Quyết định 53/2005/QĐ-UB

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về việc giao cho UBND phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí về sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2005/QĐ-UB giao cho UBND phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí về sinh


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC GIAO CHO UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  TRONG LĨNH VỰC THU PHÍ VỀ SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Căn cứ Pháp lệnh xử phạt hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH ngày 7/01/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
- Căn cứ Thông tư số 106/2003/NĐ-CP">06/2004/TT-BTC ngày 4/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
- Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính- Giao thông công chính- Thuế- Kho bạc Nhà nước tại Tờ trình số 1981/TTr-LN ngày 9/3/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị thu phí vệ sinh để xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính được quy định tại Điều 10 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí. Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt hành chính thì UBND phường, xã, thị trấn chuyển giao hồ sơ cho Thanh tra Giao thông công chính của Thành phố để xử lý.

Điều 2: Số tiền thu được do xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí vệ sinh để lại 100% cho Ngân sách phường, xã, thị trấn và Thanh tra Giao thông công chính. UBND phường, xã, thị trấn và Ban thanh tra Giao thông công chính có trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền được để lại theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông công chính; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội ; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn ; Trưởng ban Thành tra Giao thông công chính và các tổ chức, cá nhận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2005/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 53/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/04/2005
Ngày hiệu lực 05/05/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 53/2005/QĐ-UB giao cho UBND phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí về sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 53/2005/QĐ-UB giao cho UBND phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí về sinh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 53/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành 20/04/2005
Ngày hiệu lực 05/05/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 53/2005/QĐ-UB giao cho UBND phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí về sinh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2005/QĐ-UB giao cho UBND phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí về sinh

  • 20/04/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/05/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực