

0,86

1,77

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,10

0,32

 

0,04

 

0,08

 

0,01

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,20

0,35

0,16

0,16

1,18

0,17

0,30

4,05

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

332,59

413,66

17,37

26,79

26,57

34,83

32,88

641,17

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Không tính vào tổng diện tích tự nhiên

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đt

Mã

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Quới Thành

Phước Thạnh

An Hóa

Tiên Long

An Hiệp

Hữu Định

Tiên Thủy

Sơn Hòa

(1)

(2)

(3)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

665,68

925,16

397,81

1.280,60

728,08

1.309,20

1.822,52

581,01

1

Đất nông nghiệp

NNP

561,22

790,96

297,93

907,32

443,83

1.106,68

1.287,57

409,45

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

30,00

 

 

150,00

 

20,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

30,00

 

 

150,00

 

20,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

0,35

 

1,04

0,02

4,44

9,75

1,11

19,98

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

560,25

789,38

266,68

863,14

435,75

946,85

1.274,09

368,84

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,55

0,31

0,21

44,16

3,63

0,08

8,50

0,58

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,07

1,28

 

 

0,01

 

3,87

0,05

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

104,46

134,20

99,88

373,28

284,25

202,52

534,95

171,56

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

63,48

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,10

0,59

1,55

1,00

0,73

2,10

1,37

1,89

2.7

Đất cơ sở sn xuất phi nông nghiệp

SKC

3,05

0,50

3,68

1,13

0,72

2,24

1,90

1,52

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

16,93

18,99

17,96

20,69

51,50

83,27

60,67

17,15

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

 

0,51

0,10

0,29

 

0,03

0,04

 

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,14

0,10

0,17

0,11

0,17

1,87

0,70

0,09

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

0,36

1,24

3,72

0,82

3,16

0,96

5,29

0,63

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

1,82

1,31

0,82

 

 

 

1,49

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

4,03

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

31,50

37,02

25,47

48,50

35,77

59,54

88,41

35,29

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,12

0,23

0,32

0,18

1,01

1,47

0,54

0,14

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

2,01

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

1,52

0,32

1,29

2,78

2,02

0,64

19,84

0,70

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,06

0,46

0,85

1,01

3,26

10,89

4,39

2,91

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

0,09

 

 

0,48

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,66

0,40

 

2,13

0,36

0,36

1,86

0,75

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

47,52

75,69

48,67

295,86

125,40

35,49

355,96

111,21

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Không tính vào tổng diện tích tự nhiên

Trong đó:

- Đất thương mại, dịch vụ: Trên địa bàn các xã, thị trấn có kết hợp đất ở theo các tuyến giao thông chính và các khu vực đô thị của huyện nhưng không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, có vị trí linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đất ở nông thôn: Tại các xã, thị trấn (khu vực ngoài quy hoạch đô thị) trong huyện, trong các khu vực là nông thôn, xen lẫn với đất trồng cây lâu năm, hàng năm, nhưng không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, có vị trí linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn của người dân.

2. Kế hoạch thu hồi năm 2019:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Châu Thành

Tân Thạch

Quới Sơn

An Khánh

Giao Long

Giao Hòa

Phú Túc

Phú Đức

Phú An Hòa

An Phước

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

77,68

0,04

0,32

0,20

0,61

13,91

1,95

0,71

0,90

0,07

24,10

1.1

Đất trồng lúa

LUA

12,16

 

 

 

 

3,90

 

 

 

 

6,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

12,16

 

 

 

 

3,90

 

 

 

 

6,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

65,52

0,04

0,32

0,20

0,61

10,01

1,95

0,71

0,90

0,07

18,10

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2,19

0,04

0,04

0,05

0,04

0,05

0,04

0,05

 

0,02

0,20

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

0,08

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

0,05

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sn xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,59

 

0,04

0,05

0,04

0,02

0,04

0,05

 

0,02

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,04

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Tam Phước

Thành Triệu

Tường Đa

Tân Phú

Quới Thành

Phước Thạnh

An Hóa

Tiên Long

An Hiệp

Hữu Định

Tiên Thủy

Sơn Hòa

(1)

(2)

(3)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

2,87

 

 

0,01

3,01

8,99

13,50

0,97

5,52

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

0,33

1,50

 

0,43

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

0,33

1,50

 

0,43

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

2,87

 

 

0,01

3,01

8,66

12,00

0,97

5,09

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

 

 

 

0,05

 

 

0,02

0,53

0,14

0,51

0,25

0,16

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sn xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,19

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

0,05

 

 

0,02

0,53

0,12

0,20

0,25

0,16

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

0,11

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2019:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trn Châu Thành

Tân Thạch

Quới Sơn

An Khánh

Giao Long

Giao Hòa

Phú Túc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

168,38

3,24

2,32

4,30

4,71

20,91

6,95

9,23

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

35,57

0,20

 

0,10

0,10

6,90

3,00

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

35,57

0,20

 

0,10

0,10

6,90

3,00

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

132,81

3,04

2,32

4,20

4,61

14,01

3,95

9,23

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

306,95

7,86

 

48,50

11,29

31,27

19,76

0,03

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

306,95

7,86

 

48,50

11,29

31,27

19,76

0,03

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

1,55

 

0,04

 

 

0,02

 

 

Ghi chú: - (a) gồm đt sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sn, đất m mui và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phú Đức

Phú An Hòa

An Phước

Tam Phước

Thành Triệu

Tường Đa

Tân Phú

Quới Thành

(1)

(2)

(3)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

3,03

5,07

32,01

5,20

2,00

2,56

4,87

2,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

 

1,00

9,01

3,00

 

0,50

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

1,00

9,01

3,00

 

0,50

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

3,03

4,07

23,00

2,20

2,00

2,06

4,87

2,00

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

17,55

15,50

24,02

 

8,42

 

0,80

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

17,55

15,50

24,02

 

8,42

 

0,80

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

 

 

 

 

0,38

0,52

0,29

 

Ghi chú: - (a) gồm đt sản xuất nông nghiệp, đt nuôi trồng thủy sản, đt làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đt ở.

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn v hành chính

Phước Thạnh

An Hóa

Tiên Long

An Hiệp

Hữu Đnh

Tiên Thủy

Sơn Hòa

(1)

(2)

(3)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

2,31

5,01

7,01

11,49

18,61

5,03

10,52

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

 

3,00

 

0,83

4,50

 

3,43

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

3,00

 

0,83

4,50

 

3,43

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

2,31

2,01

7,01

10,66

14,11

5,03

7,09

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

20,47

0,89

7,93

77,98

 

14,68

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

20,47

0,89

7,93

77,98

 

14,68

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

 

0,30

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sn, đt làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đt phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đt, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;

- NC: TH, KT, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lập

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 528/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 528/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 528/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 528/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu528/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Hữu Lập
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 528/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 528/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre

            • 22/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực