Quyết định 532/QĐ-BHXH

Quyết định 532/QĐ-BHXH năm 2009 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 532/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 Bảo hiểm xã hội Việt Nam


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 532/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-BHXH ngày 26/3/2009 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập Tổ công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ.
Xét đề nghị của Tổ công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổ CTCT của TTgCP (để báo cáo);;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TTCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Từ 20 tháng 3 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

I

Công tác chuẩn bị

 

 

1

Thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của BHXH Việt Nam

Hoàn thành trước ngày 27/3/2009

Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng BHXHVN

2

Xem xét, quyết định lựa chọn BHXH 05 tỉnh, thành phố thực hiện điểm Đề án 30

Hoàn thành trước ngày 31/3/2009

Lãnh đạo BHXH VN

3

Tổ chức tập huấn cho cán bộ Tổ công tác, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố được chọn thực hiện điểm.

Hoàn thành trước ngày 05/4/2009

Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác thực hiện Đề án 30 BHXH VN

4

Có văn bản chỉ đạo BHXH 05 tỉnh, tp được chọn thực hiện thí điểm triển khai các công việc cần thiết cho thực hiện Đề án 30.

Hoàn thành trước ngày 25/4/2009

Lãnh đạo BHXH VN

5

Hướng dẫn thực hiện việc lập danh mục TTCHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương và BHXH 5 tỉnh, TP được chọn thực hiện điểm (bằng văn bản hoặc tập huấn nghiệp vụ)

Hoàn thành trước ngày 30/4/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 và BHXH 5 tỉnh, TP được chọn thực hiện điểm

6

Bố trí địa điểm làm việc và bố trí, chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30

Hoàn thành trước ngày 30/4/2009

Văn phòng BHXH VN

7

Tập huấn về cách thức sử dụng phần mềm máy xén

Thực hiện theo Kế hoạch của Tổ công tác CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 BHXH VN

8

Cài đặt hệ thống mạng, máy chủ theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành trước ngày 30/4/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 BHXH VN

II

Tổ chức thống kê thủ tục hành chính

 

 

1

Có văn bản yêu cầu các đơn vị lập Danh mục TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Hoàn thành trước ngày 10/5/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

2

Triển khai thống kê, rà soát Danh mục TTHC theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30

Từ 10/5/2009 đến 25/5/2009

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

3

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH 05 tỉnh, thành phố thực hiện việc thống kê TTHC (cử các đoàn công tác về các đơn vị, địa phương)

Từ 10/5/2009 đến 25/5/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

4

Gửi kết quả thống kê đợt 1 về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 để tổng hợp chung

Trước 25/5/2009

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

 

…………

 

 

1

Gửi yêu cầu rà soát đợt 1 đến các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH 05 tỉnh, thành phố

Hoàn thành trước ngày 15/7/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

2

Thực hiện rà soát đợt 1 theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30

Hoàn thành trước 30/7/2009

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

3

Gửi kết quả rà soát đợt 1 cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 để tổng hợp chung

Hoàn thành trước 15/8/2009

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

4

Thực hiện rà soát theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành trước 30/8/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

5

Gửi yêu cầu rà soát đợt 2 đến các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH 05 tỉnh, thành phố

Hoàn thành trước 15/9/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

6

Thực hiện rà soát đợt 2 theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30

Hoàn thành trước 10/11/2009

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

7

Gửi kết quả rà soát đợt 2 cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 để tổng hợp chung

Hoàn thành trước 15/11/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

8

Thực hiện rà soát theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ và gửi kết quả rà soát đợt 2 cho Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước 30/11/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

9

Thực hiện các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Đơn giản hóa TTHC

Hoàn thành trước 30/10/2009

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

10

Gửi yêu cầu rà soát đợt cuối đến các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH 05 tỉnh, thành phố

Hoàn thành trước 15/12/2009

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

11

Thực hiện rà soát đợt cuối theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30

Hoàn thành trước 30/01/2010

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

12

Gửi kết quả rà soát đợt cuối cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 để tổng hợp chung

Hoàn thành trước 15/02/2010

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

13

Tổng hợp kết quả rà soát đợt cuối và gửi lấy ý kiến tham gia của tất cả BHXH các tỉnh, thành phố còn lại

Hoàn thành trước 25/02/2010

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

14

Thực hiện rà soát và gửi kết quả rà soát đợt cuối cho Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành trước 28/02/2010

Tổ công tác thực hiện Đề án 30

15

Thực hiện các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Đơn giản hóa TTHC

Hoàn thành trước 29/03/2010

Các đơn vị trực thuộc BHXHVN và BHXH 05 tỉnh, thành phố

* Chế độ báo cáo

\ Tổ công tác báo cáo Tổng giám đốc BHXH Việt Nam định kỳ 1 tháng/1 lần về kết quả triển khai thực hiện.

\ Tổ công tác định kỳ 3 tháng/1 lần gửi kết quả rà soát tới Tổ chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ.

\ Tổ công tác định kỳ 6 tháng/1 lần gửi kết quả rà soát độc lập và khuyến nghị với Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

IV. Công tác rà soát và tham mưu cải tiến thủ tục hành chính, công tác tổng kết thực hiện Đề án 30.

Thực hiện theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

V. Dự toán kinh phí thực hiện Đề án 30

STT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Ở TRUNG ƯƠNG

 

 

 

273.630.000

1

Chi phụ cấp trách nhiệm TCT thực hiện Đề án 30 BHXH Việt Nam:

Hệ số 0,5 x (540.000đ x 01 tháng) + Hệ số 0,5 x (650.000đ x 20 tháng) = 6.715.000 đồng/người/tháng

Người

19

6.770.000

128.630.000

2

Hồ sơ chi phí (chi hội họp, tập huấn; thù lao làm biểu mẫu thống kê...)

 

 

 

145.000.000

B

TẠI BHXH 5 TỈNH, THÀNH PHỐ ĐƯỢC CHỌN THỰC HIỆN ĐIỂM

 

 

 

299.250.000

1

Chi phụ cấp trách nhiệm TCT của 5 tỉnh, TP:

Hệ số 0,5 x (540.000 x 2 tháng) + Hệ số 0,5 x (650.000 x 20 tháng) =

Người

25

6.770.000

169.250.000

2

Hỗ trợ chi phí (hội họp, tập huấn; thù lao làm biểu mẫu thống kê)

 

5

26.000.000

130.000.000

 

Cộng (A) + (B)

 

 

 

572.880.000

Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 532/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu532/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 532/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 532/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 532/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 Bảo hiểm xã hội Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu532/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành08/05/2009
        Ngày hiệu lực08/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 532/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 Bảo hiểm xã hội Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 532/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 Bảo hiểm xã hội Việt Nam

            • 08/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực