Quyết định 53/2004/QĐ-UB

Quyết định 53/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục thể thao Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Thể dục thể thao Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2004/QĐ-UB

Nghệ An, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THỂ DỤC THỂ THAO NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số: 42/2000/QĐ-UB , ngày 16/6/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 589/TT-LB ngày 07/8/1993 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng cục Thể dục Th thao (Nay là Ủy ban TDTT) và Thông tư liên tịch số: 28/1998/TTLT-VHTT-TDTT-TCCP ngày 13/1/1998 của Bộ VHTT - Ủy ban TDTT - Ban Tổ chức Chính phủ về việc hướng dẫn tổ chức Văn hóa - Thông tin, thể dục th thao ở địa phương;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Thể dục Thể thao tại Tờ trình số: 93/TT-TDTT ngày 11/3/2004 về việc đề nghị ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở TDTT Nghệ An và ông Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục thể thao Nghệ An.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc sở Thể dục thể thao phối hợp với ông Giám đốc sở Nội vụ và Thủ trưởng các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của bản quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc sở Thể dục, thể thao; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã cửa Lò, các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

QUY ĐỊNH

VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỂN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ THỂ DỤC THỂ THAO NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2004/QĐ-UB ngày 24/5/2004 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở TDTT Nghệ An.

- Sở Thể dục thể thao Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Pháp luật.

- Sở Thể dục thể thao chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh Nghệ An, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn và nghiệp vụ của Ủy ban Thể dục thể thao.

- Sở Thể dục thể thao Nghệ An có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản để giao dịch tại kho bạc Nhà nước tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyn hạn của Sở Thể dục thể thao Nghệ An.

1. Xây dựng và trình UBND tỉnh về kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phát triển hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn theo từng giai đoạn và thời kỳ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh chấp hành đúng các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước và của địa phương về lĩnh vực TDTT; Quản lý chỉ đạo sự nghiệp phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao.

3. Phối hợp vi các ngành, các cấp liên quan chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe tại các trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang theo tiêu chuẩn quy định của Ủy ban Thể dục thể thao.

4. Quản lý và khai thác có hiệu quả các cơ sở tập luyện, thi đấu về TDTT thuộc ngành quản lý; không ngừng nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt.

5. Xây dựng hệ thống thi đấu thể thao của tỉnh, ban hành chương trình, điều lệ các giải và chỉ đạo tổ chức các cuộc thi đấu từng môn. Đại hội TDTT ở quy mô cấp tỉnh, các cuộc thi đấu thể thao khu vực, quốc gia được UB TDTT hay các Liên đoàn thể thao quốc gia ủy nhiệm.

6. Giúp UBND tỉnh xây dựng, kiện toàn hệ thng tổ chức TDTT các cấp; Thành lập các Liên đoàn, Câu lạc bộ thể thao, các Hội Thể thao quần chúng theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch các trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao nhằm đào tạo cơ bản có hệ thống cho đội ngũ cán bộ TDTT cơ sở, huấn luyện viên, vận động viên ở nhiều lứa tuổi, nhiều bộ môn và có những biện pháp sử dụng có hiệu quả, phát huy tốt sự đóng góp về chuyên môn của cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên.

7. Tham gia các đề tài NCKH về TDTT, ứng dụng các tiến bộ KHCN trong lĩnh vực tổ chức tuyển chọn, huấn luyện, thi đấu các môn thể dục thể thao của tỉnh.

8. Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Huấn luyện viên, vận động viên và người lao động thuộc sở theo đúng quy định của Pháp luật và sự phân công, phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

9. Quản lý, sử dụng các loại tài sản, cơ sở vật chất và tài chính của ngành theo đúng quy định của Nhà nước.

10. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật, các quy định về chuyên môn đối với phong trào TDTT ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

11. Tham gia các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Cơ cấu Tổ chức bộ máy của Sở TDTT Nghệ An gồm:

1. Lãnh đạo sở Thể dục thể thao gồm: Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

2. Được thành lập các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng Quản lý Nhà nước về TDTT trên địa bàn tỉnh.

a) Các Phòng, Ban chức năng thuộc Sở:

- Phòng Hành chính tổng hợp.

- Phòng Nghiệp vụ.

- Thanh tra Sở

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở :

- Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện TDTT.

- Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An

- Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở theo quy định của Pháp luật.

3. Số lượng công chức, viên chức được giao theo quyết định của UBND tỉnh. Việc bố trí cán bộ công chức, viên chức của sở phải căn cứ theo tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

4. Sở Thể dục thể thao được UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định phân cấp quản lý Nhà nước và Pháp luật.

5. Sở TDTT Nghệ An có các tổ chức chính trị, đoàn thể: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ hoạt động theo điều lệ của các đoàn thể theo quy định của Pháp luật.

6. Tổ chức bộ máy có thể thay đổi để phù hợp với tình hình nhiệm vụ của ngành trong từng giai đoạn.

Điều 4. Chế độ làm việc:

1. Sở Thể dục thể thao thực hiện cơ chế làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các hoạt động chung của toàn ngành.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

4. Phó giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở và được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công.

5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc sở.

6. Mỗi phòng chức năng có Trưởng phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về nhiệm vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có phó trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó phòng do Giám đốc sở Quyết định theo phân công, phân cấp UBND tỉnh.

7. Các chuyên viên, cán sự làm việc theo sự phân công của Trưởng, Phó phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng, Phó phòng về nhiệm vụ được giao. Khi được Giám đốc hoặc Phó Giám đốc giao nhiệm vụ trực tiếp thì chuyên viên, cán sự có trách nhiệm phải thi hành, nhưng phải báo cáo với Trưởng, Phó phòng phụ trách.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Sở Thể dục thể thao có trách nhiệm phối hợp với sở Nội vụ và các ngành, các cấp liên quan triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tại Quy định này.

Điều 6. Căn cứ bản Quy định này, sở Thể dục th thao có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các Phòng, Ban thuộc sở, các đơn vị trực thuộc Sở và các ngành, các cấp liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Điều 7. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp, sở TDTT và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo với UBND tỉnh (qua sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2004
Ngày hiệu lực24/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 53/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Thể dục thể thao Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Thể dục thể thao Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành24/05/2004
        Ngày hiệu lực24/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 53/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Thể dục thể thao Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Thể dục thể thao Nghệ An

            • 24/05/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực