Quyết định 53/2013/QĐ-UBND

Quyết định 53/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2013/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức doanh nghiệp nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị tại văn bản số 709/SNV-TCCC ngày 23/9/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Sửa đổi khoản 2, Điều 12 (Thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ), Chương III (Quản lý cán bộ, công chức) trở thành:

"2. Quyết định tiếp nhận, điều động công tác đối với công chức từ huyện về tỉnh và ngược lại; từ Sở ngành tỉnh, huyện này sang Sở ngành tỉnh, huyện khác; từ các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện sang Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngược lại; chuyển ra khỏi tỉnh đối với công chức có trình độ đại học trở lên và tiếp nhận công chức ngoài tỉnh, trừ cán bộ, công chức quy định tại Khoản 1, 2, 6 Điều 11 của Quy định này."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban TCTU;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2013
Ngày hiệu lực17/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2013/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức doanh nghiệp nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2013/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức doanh nghiệp nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐỗ Hữu Lâm
       Ngày ban hành07/10/2013
       Ngày hiệu lực17/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2013/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức doanh nghiệp nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2013/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức doanh nghiệp nhà nước

           • 07/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực