Quyết định 53/QĐ-UBND

Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy ban nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận 11


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 53/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 48/TTr-TP ngày 28 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy ban nhân dân quận 11 ban hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 11, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Kiểm tra văn bản STP;
- Chủ tịch UBND quận;
- Các Phó Chủ tịch UBND quận;
- Trung Tâm Công báo thành phố;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 11)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

1239/2006/QĐ-UBND; ngày 28/11/2006

Về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11

Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định và nội dung Quy chế không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Năm 2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 53/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/2015
Ngày hiệu lực 28/01/2015
Ngày công báo 15/03/2015
Số công báo Số 18
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 53/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận 11
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 53/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Dương Công Khanh
Ngày ban hành 28/01/2015
Ngày hiệu lực 28/01/2015
Ngày công báo 15/03/2015
Số công báo Số 18
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 53/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận 11

Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận 11

 • 28/01/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/03/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/01/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực