Quyết định 53/QĐ-UBND

Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2014 hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRNGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Th tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà (gọi tắt là Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg);

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 ca Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Thông tư số 09/2013/TT-BXD);

Căn cứ Thông tư s 98/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn h trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 1064 - TB/TU ngày 14/01/2014 của Thường trực Tỉnh ủy thông báo ý kiến ch đạo ca thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 10/01/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1108/TTr-SXD ngày 31/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đ án "Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” với nội dung như sau:

1. Mục tiêu và nguyên tắc hỗ tr

1.1. Mục tiêu:

Htrợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận mà có khó khăn về nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phấn đấu hết năm 2014 thực hiện htrợ nhà ở cho toàn bộ đối tượng người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Nguyên tc hỗ trợ:

- Hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình mà người có công với cách mạng hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà đó trước ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 15 tháng 6 năm 2013);

- Nhà nước htrợ trực tiếp cho hộ gia đình người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kcả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà mới hoặc sửa cha nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở ca gia đình người có công với cách mạng;

- Việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng phải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, phân bố công bằng và hợp lý các nguồn lực htrợ.

2. Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà

2.1. Đối với trường hợp nhà phải phá dỡ đxây dựng lại thì nhà mới phải bo đảm tiêu chun 03 cứng (nền cng, khung- tường cứng, mái cng), có diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2 (đối với những hộ độc thân thì có thxây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thp hơn 24 m2), có tui thọ từ 10 năm trở lên.

2.2. Đối với trường hợp nhà ở phải sửa cha khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chun 02 cứng (khung- tường cứng, mái cứng), có tui thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cu phải đúng tiêu chun về diện tích sử dụng như quy định trên.

3. Đối tượng hỗ trợ:

3.1. Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Thân nhân liệt sỹ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tquốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

3.2. Các đối tượng trên đáp ứng các điều kiện:

- Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố quản lý tại thời điểm Quyết định s22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

- Đang sinh sống và có đăng ký hộ khu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

+ Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;

+ Nhà ở bị hư hng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà.

4. Quy định mức hỗ trợ để làm nhà, sửa chữa

4.1. Đối với trường hợp phải phá dỡ đxây mới nhà ở:

Mức htrợ 40 triệu đồng/hộ, trong đó:

- Ngân sách Trung ương htrợ: 38,0 triệu đồng/căn (tương ứng với 95%).

- Ngân sách tỉnh htrợ: 2,0 triệu đồng/căn (tương ứng 5%).

4.2. Đi với trường hợp phải sửa cha khung, tường và thay mới mái nhà :

Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ, trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 19,0 triệu đồng/căn (tương ứng với 95%).

- Ngân sách tỉnh htrợ: 1,0 triệu đồng/căn (tương ứng với 5%).

5. Số hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà và kinh phí thực hiện hỗ trợ

5.1. Tng số hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh là 2.247 hộ chính sách khó khăn về nhà ở, trong đó:

- 1.173 hộ có nhu cầu xây mới.

- 1.074 hộ có nhu cầu sửa chữa.

5.2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ:

Tổng kinh phí hỗ trợ: 68.400 triệu đồng; trong đó:

- Hỗ trợ xây mới: 1.173hộ X 40 triệu/hộ = 46.920 triệu đồng; trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 46.920 triệu x 95% = 44.574 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ: 46.920 triệu x 5% = 2.346 triệu đồng.

- Hỗ trợ sửa chữa: 1.074hộ x 20 triệu/hộ = 21.480 triệu đồng; trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 21.480 triệu x 95% = 20.406 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ: 21.480 triệu x 5% = 1.074 triệu đồng.

5.3. Chi phí quản lý:

Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí quản lý trin khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cho UBND cấp xã với mức là 0,5% tng kinh phí Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đthực hiện chính sách theo quy định.

Chi phí quản lý để triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 2.247 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh là: 68.400 triệu x 0,5% = 342 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 68.400 triệu + 342 triệu = 68.742 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, bảy trăm bn hai triệu đồng chẵn).

6. Phương thức thực hiện

6.1. Công tác xét duyệt và phê duyệt danh sách hỗ trợ:

- Việc bình xét danh sách đối tượng được hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của tnh, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là UBND cấp huyện) lập và phê duyệt danh sách các đối tượng và mức hỗ trợ đi với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở.

- Việc bình xét các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở được tiến hành tại cơ sở thôn, làng, tổ dân phố (gọi chung là thôn). Trưởng thôn hướng dẫn các đi tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm Đơn đề nghị được hỗ trợ (theo mu quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD) trưởng thôn tập hợp Đơn và danh sách gửi y ban nhân dân xã, phường, thị trn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi có nhà .

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban liên quan rà soát, kim tra, đối chiếu với danh sách người có công đang quản lý, tng hợp và phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở, báo cáo Sở Xây dựng thống nhất đlập Đề án.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có Đơn đề nghị hỗ trợ nhà , lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn gửi Ủy ban nhân dân huyện.

6.2. Nguyên tắc cấp kinh phí:

- Căn cứ svốn được phân btừ Ngân sách Trung ương, vốn Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, y ban nhân dân tỉnh phân b cho y ban nhân dân huyện.

- Căn cứ svốn được Ủy ban nhân dân tnh phân b, y ban nhân dân huyện phân b vn hỗ trợ cho y ban nhân dân xã.

- Ủy ban nhân dân xã cấp vốn cho các hộ dân xây dng nhà ở đảm bảo yêu cu về diện tích và chất lượng nhà ở. Việc cấp vn trên nguyên tắc: Kinh phí hỗ trợ được cấp trực tiếp cho chủ hộ có chứng kiến ca đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức xã hội của xã; chỉ cấp 60% kinh phí hỗ trợ cho các hộ khi khởi công xây dựng, 40% còn lại được cấp khi công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6.3. Thực hiện việc xây và sửa cha nhà:

Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thxây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thp hơn 24m2), có tui thọ từ 10 năm trở lên và vận động các hộ tự xây dựng nhà ở. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật...) không thtự xây dựng nhà ở thì y ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ này.

7. Tiến độ thực hiện

Trong năm 2014 xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án.

8. Trách nhiệm của các đơn vị

8.1. Sở Xây dựng

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của UBND tỉnh trong việc điều hành, tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà nhà trên địa bàn tỉnh.

- Xem xét nghiên cứu một số mẫu thiết kế Nhà ở và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng.

- Phối hp cùng các ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và xử lý những khó khăn vướng mc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tng hợp báo cáo định kỳ 03 tháng một lần và đột xuất về tình hình và tiến độ thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương theo quy định.

8.2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Phi hợp với các Sở, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức rà soát, bình xét, tng hợp hộ có công với cách mạng thuộc diện htrợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; phân loại đi tượng ưu tiên, lập danh sách để trin khai thực hiện, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai nội dung hỗ trợ hộ có công với cách mạng về nhà ở.

- Phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, phbiến chính sách hỗ trợ hộ có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; các mẫu nhà do Sở Xây dựng thiết kế đhộ dân lựa chọn, đề nghị hỗ trợ cho phù hợp.

8.3. Sở Tài chính

- Thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước tỉnh theo thông báo ca Bộ Tài chính và phi hợp với Sở Kế hoạch và Đu tư btrí đủ vn đi ứng từ ngân sách tnh đảm bảo thực hiện kịp thời theo tiến độ;

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước cho cấp huyện đhỗ trợ cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ;

- Bố trí kinh phí qun lý đtriển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 ca Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vn hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện theo dõi việc quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ;

- Định kỳ hàng tháng tng hợp kết quả thực hiện việc giải ngân và thông báo cho Sở Xây dựng đtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

8.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp các nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh, lập kế hoạch vốn theo tiến độ cho các huyện, thành phố;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cân đối, bố trí vốn Ngân sách Trung ương, của tỉnh và vốn vận động cho Ủy ban nhân dân huyện đ trin khai thực hiện;

- Phi hợp với các Ngành liên quan xử lý phát sinh về vốn của Chương trình (nếu có);

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi việc quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ;

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ ngành Trung ương về tình hình thực hiện nguồn vốn Ngân sách Trung ương trong quá trình thực hiện Đề án (nếu có)

8.5. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tquốc tnh

- Huy động nguồn vốn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân đóng góp để ci thiện, nâng cao chất lượng nhà ở của các đi tượng được hỗ trợ nhà.

- Phối hợp với các Ngành, các cấp trong việc kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ không đúng đối tượng, đúng chính sách.

8.6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội rà soát, kiểm tra, tổng hợp và phê duyệt danh sách người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện báo cáo Sở Xây dựng, SLao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng của huyện để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở;

- Căn cứ chỉ tiêu vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân huyện phân bvốn hỗ trợ cho các xã;

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã được phân b chtiêu vốn hỗ trợ về nhà tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành;

- Chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra chất lượng xây dựng nhà cho hộ gia đình có công;

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của các xã trên địa bàn (gồm shộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn vướng mc và kiến nghị trong quá trình thực hiện) gửi Sở Xây dựng đ tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tnh và Bộ Xây dựng. Nội dung báo cáo phi nêu đầy đnhững thuận lợi, khó khăn và đề xuất biện pháp tháo g để Ủy ban nhân dân tnh giải quyết kịp thời.

- Thanh tra, kim tra, xử lý theo thm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư 09/2013/TT-BXD.

8.7. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tchức tuyên truyền rộng rãi, công khai, minh bạch trong nhân dân về chính sách, tiêu chun, đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tchức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, báo cáo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội đ tng hợp trình y ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

- Tchức công khai danh sách, mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định s22/2013/QĐ-TTg trên các phương tiện truyền thông và niêm yết tại trụ sở y ban nhân dân xã;

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của xã để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ;

- Phi hợp với phòng chuyên môn của UBND cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đc các hộ gia đình có công xây dựng nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và cht lượng nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ca Thủ tướng Chính phủ; vận động các hộ tự xây dựng nhà ở và tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật,...) không thtự xây dựng nhà ở;

- Tchức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng theo quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BXD;

- Lập Hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/BXD của Bộ Xây dựng;

- Tổ chức giám sát đcác hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định;

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, gồm: Số hộ gia đình đã được hỗ trợ, snhà ở đã được xây dng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh và các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, VP6,4,2,3,5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DƯNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Kèm theo quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Đơn vị

Số hộ có công với cách mạng có khó khăn về nhà

Kinh phí hỗ tr từ ngân sách Trung Ương (triệu đồng)

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Tỉnh (triệu đồng)

Xây mi

Sửa chữa

Tổng

Xây mi

Sửa chữa

Tổng

Xây mi

Sửa chữa

Tổng

1

Huyện Kim Sơn

55

149

204

2.090

2.831

4.921

110

149

259

2

Huyện Yên Khánh

50

54

104

1.900

1.026

2.926

100

54

154

3

Huyện Hoa Lư

66

81

147

2.508

1.539

4.047

132

81

213

4

Thị xã Tam Điệp

13

15

28

494

285

779

26

15

41

5

Huyện Nho Quan

247

291

538

9.386

5.529

14.915

494

291

785

6

Huyện Gia Viễn

340

197

537

12.920

3.743

16.663

680

197

877

7

Huyện Yên Mô

79

54

133

3.002

1.026

4.028

158

54

212

8

Thành phố Ninh Bình

323

233

556

12.274

4.427

16.701

646

233

879

 

Tổng

1.173

1.074

2.247

44.574

20.406

64.980

2.346

1.074

3.420

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2014
Ngày hiệu lực21/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2014 hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2014 hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành21/01/2014
        Ngày hiệu lực21/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2014 hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2014 hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở Ninh Bình

            • 21/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực