Quyết định 529/QĐ-UBND

Quyết định 529/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 529/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015;

- Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 ca UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình Xúc tiến thương mại tnh Quảng Trị (Sở Công Thương) tại Tờ trình số 310/TTr-HĐTĐ ngày 06/03/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Qung Trị năm 2019 gồm 06 Đề án theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PCT Nguyễn Quân Chính;
- Ch
ánh VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TMD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quân Chính

 

DANH MỤC

ĐỀ ÁN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2019 của UBND tnh)

STT

Tên đ án

Đơn vị Chủ trì

Thời gian

Địa đim

Khu vực thị trường mục tiêu

Mt hàng

Số lưng doanh nghiệp

Số lượng gian hàng

Kinh phí đề nghị nhà nước hỗ trợ (VNĐ)

Ghi chú

1

Tổ chức Hội chợ Thương mi và Quảng bá du dịch- Quảng Tr năm 2019

Sở Công Thương

Năm 2019

Tnh Quảng Trị

Thị trường trong nước

Đa ngành

150 DN

300 gian hàng

750.000.000

Khoản 1, Điều 8, quy chế 41

2

Nhân rộng Điểm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tnh tại các điểm di tích, danh thng, du lịch... trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2019.

Sở Công Thương

Năm 2019

Tnh Quảng Trị

Thị trường trong nước

Đa ngành

40-50 DN

 

319.000.000

 

3

Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia 04 hội chợ, triển lãm trong nước năm 2019

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Năm 2019

Các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nng

Thị trường trong nước

Đa ngành

25-30 DN

16 gian hàng tiêu chun (04 gian hàng tiêu chuẩn/hội chợ)

267.000.000

Mục a, khoản 2, điều 8, quy chế 41

4

Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm tại Lào và Thái Lan năm 2019

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Năm 2019

Viêng Chăn (Lào) và Bang Kok (Thái Lan)

Thị trường nước ngoài

Đa nnh

15-20 DN

08 gian hàng tiêu chuẩn (04 gian hàng tiêu chuẩn/hội chợ)

309.000.000

Mục a, khoản 5, điều 7, quy chế 41

5

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Tr năm 2019

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Năm 2019

Xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Tr

Thị trường trong nước

Đa ngành

10-12 DN

20 gian hàng tiêu chuẩn

90.000.000

Khoản 3, điều 8, quy chế 41

6

Hội chợ triển lãm thương mại - du lịch huyện Vĩnh Linh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Vĩnh Linh

Tháng 6/2019

Thị trn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Thị trường trong nước

Đa ngành

90 DN

170 gian hàng tiêu chuẩn

180.000.000

Mục b, khoản 1, điều 8, quy chế 41

TỔNG CỘNG

1.915.000.000

 

(Bằng ch: Một tỷ, chín trăm mười lăm triệu đng chẵn)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 529/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu529/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2019
Ngày hiệu lực13/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 529/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 529/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 529/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu529/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Quân Chính
        Ngày ban hành13/03/2019
        Ngày hiệu lực13/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 529/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 529/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị

            • 13/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực