Quyết định 5309/QĐ-UBND

Quyết định 5309/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 5309/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5309/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 07/9/2020 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 7713/TTr-SXD ngày 08 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 24/12/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Thông tin và truyền thông (Cổng DVC tỉnh);
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thi

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRỰC TIẾP CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5309/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Stt

Tên thủ tục hành chính (Mã hồ sơ TTHC trên Cổng DVC Quốc gia)

Thi hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

(1.008891.000.00.00.H56)

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 4) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính

- Luật Kiến trúc số 40/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

(1.008989,000.00.00.H56)

05 ngày kể từ ngày nhận đ h sơ hp l

- Luật Kiến trúc số 40/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

(1.008990.000.00.00.H56)

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Luật Kiến trúc số 40/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

4

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

(1.008991.000.00.00 H56)

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (S28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 4) tại địa chỉ:

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính

- Luật Kiến trúc số 40/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐCP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

5

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

(1.008992.000.00.00.H56)

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Luật Kiến trúc số 40/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

6

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

(1.008993.000.00.00.H16)

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Luật Kiến trúc số 40/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5309/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5309/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2020
Ngày hiệu lực11/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(20/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5309/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5309/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5309/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5309/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Văn Thi
        Ngày ban hành11/12/2020
        Ngày hiệu lực11/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (20/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5309/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5309/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

            • 11/12/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực