Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về sửa đổi quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2017/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2017/QĐ-UBND NGÀY 22/3/2017 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC PHẠM VI TỈNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3586/TTr-STC ngày 27/10/2017; ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 318/HĐND-KTNS ngày 16/11/2017 về việc bổ sung kinh phí và định mức xe ô tô cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý:

Sửa đổi, bổ sung mục số 05 tại Phần A (gạch đầu dòng thư 3) Phụ lục như sau:

“05. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chi cục Thủy lợi: Tối đa 02 xe ô tô chuyên dùng, loại xe 07 chỗ ngồi, mục đích sử dụng: phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong đó bố trí 01 xe cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Phòng XD và Ktra VBQPPL - Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Đ, D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 53/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/11/2017
Ngày hiệu lực 28/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2017/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 53/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành 17/11/2017
Ngày hiệu lực 28/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 53/2017/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2017/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Phú Yên

  • 17/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực