Quyết định 53/QĐ-UBND

Quyết định 53/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 53/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 120/TTr-STNMT ngày 12 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đông Hải với các chỉ tiêu chủ yếu (đính kèm phụ lục các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

Phụ lục: BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN ĐÔNG HẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Gành Hào

Xã Long Điền Đông

Xã Long Điền Đông A

Xã Long Điền

Xã Điền Hải

Xã Long Điền Tây

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

57.963,19

1.340,24

10.170,24

4.776,08

8.786,23

3.856,93

7.290,63

1

Đất nông nghiệp

NNP

47.526,62

777,18

6.136,69

4.283,82

8.145,79

2.622,60

5.536,41

1.1

Đất lúa nước

LUA

436,57

-

58,41

378,16

-

-

-

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

220,27

-

58,41

161,86

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

69,34

19,70

41,27

-

-

0,11

7,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.929,40

38,61

465,07

193,35

1.197,31

52,57

455,32

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.370,07

68,76

769,28

-

-

347,90

184,13

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

40.042,56

638,32

3.840,78

3.712,31

6.948,48

1.641,65

4.785,66

1.8

Đất làm muối

LMU

1.678,68

11,79

961,88

-

-

580,37

103,75

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.725,03

250,17

2.247,48

492,26

640,44

594,05

781,92

2.1

Đất quốc phòng

CQP

107,27

4,18

1,27

-

-

31,37

70,45

2.2

Đất an ninh

CAN

2,28

2,28

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,17

0,79

-

-

-

0,35

0,03

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

41,77

11,98

0,02

0,42

0,01

18,14

5,58

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.422,85

58,88

1.783,08

355,78

169,34

218,09

205,88

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,59

-

-

0,59

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,00

-

-

-

-

-

2,00

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

822,09

-

108,83

51,04

248,84

64,30

54,49

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

60,58

60,58

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

47,14

11,25

0,75

0,71

0,15

28,65

1,88

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,29

1,56

0,01

-

0,92

0,02

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

12,35

0,71

1,16

2,05

1,43

3,02

0,10

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

46,27

1,73

7,42

11,73

9,95

6,42

0,59

2.2

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

4,61

0,05

0,52

-

0,66

0,66

0,11

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,03

0,31

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.145,18

94,58

344,42

69,94

209,14

220,30

440,81

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

4,56

1,29

-

-

-

2,73

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

3.711,54

312,89

1.786,07

-

-

640,28

972,30

4

Đất đô thị*

KDT

1.340,24

1.340,24

-

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã An Trạch

Xã An Trạch A

Xã Định Thành

Xã Định Thành A

Xã An Phúc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

57.963,19

4.922,13

5.100,84

3.159,52

2.791,97

5.768,38

1

Đất nông nghiệp

NNP

47.526,62

4.635,82

4.752,45

2.839,49

2.525,27

5.271,09

1.1

Đất lúa nước

LUA

436,57

-

-

-

-

-

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

220,27

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

69,34

0,35

0,36

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.929,40

432,83

377,31

96,57

97,87

522,59

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.370,07

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

40.042,56

4.202,64

4.374,78

2.742,92

2.427,40

4.727,62

1.8

Đất làm muối

LMU

1.678,68

-

-

-

-

20,88

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.725,03

286,31

348,39

320,03

266,70

497,29

2.1

Đất quốc phòng

CQP

107,27

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

2,28

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,17

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

41,77

0,01

0,01

5,28

0,31

0,01

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.422,85

152,49

105,65

45,63

61,53

266,50

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,59

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,00

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

822,09

55,03

54,68

75,13

53,96

55,80

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

60,58

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

47,14

0,22

1,37

0,36

0,80

1,00

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,29

-

-

0,04

0,62

0,12

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

12,35

2,19

-

1,10

0,59

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

46,27

1,91

1,78

0,76

3,98

-

2.2

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

4,61

0,70

1,45

0,05

-

0,41

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,03

-

0,72

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.145,18

73,54

182,41

191,68

144,91

173,45

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

4,56

0,22

0,32

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

3.711,54

-

-

-

-

-

4

Đất đô thị*

KDT

1.340,24

-

-

-

-

-

Ghi chú:* Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2017

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

 

 

Thị trấn Gành Hào

Xã Long Điền Đông

Xã Long Điền Đông A

Xã Long Điền

Xã Điền Hải

Xã Long Điền Tây

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

126,99

24,84

33,03

-

17,91

14,37

33,68

 

1.1

Đất lúa nước

LUA

-

-

-

-

-

-

-

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,20

3,20

-

-

-

-

-

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

26,98

1,69

13,01

-

3,30

4,29

4,32

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

84,78

19,95

11,52

-

14,61

6,55

29,36

 

1.8

Đất làm muối

LMU

12,03

-

8,50

-

-

3,53

-

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,76

1,00

0,62

0,05

-

0,09

-

 

2.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,76

-

0,62

0,05

-

0,09

-

 

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

1,00

1,00

-

-

-

-

-

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

 

 

Xã An Trạch

Xã An Trạch A

Xã Định Thành

Xã Định Thành A

Xã An Phúc

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

126,99

0,72

0,93

0,83

-

0,68

 

1.1

Đất lúa nước

LUA

-

-

-

-

-

-

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,20

-

-

-

-

-

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

26,98

0,04

-

-

-

0,33

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

84,78

0,68

0,93

0,83

-

0,35

 

1.8

Đất làm muối

LMU

12,03

-

-

-

-

-

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,76

-

-

-

-

-

 

2.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,76

-

-

-

-

-

 

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

1,00

-

-

-

-

-

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Gành Hào

Xã Long Điền Đông

Xã Long Điền Đông A

Xã Long Điền

Xã Điền Hải

Xã Long Điền Tây

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

136,73

25,00

35,63

0,04

17,95

20,45

33,78

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

3,20

3,20

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

27,94

1,76

13,68

0,02

3,32

4,32

4,37

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

93,03

20,03

13,44

0,02

14,63

12,09

29,41

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

12,6

0,01

8,51

-

-

4,04

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

0,83

-

-

-

-

0,18

0,65

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,83

-

-

-

-

0,18

0,65

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã An Trạch

Xã An Trạch A

Xã Định Thành

Xã Định Thành A

Xã An Phúc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

136,73

1,18

0,97

0,97

0,04

0,72

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

3,20

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

27,94

0,06

0,02

0,02

0,02

0,35

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

93,03

1,12

0,95

0,95

0,02

0,37

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

12,6

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

0,83

-

-

-

-

-

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,83

-

-

-

-

-

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Gành Hào

Xã Long Điền Đông

Xã Long Điền Đông A

Xã Long Điền

Xã Điền Hải

Xã Long Điền Tây

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Đất lúa nước

LUA

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.860,4

-

1.655,6

-

-

132,3

72,5

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.860,4

-

1.655,6

-

-

132,3

72,5

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

 

 

Xã An Trạch

Xã An Trạch A

Xã Định Thành

Xã Định Thành A

Xã An Phúc

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

 

1.1

Đất lúa nước

LUA

-

-

-

-

-

-

 

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

 

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.860,4

-

-

-

-

-

 

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.860,4

-

-

-

-

-

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2017
Ngày hiệu lực19/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Chiến
        Ngày ban hành19/04/2017
        Ngày hiệu lực19/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 53/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

            • 19/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực