Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2019/QĐ-UBND tổ chức lại các phòng chuyên môn Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tchức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp như sau:

1. Hợp nhất "Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp lut và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật" thành "Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật".

2. Sau khi tổ chức lại, Sở Tư pháp có cơ cấu tổ chức như sau:

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật;

- Phòng Bổ trợ tư pháp;

- Phòng Hành chính tư pháp,

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, gồm:

- Phòng Công chứng số 1;

- Phòng Công chứng số 2;

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019 và bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP và CV: TTr, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2019
Ngày hiệu lực25/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(26/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2019/QĐ-UBND tổ chức lại các phòng chuyên môn Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2019/QĐ-UBND tổ chức lại các phòng chuyên môn Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành13/09/2019
       Ngày hiệu lực25/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tuần trước
       (26/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2019/QĐ-UBND tổ chức lại các phòng chuyên môn Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2019/QĐ-UBND tổ chức lại các phòng chuyên môn Thừa Thiên Huế

           • 13/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực