Quyết định 529/QĐ-UBDT

Quyết định 529/QĐ-UBDT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 529/QĐ-UBDT 2019 Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-TTG NGÀY 15/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBDT ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 - 2018. Đề xuất nhiệm vụ xây dựng chính sách thực hiện trong giai đoạn tiếp theo" (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Địa phương I chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; các Bộ, ngành, các tỉnh và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Địa phương I và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (B/cáo);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, VĐPI (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-TTG NGÀY 15/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 529/QĐ-UBDT ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch tổ chức Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018 và đề xuất nhiệm vụ xây dựng chính sách thực hiện trong giai đoạn tiếp theo như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và tính hiệu quả của Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giải đáp, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách với Chính phủ trong giai đoạn tiếp theo.

- Đảm bảo về nội dung, thời gian, thành phần theo kế hoạch đề ra.

II- NỘI DUNG:

1. Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo tổng kết.

3. Khảo sát, thẩm định danh sách tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định khen thưởng.

4. Hội thảo tham vấn ý kiến đề xuất chính sách tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn tiếp theo (tích hợp nội dung vào Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số Miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 để Chính phủ trình Quốc hội theo Nghị quyết số 74-NQ/QH14 của Quốc hội).

5. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần

* Chủ trì: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

* Số lượng: 239 đại biểu chính thức

- Cơ quan Trung ương và Bộ, ngành (24 đại biểu): Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng dân tộc Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Ủy ban Dân tộc (24 đại biểu): Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương I (07 đại biểu), Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc (14 đại biểu) Lãnh đạo các Vụ: Chính sách Dân tộc, Văn phòng điều phối Chương trình 135, Vụ Dân tộc thiểu số.

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 9 tỉnh (18 đại biểu)

- Ban Dân tộc: 9 tỉnh (18 đại biểu).

- Sở Nội vụ: 9 tỉnh (18 đại biểu).

- Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ: 31 đại biểu.

- Ủy ban nhân dân xã thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ: 10 đại biểu.

- Đại biểu người dân tộc thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và được khen thưởng: 96 đại biểu.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 2,5 ngày, từ ngày 21 đến 23/8/2019.

- Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Kinh phí:

Ngân sách nhà nước năm 2019 của Ủy ban Dân tộc (Nguồn tổng kết 5 năm Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Vụ Địa phương I: Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức Hội nghị.

2. Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Địa phương I thẩm định cấp kinh phí, thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Vụ Địa phương I phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các địa phương có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Vụ Địa phương I chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, hội trường, công tác hậu cần phục vụ đại biểu tham gia Hội nghị.

4. Ban Dân tộc 9 tỉnh phối hợp báo cáo, thẩm định các tập thể, cá nhân xuất sắc đề nghị khen thưởng gửi về Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Địa phương I trước ngày 15/8/2019) để tổng hợp trình theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 529/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu529/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2019
Ngày hiệu lực05/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(13/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 529/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 529/QĐ-UBDT 2019 Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 529/QĐ-UBDT 2019 Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu529/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành05/08/2019
        Ngày hiệu lực05/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (13/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 529/QĐ-UBDT 2019 Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 529/QĐ-UBDT 2019 Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg

            • 05/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực