Quyết định 53/2020/QĐ-UBND

Quyết định 53/2020/QĐ-UBND về Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2020/QĐ-UBND thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2020/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LIÊN THÔNG GIỮA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CƠ QUAN THUẾ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ -CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh: CT và các PCT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Cơ quan Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- VPUBND tỉnh: các PCVP; các CV;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN LIÊN THÔNG GIỮA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CƠ QUAN THUẾ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa viết tắt là (DNNVV) chuyển đổi từ hộ kinh doanh thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế khu vực; các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tạo điều kiện để các DNNVV được thụ hưởng đầy đủ các hỗ trợ của nhà nước theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế khu vực thực hiện đúng các nội dung của Quy chế này, với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả thực sự cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính về hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

3. Các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Điều 4. Một số thuật ngữ và ký hiệu viết tắt

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh: gọi tắt là Bộ phận một cửa.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: viết tắt là UBND cấp huyện.

3. Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện: Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

5. Việc gửi hồ sơ liên quan quá trình hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thực hiện qua Hệ thống thông tin doanh nghiệp. Bản giấy sẽ được tổng hợp để chuyển trực tiếp theo định kỳ 01 lần/tháng (từ ngày 28-30 hàng tháng).

Chương II

TRÌNH TỰ, HỒ SƠ, CÁCH THỨC PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH

Điều 5. Hướng dẫn hoàn thiện, tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh đăng ký nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa để được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có);

- Tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

2. Trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của hộ kinh doanh, Bộ phận một cửa có trách nhiệm hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hướng dẫn hộ kinh doanh hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi thành lập doanh nghiệp.

3. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kết quả cho Bộ phận một cửa để trả cho doanh nghiệp.

Điều 6. Xử lý liên thông hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1. Trong vòng 02 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế và Đầu tư, cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Điều 7. Xử lý liên thông hướng dẫn miễn lệ phí môn bài và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Trong vòng 02 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp chuyển đổi đăng ký trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản phô tô hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Bản phô tô chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có).

2. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan Thuế gửi Văn bản cho doanh nghiệp chuyển đổi hướng dẫn kê khai các loại thuế, phí được miễn, giảm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Soạn thảo lưu đồ liên thông theo Quy chế này để niêm yết công khai tại trụ sở Bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

b) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi nhận được hỗ trợ theo quy định của Quy chế này.

c) Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tổ chức, bố trí nhân sự và trang thiết bị, cơ sở vật chất, đặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa và thực hiện tốt Quy chế này.

d) Chủ động phối hợp cùng UBND cấp huyện, cơ quan Thuế thống nhất các nội dung chi tiết trong quá trình triển khai nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

2. Cục Thuế tỉnh:

a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong công tác kê khai thuế, kế toán và chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về thuế để nhận được hỗ trợ theo quy định của Quy chế này.

b) Chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực thực hiện có hiệu quả Quy chế.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

a) Tổ chức vận động, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Quy chế này.

b) Chỉ đạo các Phòng Tài chính Kế hoạch thực hiện có hiệu quả Quy chế.

4. Các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp:

a) Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

b) Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả Quy chế.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy chế

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này nếu gặp vướng mắc, các bên có liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2020
Ngày hiệu lực10/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(01/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2020/QĐ-UBND thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2020/QĐ-UBND thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành30/10/2020
        Ngày hiệu lực10/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (01/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 53/2020/QĐ-UBND thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2020/QĐ-UBND thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh Huế

            • 30/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực