Quyết định 532/QĐ-UBND

Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý công sản, Tin học - Thống kê thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 532/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục Quản lý công sản Tin học Thống kê Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG CÁC LĨNH VỰC: QUẢN LÝ CÔNG SẢN, TIN HỌC - THỐNG KÊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đi, bsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 480/TTr-SCT ngày 02 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý công sản, Tin học - Thống kê thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Văn Long
- Phó Chánh VPUBND tỉnh (NC);
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- L
ưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

1. THỦ TC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn gii quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, l phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Quản lý công sản

1

Phê duyệt đề án sử dụng tài sn công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án

Sở Tài chính phường Đồng Tâm-TP Yên Bái tỉnh Yên Bái;

Hội đồng qun lý hoặc người đng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Không có

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Qun lý, sử dụng tài sn công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn công.

2

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

Trong thời hạn 30 ngày, ktừ ngày nhận được đề án hoàn thiện của đơn vị

Sở Tài chính phường Đồng Tâm-TP Yên Bái tỉnh Yên Bái

Không có

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

3

Mua quyển hóa đơn

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đăng ký mua hóa đơn

Sở Tài chính phường Đồng m-TP Yên Bái tỉnh Yên Bái

Không có

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

4

Mua hóa đơn lẻ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Tài chính phường Đồng Tâm-TP Yên Bái tỉnh Yên Bái

Không có

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

5

Đăng ký tham gia và thay đi, bsung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, ktừ ngày nhn đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Không có

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định s151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

6

Đăng ký tham gia và thay đi, bsung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyn nhượng, thuê quyn khai thác tài sản công

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, ktừ khi nhận được văn bản đề nghị thay đi, bsung đầy đủ hợp lệ

Cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Không có

- Luật s15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định s151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY TH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Tin học - Thống kê

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Trường hp 1: Đăng ký mã số đơn vị có quan hvới ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Trường hp 2: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Trường hp 3: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đu tư

Trường hp 4: Đăng ký mã số đơn vị có quan hvới ngân sách cho các dự án đu tư tại giai đoạn thực hiện dự án

Trường hp 5: Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Trường hp 6: Đăng ký thông tin chuyn giai đoạn dự án đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc ktừ ngày nhn được hồ sơ đầy đ, hợp lệ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính;

Trong thời hạn 02 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ đy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp hsơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã sđơn vị quan h ngân sách.

Sở Tài chính phường Đồng Tâm-TP Yên Bái tỉnh Yên Bái

Không có

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điu của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/200,7;

- Thông tư s185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

TT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

A

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

 

1

T-YBA-175988-TT

T-YBA-119125-TT

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn "chuẩn bị đầu tư" sang giai đoạn "thực hiện dự án") đã đăng ký mã số sử dụng ngân sách (quận, huyện, thị xã, xã, phường).

Ngày 17/11/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thay thế Quyết định s 90/2007/QĐ-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách, Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đi, b sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

2

T-YBA-175985-TT

T-YBA-119135-TT

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn "chun bị đầu tư" sang giai đoạn "thực hiện dự án") đã đăng ký mã ssử dụng ngân sách ngân sách (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

3

T-YBA-175979-TT

T-YBA-119111-TT

Cấp mã sđơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bn giai đoạn thực hiện đầu tư (chđầu tư dự án đu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cp ngân sách quận, huyện, thị xã; ngân sách cấp xã, phường, thị trn).

4

T-YBA-175978-TT

T-YBA-119194-TT

Cấp mã sđơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (chủ đầu tư dự án đu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh, thành phố).

5

T-YBA-175975-TT

T-YBA-119037-TT

Cấp mã sđơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ đầu tư dự án đu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chun bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn)

6

T-YBA-175972-TT

T-YBA-119082-TT

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chun bị đầu tư nm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cp ngân sách tỉnh, thành phố trung ương)

7

T-YBA-175966-TT

T-YBA-119143-TT

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hvới ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

8

T-YBA-175958-TT

T-YBA-119161-TT

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trn).

B

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

 

1

T-YBA-175990-TT

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tchức, đơn vị thuộc thm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2

T-YBA-212881-TT

Trình tự, thủ tục bán, chuyn nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tchức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

T-YBA-175999-TT

T-YBA-212889-TT

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tchức, đơn vị thuộc thm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

T-YBA-250243-TT

Trình tự xử lý  tài sản của các  dự án sử dụng vn Nhà nước khi dự án kết thúc

5

 

Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sn tịch thu sung quỹ nhà nước

C

LĨNH VỰC ĐU TƯ

 

1

 

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vn nhà nước

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vn nhà nước

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Quản lý công sn

1

Mua quyển hóa đơn

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp l.

Phòng Tài chính - Kế hoạch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Không có

- Luật s15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn công.

2

Mua hóa đơn l

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Không có

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Qun lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Qun lý, sử dụng tài sn công.

3

Đăng ký tham gia và thay đi, b sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan qun lý, vn hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sn công.

Không có

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

4

Đăng ký tham gia và thay đi, bsung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyn nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, ktừ khi nhận được văn bản đề nghị thay đi, bsung đầy đủ hợp lệ

Cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Không có

- Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 vviệc Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Số Hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

A

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

 

1

T-YBA-250249-TT

Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

B

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

 

2

 

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vn nhà nước

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dán hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu532/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực18/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 532/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục Quản lý công sản Tin học Thống kê Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 532/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục Quản lý công sản Tin học Thống kê Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu532/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTạ Văn Long
        Ngày ban hành18/04/2018
        Ngày hiệu lực18/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 532/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục Quản lý công sản Tin học Thống kê Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 532/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục Quản lý công sản Tin học Thống kê Yên Bái

            • 18/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực