Quyết định 53/QĐ-BCT

Quyết định 53/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/QĐ-BCT 2018 thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ được giao cho ngành Công Thương theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

2. Yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương quán triệt, bám sát những nội dung nhiệm vụ được giao, chủ động và tích cực triển khai thực hiện với nỗ lực cao nhất để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao cho ngành Công Thương năm 2018 với mục tiêu tổng quát là: "Tăng cường n định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gn với đi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất c các ngành, các cấp. Đy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chng thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đi ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước”.

Quán triệt tinh thần chung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2018 với chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" để tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

II. NỘI DUNG

1. Về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thin môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

1.1. Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và trong nước để chủ động có phương án, giải pháp ng phó kịp thời; phối hợp chặt chẽ trong chđạo, điều hành đồng bộ các chính sách vĩ mô, kịp thời đề xuất với Bộ để xử lý hoặc xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành, ứng phó với diễn biến mới của tình hình thế gii và trong nước, góp phần cùng cả nước phấn đấu tăng trưởng tng sản phẩm trong nước đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%.

Trong đó, Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường; tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình giá một số hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

1.2. Kiểm soát chặt chẽ tài chính tiền tệ

a. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao. Tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước gn với huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

b. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực scấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài...; Thực hiện lộ trình sp xếp đi mới các đơn vị sự nghiệp và thực hiện cơ chế tự chủ, giảm dn hỗ trợ chi từ ngân sách nhà nước. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 chưa phân bổ, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Qun lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ.

c. Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng chng lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công; chấn chỉnh những bất cập trong các dự án đối tác công tư.

- Trin khai nhanh, quyết liệt công tác phân b, giao kế hoạch vốn đầu tư công; đy nhanh tiến đthực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm. Phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường các biện pháp để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

1.3. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

a. Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh hoặc loại bỏ các quy đnh quản lý trong các lĩnh vực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, lấy thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, của nền kinh tế làm tiêu chí chủ yếu để thực hiện, trong đó:

+ Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương theo kế hoạch đề ra. Triển khai hoàn thành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2018 tại Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương.

+ Vụ Khoa học và công nghệ, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, cắt giảm các nội dung kiểm tra chuyên ngành nói chung và thực hiện đơn giản hóa tối thiểu 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương.

- Bảo đảm thực hiện thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách, quy định quản lý thuộc các lĩnh vực được giao phụ trách, tạo nhận thức đầy đủ trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về các chính sách, quy định quản lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Đa dạng hóa các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.

- Quán triệt, lồng ghép trong các cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch nội dung giải pháp nhằm huy động và phát triển mạnh doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ cao và các tập đoàn đa quốc gia gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ.

- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện triệt để kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian thực hiện thủ tục, chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

- Tập trung nguồn lực để nghiên cứu, triển khai xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương trong Chương trình công tác năm 2018 bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

b. Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác thống kê và phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô; chủ động tham mưu phương án, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với diễn biến tình hình trong nước, quốc tế.

Tăng cường quản lý doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phi bán lẻ phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam.

c. Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, các Vụ Thị trường ngoài nước bám sát diễn biến thị trường, tập trung chỉ đạo, đề xuất các biện pháp để thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Bảo đảm cân đối xuất nhập khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 10% so với năm 2017, kiểm soát nhập siêu dưới 3% so với tng kim ngạch xuất khẩu.

d. Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu và các Vụ Thị trường ngoài nước triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại, các hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế; tăng cường quản lý, kiểm soát nhập khẩu; cải thiện tình trạng thâm hụt thương mại với các thị trường nhập siêu cao.

e. Vụ Thị trường trong nước chủ trì phối hợp Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phát triển thương mại trong nước, xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ và hiệu quả. Đẩy mạnh kết nối giữa nhà phân phối và nông dân tại các vùng sản xuất nông sản. Phn đu tng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018 tăng trên 10%.

g. Cục Quản lý thị trường khẩn trương tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của Pháp lệnh Quản lý thị trường, kiện toàn tổ chức bộ máy và lực lượng trong toàn hệ thống để tạo chuyển biến mạnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra thị trường, các biện pháp phòng chống, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

h. Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các Sở Công Thương, các Tập đoàn/Tổng công ty/doanh nghiệp trong ngành triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.

2. Về tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược

a. Vụ Pháp chế làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc bảo đảm hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ năm 2018; nâng cao chất lượng, tiến độ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Tập trung xây dựng và đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực.

b. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đẩy nhanh công tác xây dựng hoàn thiện thể chế nhằm thúc đy phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp; triển khai tích cực, có hiệu quả Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

c. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt các đề án/quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công Thương, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành Công Thương. Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm huy động mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia vào đào tạo, nhất là trong các lĩnh vực đang thiếu nhân lực của ngành Công Thương. Nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động ngành Công Thương, đặc biệt gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao, các chuyên ngành khoa học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và những ngành thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

d. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Kế hoạch quán triệt, lồng ghép trong các nội dung công tác được giao nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả; tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch liên quan đến kết cấu hạ tầng đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030 theo các quy định pháp luật về quy hoạch. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng tính hấp dẫn để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, thương mại...

3. Về tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu li nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế

a. Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội về đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sớm xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện đồng bộ tất cả các đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành, lĩnh vực trọng tâm, đề án tái cơ cấu trong các doanh nghiệp ngành Công Thương. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện trong năm 2018.

b. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện triệt để kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ theo đề án, tiến độ, lộ trình đra; cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoánthoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ theo các nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất của nhà nước.

c. Vụ Kế hoạch làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, tạo chuyển biến căn bản trong việc xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ, bảo đảm hoàn thành thực hiện các mục tiêu, yêu cầu theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d. Cục Công nghiệp, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Cục Hóa chất, Vụ Du khí và Than chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát tình hình thực tế, xử lý các vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp, trọng tâm là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị của các Tập đoàn đa quốc gia. Đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp công nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI. Tập trung đổi mới công nghệ, thân thiện với môi trường trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, khai khoáng... Phn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực công nghiệp đạt khoảng 7,3%.

e. Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Công Thương địa phương, Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các biện pháp nhằm tạo điều kiện thúc đy phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông, logistics...; thúc đẩy xuất khẩu các ngành dịch vụ có tiềm năng. Góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước năm 2018 là tăng trưởng GDP của khu vực dịch vụ đạt khoảng 7,4%.

g. Cục Công Thương địa phương, Vụ Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế vùng, thúc đy và nâng cao hiệu quả cơ chế, tập trung chỉ đạo điều phi liên kết vùng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương.

4. Về bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội

a. Cục Quản lý thị trường, Cục Hóa chất, Vụ Khoa học và Công nghệ, và Vụ Thị trường trong nước tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành bám sát nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất kháng sinh trong sản xut, kinh doanh hàng hóa; xử lý nghiêm các trường hợp làm hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyn lợi của người tiêu dùng.

b. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Khoa học và công nghệ và các đơn vị liên quan tăng cường biện pháp tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại đchủ động nm bt, khai thác có hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ 4 mang lại; tập trung hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách pháp luật theo kịp kinh tế số, công nghiệp thông minh.

5. Về tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng/ ứng phó với biến đổi khí hậu

a. Cục Công nghiệp, Vụ Dầu khí và Than chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia.

b. Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Cục Công nghiệp, Cục Hóa chất, Vụ Dầu khí và than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Vụ Khoa học và công nghệ tăng cường công tác kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhim môi trường cao; không cấp phép cho các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia về môi trường; ban hành và thực hiện cơ chế đột phá huy đng nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường.

c. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bn vng, ng phó với biến đi khí hậu ngành công thương.

6. Về thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gn với sp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiu quả công tác giải quyết khiếu ni, tố cáo

a. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm cùng tập thể Lãnh đạo đơn vị nghiên cứu, tiến hành đổi mới thực chất phương thức, cung cách làm vic trong toàn đơn vị; giảm kiểm tra chồng chéo, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chc kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ và hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo động lực và áp lực chuyn biến thái độ xử lý gắn với trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.

b. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ:

- Tập trung xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị ln thứ 6, Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục đi mới hệ thống tchức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm 2018 phấn đấu giảm khoảng 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công Thương.

- Quản lý chặt chẽ slượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, dừng việc giao bổ sung biên chế. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá sđược cấp có thẩm quyền giao; có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm sbiên chế vượt quá sbiên chế được giao. Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết sbiên chế được giao phải xem xét cắt giảm phù hp. Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước với số giao năm 2015.

c. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh ng dụng công nghệ thông tin xử lý hồ sơ công việc trên mạng máy tính; thực hiện kết nối liên thông các h thng thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyển ở mức độ 3, mức độ 4 bảo đảm mục tiêu chương trình chung của Bộ phê duyệt cho năm 2018. Xử lý dt đim và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghcủa người dân doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện cải cách hành chính.

e. Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Tiến hành thanh tra các vụ việc có dấu hiu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền các vụ việc có du hiu vi phạm pháp luật hình sự. Đẩy mạnh công tác gii quyết khiếu nại, tố cáo trin khai thanh tra theo kế hoạch gắn, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoc do Bộ trưởng giao.

7. Về tăng cường tim lực quc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quán triệt, tổ chức chỉ đạo để thực hiện tt công tác chính trị nội bộ; giữ vững an ninh chính trị, trọng tâm là tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn cht vi thế trận an ninh nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản đng, không để bị động, bất ngờ. Lưu ý, kết hợp chặt chẽ các vấn đề về phát triển kinh tế trong các lĩnh vực được giao quản lý với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

8. Về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế

Vụ Chính sách thương mại đa biên, các Vụ Thị trường ngoài nước Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Cục Phòng vệ thương mại phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tiếp tục đề xuất các nội dung hoạt động trong lĩnh vực được giao nhằm mở rộng và đưa các mi quan hệ với đi tác, trước hết là các nước láng giềng nước lớn, các đi tác quan trọng, đi vào chiu sâu, ổn định, hiệu quả. Tập trung tranh thủ sự hỗ trợ và thúc đy hợp tác trong những lĩnh vực Việt Nam quan tâm và các đối tác có thế mạnh về thương mại, đầu tư, công nghệ cao, phát triển bền vững, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chuyến thăm chính thức của Lãnh đo cấp cao Đảng và Nhà nước...

- Nâng cao hiệu quả tham gia, chủ động, tích cực đóng góp vào xây dựng định hình các tổ chức, diễn đàn đa phương, trọng tâm là chun bị tốt việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

- Tích cực phối hợp với các nền kinh tế thành viên APEC triển khai các sáng kiến Việt Nam đề xuất và được thông qua trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

- Thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN; tích cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới. Tăng, cường nghiên cứu các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế trong quá trình hoạch định chính sách về hội nhập; tập trung nghiên cứu các vấn đề mới như tác động của việc tham gia các FTA thế hệ mới, xu hướng tác động trong các khung khhợp tác khu vực và toàn cầu như ASEAN, APEC, ASEM, WTO, tác động tình hình kinh tế chính trị thế giới tới tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

- Ưu tiên tìm kiếm và mở rộng thị trường cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, thu hút các nguồn vốn. Đẩy mạnh vận động các nước sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường..

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác truyền thông về hội nhập, nht là những nội dung cam kết mới, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cơ hội và thách thức, quyền lợi và nghĩa vụ trong các cam kết. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài. Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân.

9. Về tăng cường công tác thông tin truyền thông

Văn phòng Bộ làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan báo chí thuộc Bộ và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo và quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương; Tuyên truyền về những sự kiện quan trọng của đất nước và quốc tế, những cam kết hội nhập quốc tế; Chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo đng thuận cao trong xã hội, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong hoạt động của ngành Công Thương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra trong Chương trình này kết hp với nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp và đnh kỳ trước ngày 10 của tháng cuối quý gửi báo cáo tình hình thực hiện và nhưng khó khăn vướng mắc (nếu có) về các đơn vị chủ trì để tổng hợp tăng cường phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ trong những nhiệm vụ có liên quan.

4. Giao Vụ Kế hoạch làm đầu mối kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết, bảo đảm gửi Bộ Kế hoạch và Đu tư trước ngày 20 của tháng cuối quý.

4. Trước ngày 10 tháng 11 năm 2018 các cơ quan, đơn vị, các Sở Công Thương và doanh nghiệp tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chương trình và báo cáo về Bộ (thông qua Vụ Kế hoạch) để tổng hợp báo cáo Chính phủ trong phiên hp thường kỳ tháng 12 năm 2018./.

 

PHỤ LỤC

NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định s 53/QĐ-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2018)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH

THỜI HẠN

 

Các nhiệm vụ thuộc nhóm đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

1.

Nghị định về vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

CT. Trần Văn Lượng

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

T4/2018

2.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

PTC. Phương Hoàng Kim

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

T3/2018

3.

Nghị định sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

CT. Trần Văn Lượng

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

T10/2018

4.

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP này 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cm và bảo vệ người tiêu dùng.

Cục Quản lý thị trường

CT. Trịnh Văn Ngọc

Thứ trưởng Đỗ Thng Hải

T9/2018

5.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng du và khí.

Cục Quản lý thị trường

CT. Trịnh Văn Ngọc

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

T9/2018

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biết giá bán lẻ điện)

Cục Điều tiết điện lực

PCT. Trần Tuệ Quang

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

T6/2018

7.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

CT. Nguyễn Sinh Nhật Tân

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

T12/2018

8.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

CT. Nguyễn Sinh Nhật Tân

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

T3/2019

9.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh, mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ngành Công Thương

Văn phòng Bộ

CVP. Trần Hữu Linh

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

T11/2018

10.

Nghiên cứu, xây dựng Trình Chính phủ Đề án "Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh cho đến năm 2025, tầm nhìn 2030; khuyến khích nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi để tư nhân đầu tư phát triển năng lượng tái tạo".

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Cục Điều tiết điện lực; Vụ Dầu khí và than

PTC. Phương Hoàng Kim

PCT. Phạm Quang Huy - ĐTĐL PTV. Nguyễn Vit Sơn

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Quý IV/2018

11.

Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cơ quan Điều tiết điện lực trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam

Cục Điều tiết điện lực

CT. Nguyễn Anh Tun

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vưng

T12/2018

12.

Xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam

Cục Xúc tiến Thương mại

CT. Vũ Bá Phú

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

T3/2018

13.

Nghị quyết về việc sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và chỉ đạo nội dung cập nhật trong tình hình mới

Vụ Dầu khí và Than

PTV. Nguyễn Việt Sơn

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Quý I/2018

14.

Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiu quả giai đoạn 2018 -2030

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

PVT phụ trách Nguyễn Thị Lâm Giang

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vưng

2018

15.

Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc theo hướng cân bằng hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD năm 2020

Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi

VT. Lê Hoàng Oanh

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

Quý II/2018

16.

Nghiên cứu chính sách phát triển các mô hình liên kết sản xuất - kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Nhật Bản nhm nâng cao giá trị gia tăng và thúc đy xuất khẩu các mặt hàng nông sản chế biến của Việt Nam

Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi

VT. Lê Hoàng Oanh

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

Quý II/2018

17.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 về sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP.

Cục Hóa chất

CT. Nguyễn Văn Thanh

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

2018

 

Các nhiệm vụ cụ thể hóa nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ giao Bộ Công Thương

18.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu dùng nội địa. Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Vụ Thị trường trong nước

VT. Trần Duy Đông

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

2018

19.

Nâng cao năng lực hệ thống thông tin thị trường; phát triển nghiên cứu và dự báo cung cầu, quy mô và đặc điểm của từng loại thị trường, cung cấp kịp thời cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân điều chỉnh sản xuất phù hợp; tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối; kết nối giữa thị trường trong nước với quốc tế.

Vụ Thị trường trong nước

VT. Trần Duy Đông

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hi

2018

20.

Xây dựng lộ trình và phạm vi điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước - quản lý năm 2018.

Cục Điều tiết điện lực; Vụ Thị trường trong nước

CT. Nguyễn Anh Tuấn; VT. Trần Duy Đông

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng; Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

2018

21.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đu thầu; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Kế hoạch

VT. Dương Duy Hưng

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

22.

Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Vụ Kế hoạch

VT. Dương Duy Hưng

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

23.

Chủ động rà soát tiến độ thực hiện làm căn cứ để xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đã phân bổ cho các chương trình, dự án không có khả năng giải ngân sang các chương trình, dự án có khả năng giải ngân tt, ưu tiên các chương trình, dự án kết thúc Hiệp định năm 2018, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng

Vụ Kế hoạch

VT. Dương Duy Hưng

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

24.

Triển khai Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2017 và Chương trình hành động thực hiện Đề án.

Vụ Kế hoạch

VT. Dương Duy Hưng

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

25.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương và Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2017-2020, xét đến 2025.

Vụ Kế hoạch

VT. Dương Duy Hưng

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

26.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia.

Cục Công nghiệp

CT. Trương Thanh Hoài

Th trưởng Cao Quốc Hưng

 

27.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

VT. Vũ Quốc Anh

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

28.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Vụ Kế hoạch

VT. Dương Duy Hưng

Th trưởng Cao Quốc Hưng

2018

29.

Triển khai ngay việc cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Đề án, tiến độ, lộ trình đề ra, không dồn việc thoái vốn vào cuối giai đoạn 2019-2020; kiên quyết thoái hết vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo cơ chế thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chậm triển khai, trong đó trách nhiệm của người đứng đu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

VT. Vũ Quốc Anh

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

30.

Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường, công nghiệp

CT. Trần Văn Lượng

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

31.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý an toàn đập thủy điện.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

CT. Trần Văn Lượng

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

32.

ng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa thủy điện và công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát an toàn đập thủy điện.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

CT. Trần Văn Lượng

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

33.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về thích ứng với biến đổi khí hậu (COP21), các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng trưởng xanh

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

PVT phụ trách Nguyễn Thị Lâm Giang

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

34.

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan chức năng để trao đổi cung cấp thông tin về tham nhũng. Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hi triệt để tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát.

Thanh tra Bộ

CTT. Lê Việt Long

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

2018

35.

Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.

Các đơn vị thuc Bộ

 

 

2018

36.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011, Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016, Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương liên quan đến cải cách hành chính.

Văn phòng Bộ; Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số

CVP. Trần Hữu Linh

CT. Đặng Hoàng Hải

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

37.

Tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp.

Vụ Khoa học và công nghệ; Cục Xuất nhập khẩu; Vụ Pháp chế

VT. Nguyễn Phú Cường

CT. Phan Văn Chinh

VT. Nguyễn Anh Sơn

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh;

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng;

Thứ trưởng Trn Quốc Khánh

 

38.

Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ. Rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định của pháp luật để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bảo đảm thực hiện được mục tiêu Quốc hội giao.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Văn phòng Bộ

CT. Đặng Hoàng Hi

CVP. Trần Hữu Linh

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

39.

Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 6 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thu gọn đầu mối bên trong của Bộ. Giảm đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm mục tiêu 10% đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021.

Vụ Tổ chức cán bộ

VT. Lý Quốc Hùng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

2018

40.

Hoàn thiện, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

VT. Lý Quốc Hùng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

2018

41.

Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao. Xây dựng kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số biên chế vượt quá số biên chế được giao.

Vụ Tchức cán bộ

VT. Lý Quốc Hùng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

2018

42.

Tăng cường đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; giảm hội họp, đơn giản hóa chế độ báo cáo; xây dựng nn hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; xử lý dứt điểm và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Văn phòng Bộ

CVP. Trần Hữu Linh

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

43.

ng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua việc sử dụng phn mm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ.

Văn phòng Bộ

CVP. Trần Hữu Linh

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

44.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng chng tham nhũng, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng; thu hi triệt để tài sản bị thất thoát. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra chuyên ngành cho các cơ quan quản lý thị trường tại địa phương.

Thanh tra Bộ

CTT. Lê Việt Long

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

2018

 

Nhóm các nhiệm vụ khác

45.

Nghiên cứu xây dựng Đề án "Hệ thống hóa mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm của địa phương nhm bảo vệ sản xuất trong nước, hạn chế hoạt động giao thương tiểu ngạch, phát triển thị trường trong nước phù hợp với các cam kết hội nhập".

Vụ Thị trường trong nước

VT. Trần Duy Đông

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

Quý III/2018

46.

Nghiên cứu xây dựng Báo cáo về việc triển khai xây dựng một số khu hợp tác kinh tế qua biên giới để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ.

Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi

VT. Lê Hoàng Oanh

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

2018

47.

Rà soát, tập hợp và phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

VT. Vũ Quốc Anh

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

48.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

CT. Nguyễn Sinh Nhật Tân

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

2018

49.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Cục Xúc tiến thương mại

CT. Vũ Bá Phú

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

2018

50.

Quy hoạch phát triển Năng lượng quốc gia giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

PCT. Phương Hoàng Kim

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

2018

51.

Rà soát, đánh giá, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật về thủy điện về Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật thủy điện

Vụ Khoa học và Công nghệ

VT. Nguyễn Phú Cường

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 53/QĐ-BCT 2018 thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/QĐ-BCT 2018 thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/QĐ-BCT 2018 thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/QĐ-BCT 2018 thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách

           • 08/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực