Quyết định 53/2013/QĐ-UBND

Quyết định 53/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành lao động - thương binh và xã hội trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Hà Tĩnh 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 148/TTr-SLĐTBXH ngày 27/11/2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã như sau:

1. Bãi bỏ 45 (bốn mươi lăm) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Người có công, 05 (năm) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và 17 (mười bảy) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội trong Bộ Thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh (có danh mục kèm theo).

2. Bãi bỏ 28 (hai mươi tám) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, 27 (hai mươi bảy) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Người có công trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn cập nhật các thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Số Seri

Tên thủ tục hành chính

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1.

T-HTI-097979-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người trong gia đình có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

2.

T-HTI-098038-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

3.

T-HTI-098061-TT

Giải quyết trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến

4.

T-HTI-098165-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho đối tượng cán bộ B, C, K, liệt sỹ (theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước)

5.

T-HTI-098178-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước (theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước)

6.

T-HTI-098188-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho đối tượng cán bộ dân chính đảng, TNXP,… đang nghỉ hưu, mất sức lao động (theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước)

7.

T-HTI-098199-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995 (theo Nghị định 59)

8.

T-HTI-098270-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân Liệt sỹ hy sinh trước ngày 30/4/1975 (theo Nghị định 59)

9.

T-HTI-098274-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, chết trước ngày 01/01/1995 (theo Nghị định 59)

10.

T-HTI-098364-TT

Giải quyết trợ cấp mai táng phí cho thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, người trong gia đình có công được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến từ trần.

11.

T-HTI-098388-TT

Giải quyết trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần mức 3 tháng lương đối với thân nhân người có công hưởng trợ cấp thường xuyên từ trần.

12.

T-HTI-098409-TT

Giải quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp 1 lần mức 3 tháng lương và Tuất từ trần đối với thân nhân người có công hưởng trợ cấp thường xuyên từ trần.

13.

T-HTI-098423-TT

Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290.

14.

T-HTI-098452-TT

Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng cựu chiến binh

15.

T-HTI-098526-TT

Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng cựu Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ về địa phương.

16.

T-HTI-098534-TT

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công hưởng trợ cấp 1 lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương cá nhân, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương gia đình không thuộc các đối tượng hưởng các loại bảo hiểm y tế bắt buộc khác)

17.

T-HTI-098550-TT

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên.

18.

T-HTI-222412-TT

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng cựu chiến binh.

19.

T-HTI-098612-TT

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng cựu thanh niên xung phong.

20.

T-HTI-098637-TT

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290/QĐ-TTg.

21.

T-HTI-099104-TT

Cấp mới Sổ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục - đào tạo cho học sinh, sinh viên

22.

T-HTI-099146-TT

Cấp lại Sổ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục - đào tạo cho học sinh, sinh viên

23.

T-HTI-099168-TT

Xác nhận cấp lại thẻ (Giấy chứng nhận) thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

24.

T-HTI-099195-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp phương tiện, dụng cụ chỉnh hình

25.

T-HTI-099311-TT

Xác nhận đơn ưu tiên con đối tượng Thương binh, Bệnh binh, gia đình liệt sỹ

26.

T-HTI-099269-TT

Cấp tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công từ quỹ đền ơn đáp nghĩa

27.

T-HTI-099333-TT

Hỗ trợ kinh phí thân nhân đến thăm viếng mộ liệt sỹ.

28.

T-HTI-099387-TT

Hỗ trợ kinh phí thân nhân đi thăm viếng một liệt sỹ

29.

T-HTI-099432-TT

Hỗ trợ kinh phí thân nhân đến thăm viếng, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sỹ về quê an táng.

30.

T-HTI-099475-TT

Hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ đối với mộ liệt sỹ quy tập về nghĩa trang do gia đình quản lý

31.

T-HTI-099494-TT

Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất lần đầu.

32.

T-HTI-099538-TT

Xác nhận hồ sơ, thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

33.

T-HTI-099592-TT

Giới thiệu thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ

34.

T-HTI-099616-TT

Giới thiệu thân nhân liệt sỹ cất bốc, di dời hài cốt liệt sỹ

35.

T-HTI-099647-TT

Đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

36.

T-HTI-099699-TT

Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công

37.

T-HTI-099721-TT

Tiếp nhận, giải quyết chế độ cho người có công

38.

T-HTI-099735-TT

Giới thiệu thương binh, người hưởng chính sách như thương binh giám định lại thương tật

39.

T-HTI-099881-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi học sinh, sinh viên thuộc đối tượng có công

40.

T-HTI-099891-TT

Sao lục hồ sơ người có công

41.

T-HTI-099898-TT

Xét công nhận liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ

42.

T-HTI-099924-TT

Xét công nhận, giải quyết chế độ chính sách thương binh, như thương binh.

43.

T-HTI-099945-TT

Xét cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

44.

T-HTI-099961-TT

Giải quyết chế độ đối với bệnh binh hoặc công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh

45.

T-HTI-099979-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sỹ đối với vợ (hoặc chồng) liệt sỹ tái giá

II. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1.

T-HTI-099991-TT

Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

2.

T-HTI-100041-TT

Hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại và nguy hiểm

3.

T-HTI-158970-TT

Hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục

4.

T-HTI-100463-TT

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

5.

T-HTI-100475-TT

Hỗ trợ kinh phí phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

III. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1.

T-HTI-100488-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP cho người bị nhiễm HIV/AIDS

2.

T-HTI-100524-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP cho người bị tâm thần

3.

T-HTI-100530-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP cho người bị tàn tật nặng

4.

T-HTI-100535-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP cho người đơn thân nuôi con nhỏ (đến 16 tuổi hoặc đến 18 tuổi đang còn đi học)

5.

T-HTI-100609-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP đối với người nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

6.

T-HTI-100630-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi

7.

T-HTI-100641-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP cho người từ 85 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH

8.

T-HTI-100655-TT

Điều chỉnh chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

9.

T-HTI-100660-TT

Lập hồ sơ đối tượng xin hưởng chế độ nuôi dưỡng tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh

10.

T-HTI-100672-TT

Giải quyết ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho Học sinh là người tàn tật, mồ côi, hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập THCS

11.

T-HTI-100693-TT

Cấp mới sổ trợ cấp Bảo trợ xã hội

12.

T-HTI-100702-TT

Cấp lại (bổ sung) sổ trợ cấp Bảo trợ xã hội

13.

T-HTI-100703-TT

Xét đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

14.

T-HTI-100707-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp Mai táng phí đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

15.

T-HTI-100720-TT

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho người nghèo

16.

T-HTI-100809-TT

Thuyên chuyển đối tượng Bảo trợ xã hội

17.

T-HTI-100821-TT

Tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1.

T-HTI-067204-TT

Cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

2.

T-HTI-100463-TT

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

3.

T-HTI-067247-TT

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP

4.

T-HTI-067429-TT

Tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội

5.

T-HTI-067444-TT

Giải quyết mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (đối tượng theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP)

6.

T-HTI-067467-TT

Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng.

7.

T-HTI-067491-TT

Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng là cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong đang nghỉ hưu, mất sức lao động

8.

T-HTI-067510-TT

Giải quyết phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng (Cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình)

9.

T-HTI-067533-TT

Giải quyết chính sách ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ nhiễm chất độc Hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

10.

T-HTI-067553-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội

11.

T-HTI-067574-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là người tàn tật, tâm thần theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

12.

T-HTI-067581-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là người già cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

13.

T-HTI-067586-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

14.

T-HTI-067591-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

15.

T-HTI-067602-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên cho trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

16.

T-HTI-067618-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người đơn thân thuộc hộ nghèo nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

17.

T-HTI-067622-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

18.

T-HTI-067625-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

19.

T-HTI-067629-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không còn nguồn nuôi dưỡng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

20.

T-HTI-067634-TT

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng đối với người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ nghèo theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

21.

T-HTI-067636-TT

Đề nghị hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

22.

T-HTI-069838-TT

Cấp lại sổ bảo trợ xã hội

23.

T-HTI-069853-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi trong Giáo dục, đào tạo

24.

T-HTI-069869-TT

Xác nhận đơn đề nghị miễn giảm học phí, cấp sách vở, đồ dùng học sinh cho các đối tượng Bảo trợ xã hội

25.

T-HTI-069884-TT

Xác nhận cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục đào tạo.

26.

T-HTI-069895-TT

Xác nhận chính sách ưu đãi học sinh - sinh viên đối với trường hợp là con của người có công với cách mạng

27.

T-HTI-069901-TT

Xét công nhận hưởng chính sách như thương binh, không áp dụng cho các đối tượng đang phục vụ trong quân đội và công an nhân dân

28.

T-HTI-069915-TT

Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục THCS, học sinh là con các nông dân thuộc diện bị thu hồi đất sản xuất

II. Lĩnh vực Người có công

1.

T-HTI-071581-TT

Cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

2.

T-HTI-071590-TT

Cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có công là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, chất độc da cam

3.

T-HTI-071613-TT

Cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương

4.

T-HTI-071625-TT

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công được tặng thưởng huân, huy chương

5.

T-HTI-071629-TT

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chế độ theo Quyết định 290/TTg

6.

T-HTI-071637-TT

Cấp tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở từ quỹ đền ơn đáp nghĩa.

7.

T-HTI-071655-TT

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm cho cựu chiến binh.

8.

T-HTI-071667-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bị chết trước ngày 01/01/1995

9.

T-HTI-071680-TT

Giải quyết để hưởng chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/10/1995

10.

T-HTI-071684-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, CAND, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290/TTg

11.

T-HTI-071701-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K theo Quyết định 290/TTg.

12.

T-HTI-071707-TT

Xác nhận để hưởng chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

13.

T-HTI-071769-TT

Xét công nhận Liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ

14.

T-HTI-071773-TT

Xác nhận thân nhân liệt sỹ

15.

T-HTI-071777-TT

Giới thiệu thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ

16.

T-HTI-071789-TT

Giới thiệu thân nhân liệt sỹ đi di dời hài cốt liệt sỹ

17.

T-HTI-071793-TT

Xác nhận đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh

18.

T-HTI-071798-TT

Đề nghị cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

19.

T-HTI-071814-TT

Đề nghị cấp đổi Bằng tổ quốc ghi công

20.

T-HTI-071819-TT

Giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá

21.

T-HTI-071823-TT

Đề nghị cấp sổ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho con đang đi học của người có công với cách mạng

22.

T-HTI-158974-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, hàng tháng đối với người có công giúp đỡ Cách mạng

23.

T-HTI-071836-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc có huân, huy chương

24.

T-HTI-071844-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

25.

T-HTI-071848-TT

Xác nhận thân nhân thứ yếu, đảm bảo việc thờ bằng tổ quốc ghi công

26.

T-HTI-071851-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/QĐ-TTg

27.

T-HTI-071853-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 142/QĐ-TTg

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực23/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Hà Tĩnh 2013


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Hà Tĩnh 2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýTrần Minh Kỳ
       Ngày ban hành13/12/2013
       Ngày hiệu lực23/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Hà Tĩnh 2013

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Hà Tĩnh 2013

           • 13/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực