Quyết định 532/QĐ-UBND

Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án khảo sát và Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2018-2019

Nội dung toàn văn Quyết định 532/QĐ-UBND 2019 Phương án khảo sát mức độ hài lòng của người dân Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT VÀ MU PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUN NĂM HC 2018-2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ chỉ đạo, điều hành công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2018-2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 606/TTr- SGDĐT ngày 20/3/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1032/TTr-SNV ngày 28/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tiến hành khảo sát và Mu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là Phương án khảo sát và Mu phiếu khảo sát).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Tổ chỉ đạo, điều hành công tác khảo sát, Tổ khảo sát, Tổ xử lý kết quả khảo sát; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- VP
UB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHƯƠNG ÁN

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM HC 2018-2019
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KHẢO SÁT:

1. Mc đích:

- Khảo sát, ghi nhận ý kiến đánh giá, nhận xét cũng như sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và phương pháp giáo dục của nhà trường.

- Phát huy tinh thần dân chủ, quyền kiểm tra, giám sát của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

- Thông qua việc khảo sát, các cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đm bo sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ giáo dục công.

2. Yêu cầu:

- Chỉ số hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục công phải đạt được kết quả đánh giá một cách khách quan, trung thực của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tnh.

- Kết quả khảo sát phải phản ánh được những nhận xét, đánh giá cũng như nguyện vọng của người dân về dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tnh; đồng thời phải chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

II. PHẠM VI, ĐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TIN HÀNH KHẢO SÁT:

1. Phạm vi tiến hành khảo sát: Việc khảo sát được tiến hành trong phạm vi các huyện, thành phố thuộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm:

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 05 trường gồm: THCS Lý Tự Trọng - phường Kinh Dinh, THCS Trần Phú - phường Mỹ Bình, Tiểu học Mỹ Hương - phường Mỹ Hương, Tiểu học Đài Sơn - phường Đài Sơn, Mầm non 16/4 - phường Thanh Sơn.

- Huyện Ninh Phước: 05 trường gồm: THCS Lê Quý Đôn - xã Phước Hậu, THCS Phước Vinh - xã Phước Vinh, Tiểu học Phước Thiện - xã Phước Sơn, Tiểu học Thuận Hòa - xã Phước Thuận, Mầm non Sơn Ca - thị trấn Phước Dân.

- Huyện Thuận Bắc: THCS Hà Huy Tập - xã Bắc Sơn, THCS Bùi Thị Xuân - xã Lợi Hải, Tiểu học Phước Kháng - xã Phước Kháng, Tiểu học Gò Sạn - xã Bắc Phong, Mẫu giáo Công Hải - xã Công Hải.

2. Đối tượng được khảo sát: Cha mẹ học sinh (CMHS) đang theo học tại các trường trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo, mầm non.

3. Nội dung khảo sát: Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về 05 nhóm tiêu chí sau đây:

a) Nhóm tiêu chí về tiếp cận dịch vụ.

b) Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

c) Nhóm tiêu chí về môi trường giáo dục.

d) Nhóm tiêu chí về hoạt động giáo dục.

đ) Nhóm tiêu chí về kết quả của giáo dục.

3.1. Bộ câu hỏi khảo sát: Các phiếu khảo sát theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 2329/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2017, gồm 03 mẫu phiếu: Phiếu P1: Dành cho Cha mẹ trẻ mầm non, Phiếu P2: Dành cho cha mẹ học sinh tiểu học, Phiếu P3: Dành cho cha mẹ học sinh trung học cơ sở.

3.2. Cấu trúc phiếu hỏi

Về cấu trúc, phiếu hỏi khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công gồm 3 phần:

• Mục I: Thông tin chung về người trả lời

Phần này thu thập một số thông tin cơ bản về người trả lời phiếu, bao gồm: giới tính, năm sinh, dân tộc, học vấn, nghề nghiệp và trường đang theo học.

• Mục II: Nội dung khảo sát

Nội dung khảo sát được chia thành 6 phần chính, bao gồm:

A. Tiếp cận dịch vụ;

B. Cơ sở vật chất, trang thiết bị;

C. Môi trường giáo dục;

D. Hoạt động giáo dục

E. Kết quả giáo dục;

F. Các ý kiến khác.

Các phần A, B, C, D và E được thiết kế với nhiều câu hỏi nhằm xác định mức độ hài lòng của người trả lời về từng lĩnh vực khác nhau của dịch vụ giáo dục công, phần F là để thu thập ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục.

• Phần dành cho cán bộ khảo sát

Phần này dành cho cán bộ khảo sát ghi thông tin cá nhân của mình để Tổ trưởng Tổ khảo sát tiện theo dõi và quản lý phiếu hỏi đã phát ra và thu về trong quá trình thực hiện khảo sát.

3.3. Cách trả lời phiếu hỏi

a. Đối với các câu hỏi trong phần Thông tin chung về người trả lời (Mục I)

Người trả lời khoanh tròn vào một trong số các phương án trả lời đã soạn sẵn đối với các câu hỏi về giới tính, học vấn hoặc điền thông tin chi tiết vào chỗ trống đối với các câu hỏi về năm sinh, nghề nghiệp, dân tộc và trường đang theo học.

b. Đối vi các câu hỏi trong phần Nội dung khảo sát (Mục II)

Mỗi lĩnh vực được đánh giá thông qua một số khía cạnh (mỗi khía cạnh tương ứng với 01 câu hỏi) với 5 mức đánh giá - từ thấp đến cao - thể hiện cảm nhận của người trả lời về từng khía cạnh cụ thể của dịch vụ giáo dục công ln lượt là: “Rất không hài lòng; Không hài lòng; Phân vân; Hài lòng; Rất hài lòng”.

Đối với các câu hỏi trong phần nội dung khảo sát (Mục II, các phần từ A đến E): người trả lời đánh dấu “x” vào ô tương ứng với cảm nhận của bản thân. Cuối mỗi lĩnh vực có một câu hỏi về mức độ hài lòng chung về lĩnh vực đó cũng ở mức từ thấp nhất đến cao nhất. Người trả lời cũng đánh dấu “x” vào mức tương ứng với cảm nhận chung của mình về lĩnh vực này (mức độ hài lòng nói chung không nhất thiết phải tương thích với mức độ hài lòng với các nội dung thành phần trên).

Đối với các câu hỏi trong phần ý kiến khác (Phần F), người trả lời ghi cụ thể ý kiến của mình vào các dòng kẻ đã được kẻ sẵn. Phần này nhằm thu thập ý kiến tư vấn của người dân cho các cơ quan quản lí và các cơ sở giáo dục cải tiến cách cung ứng, các điều kiện cung ứng dịch vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, đáp ứng nguyện vọng của người dân, cải thiện mức độ hài lòng của họ đối với dịch vụ giáo dục công.

c. Đối với phần dành cho cán bộ khảo sát

Cuối phiếu hỏi là Phần dành cho cán bộ khảo sát. Cán bộ khảo sát cần ghi cụ thể và đầy đủ thông tin như được yêu cầu trong phiếu hỏi ở phần này vào tất cả các phiếu hỏi do mình thực hiện.

3.4. Một số lưu ý khì trả lời phiếu hỏi

Các thông tin trả lời phiếu hỏi sẽ chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu và điều chỉnh chính sách, vì thế, các thông tin do người trả lời cung cấp được ẩn danh. Do đó, người trả lời KHÔNG ghi tên mình trong các phiếu hỏi.

Mỗi người dân (CMHS) có thể có cảm nhận khác nhau về cùng một vấn đề, vì thế, ý kiến trả lời có thể không giống nhau. Cần nhấn mạnh rằng, ý kiến trả lời của người dân dựa trên sự trải nghiệm của chính họ trong hoạt động học tập và các hoạt động ngoại khóa khác tại trường. Tùy thuộc mong mun, kì vọng của từng người dân đối với các nhóm vấn đề nêu trên mà có đánh giá khác nhau.

Khi người dân trả lời phiếu, Điều tra viên chỉ giải thích câu hỏi (nếu cần thiết) cho người dân nào chưa hiểu rõ, Điều tra viên không gợi ý phương án trả lời.

Nếu người dân có phương án trả lời khác so với các đáp án có sẵn thì cán bộ khảo sát đề nghị ghi rõ thêm vào cuối các đáp án trả lời ở câu hỏi đó.

Khi người trả lời nộp lại phiếu, các thông tin cá nhân và các câu hỏi phải được trả lời đầy đủ. Nếu người trả lời bỏ trống câu hỏi nào thì cần được đề nghị hoàn thành nốt câu hỏi đó.

4. Hình thức tiến hành khảo sát:

- Điều tra viên trực tiếp phát phiếu điều tra cho đối tượng trả lời phiếu và thu lại phiếu (Đối với các đối tượng không biết chữ Điều tra viên thực hiện phỏng vấn trực tiếp).

- Danh sách đối tượng tham gia điền phiếu sẽ do trường mời trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Chọn mẫu khảo sát:

Việc chọn cha mẹ học sinh để khảo sát được tiến hành theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và được thực hiện như sau:

Bước 1. Tính số lượng cần khảo sát (cỡ mẫu) theo công thức:

n

=

N

1+ N(e2)

Trong đó:

n là cỡ mẫu.

N là số PHHS thụ hưởng dịch vụ.

e là sai số cho phép (5%)

* Áp dụng công thức trên ta được cỡ mẫu là 3.413 mẫu. Dự trù mất mẫu (khoảng 10%) ta có cỡ mẫu là 3.755 mẫu, cụ thể như sau:

STT

Đơn vị khảo sát

Số lượng

(ước tính)

Chọn mẫu khảo sát

(Đã làm tròn s)

1

Trường THCS Lý Tự Trọng

1175

328

2

Trường THCS Trần Phú

1559

350

3

Trường THCS Lê Quý Đôn

1007

315

4

Trường THCS Phước Vinh

441

230

5

Trường THCS Hà Huy Tập

506

246

6

Trường THCS Bùi Thị Xuân

488

242

7

Trường Tiểu học Mỹ Hương

1041

318

8

Trường Tiểu học Đài Sơn

851

299

9

Trường Tiểu học Phước Thiện

584

261

10

Trường Tiểu học Thuận Hòa

379

214

11

Trường Tiểu học Phước Kháng

240

165

12

Trường Tiểu học Gò Sạn

282

182

13

Trường Mầm non 16/4

275

179

14

Trường Mầm non Sơn Ca

375

213

15

Trường Mu giáo Công Hải

377

213

 

Tng:

 

3.755

Bước 2. Tính khoảng cách mẫu:

- Khoảng cách mẫu (kí hiệu là k) được tính bằng công thức k

=

N

n

(N: Tổng toàn thể và n là cỡ mẫu)

Bước 3. Tiến hành chọn ngẫu nhiên để đủ số lượng CMHS cần khảo sát theo cỡ mẫu đã tính được ở Bước 1. Cách làm như sau:

- Lập danh sách toàn thể CMHS trong trường theo thứ tự từ 1 đến N

- Chọn ngẫu nhiên 1 số thứ tự trong khoảng từ 1 đến 1+k để có người đầu tiên tham gia vào mẫu (tương ứng với số thứ tự được chọn). Giả sử số thứ tự được chọn ngẫu nhiên đầu tiên là m1 (1 ≤ m1 ≤ k)

- Chọn người tiếp theo tham gia vào mẫu bằng cách lấy m1+k = m2 làm số thứ tự cần chọn (được người thứ 2 ứng với số thứ tự m2)

- Tiếp tục thực hiện như vậy sẽ chọn được những người tiếp theo tham gia vào mẫu (lần lượt ứng với các số thứ tự m3, m4,...). Quá trình này được thực hiện cho đến khi đủ số người theo cỡ mẫu n đã tính được Bước 1.

Lưu ý. Trong trường hợp một số thứ tự nào đó được chọn bị trùng với một số thứ tự đã chọn thì có thể sử dụng số thứ tự lin sau s đó làm sthứ tự thay thế số bị trùng và sau đó vẫn sử dụng cách làm trên bắt đầu từ số thứ tự thay thế để chọn số thứ tự tiếp theo cho đến khi đủ số người cần chọn (trường hợp này có thể xảy ra khi chọn gần đủ số người theo cỡ mẫu đã tính).

Bước 4. Lập danh sách CMHS ứng với các số thứ tự đã chọn được (lần lượt theo các số thứ tự: m1, m2, m3,..mn) để tiến hành khảo sát trên những người được chọn.

III. NGUYÊN TẮC CHUNG KHI TIẾN HÀNH KHẢO SÁT:

- Việc khảo sát sẽ được tiến hành tại 15 đơn vị trường học trên phạm vi 13 xã, phường, thị trấn thuộc 03 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tại mỗi đơn vị khảo sát, Tổ khảo sát tiến hành khảo sát phiếu; đối tượng khảo sát do trường mời trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ khảo sát tiến hành phát phiếu, hướng dẫn việc điền phiếu để người dân trực tiếp điền vào phiếu khảo sát (Đối với các đối tượng không biết chữ Điều tra viên thực hiện phng vấn trực tiếp).

IV. LỊCH TRÌNH TIẾN HÀNH KHẢO SÁT:

- Thời gian khảo sát diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 31/5/2019.

- Giao Tkhảo sát chủ động xây dựng lịch khảo sát cụ thể và chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tiến hành khảo sát theo Kế hoạch. Trong quá trình khảo sát, các Tổ khảo sát được chủ động thời gian để đảm bảo việc khảo sát đạt hiệu quả.

V. XỬ LÝ S LIỆU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT:

1. Xử lý số liệu khảo sát:

- Tổ xử lý kết quả thực hiện xử lý kết quả khảo sát và báo cáo xử lý kết qukhảo sát theo quy định.

- Căn cứ báo cáo xử lý kết quả khảo sát của Tổ xử lý kết qu; Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hp, thông qua Tổ Chđạo, điều hành và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đi với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tnh.

2. Công bố kết quả khảo sát: Kết qukhảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công sẽ được công bố trong 12/2019.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính thống nhất định mức chi để thực hiện công tác khảo sát theo Kế hoạch.

VII. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố có trách nhiệm dành thời lượng nhất định để tuyên truyền về đợt khảo sát. Báo Ninh Thuận có bài viết về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt điều tra, khảo sát.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị và tài chính để đảm bảo phục vụ tốt cho công tác khảo sát.

3. Sỏ Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tnh phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện đợt khảo sát theo Kế hoạch.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ khảo sát khi thực hiện việc khảo sát trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trường học trực thuộc phòng hợp tác, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổ khảo sát thực hiện khảo sát đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch, phương án đã ban hành./.

 

P1

PHIẾU KHẢO SÁT

ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG
PH
IẾU DÀNH CHO CHA MẸ TRẺ MẦM NON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 05/04/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Với mục tiêu nâng cao chất tượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người dân nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Những ý kiến của Ông/Bà rt quan trọng bởi sẽ giúp chúng tôi tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ giáo dục. Thông tin mà Ông/Bà cung cấp sẽ được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

I. THÔNG TIN CHUNG V NGƯỜI TRẢ LỜI

Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân bằng cách điền vào chỗ trống hoặc khoanh tròn vào ý phù hợp với lựa chọn của Ông/Bà:

a) Giới tính:

1. Nam

2. Nữ

b) Năm sinh: ……………………………

c) Dân tộc: ……………………………

d) Trình độ học vấn:

1. Tiểu học

5. Trung cấp

2. Trung học cơ sở

6. Cao đẳng

3. Trung học phổ thông

7. Đại học

4. Sơ cấp

8. Trên đại học

9. Trình độ khác

e) Nghề nghiệp:............................................................................................................

f) Trường con Ông/Bà đang theo học:

1. Tên trường: .............................................................................................................

2. Tỉnh, thành phố : ......................................................................................................

3. Huyện, quận, thị xã ..................................................................................................

4. Xã, phường, thị trấn : ..............................................................................................

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Đề nghị ông/bà khoanh tròn vào chữ s thể hiện mức độ đánh giá được lựa chọn theo ý kiến của bản thân. Mỗi câu chỉ chọn 1 phương án trả lời.

A. TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 1. Mức độ hài lòng của Ông/ Bà về việc cung cấp thông tin về điều kiện nhập học của nhà trường (thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác) như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 2. Mức độ hài lòng của Ông/Bà đi với các thủ tục hành chính (nhập học, chuyển trường, làm hồ sơ giấy tờ khác...) của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 3. Mức độ hài lòng của Ông/bà về mức học phí của trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 4. Mức độ hài lòng của Ông/bà về các khoản đóng góp khác trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 5. Mc độ hài lòng nói chung của Ông/Bà đối với tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

B. CƠ SỞ VẬT CHT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 6. Mức độ hài lòng của Ông/Bà đối với các phòng học (diện tích, thiết bị, đồ dùng, mức độ vệ sinh, an toàn...) dành cho trẻ như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 7. Mức độ hài lòng của Ông/ Bà về các thiết bị, đồ dùng, đ chơi (số lượng, chủng loại và chất lượng) trong lớp dành cho trẻ như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 8. Mc độ hài lòng của Ông/Bà về khu vệ sinh (diện tích, đồ dùng, thiết bị, nguồn nước, mức đ vệ sinh, an toàn...) dành cho trẻ như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 9. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về khu sân chơi (diện tích, quy hoạch, bóng mát từ cây xanh, thiết bị, đồ chơi, mức độ an toàn và vệ sinh...) dành cho trẻ như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 10. Mức độ hài lòng nói chung của Ông/Bà đối với cơ sở vật chất của nhà tng như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

C. MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 11. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về môi trường giáo dục trong nhà trường (sự gương mẫu, sự gần gũi, thân thiện đối với trẻ của các thành viên trong nhà trường; sự khuyến khích, hỗ trợ, và tạo cơ hội để trẻ tham gia các hoạt động và thể hiện bn thân...) như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 12. Mức độ hài lòng của Ông/Bà đối với giáo viên trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ (sự công bằng, khách quan, tận tâm, nhiệt tình) như thế nào:

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 13. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về sự phối hợp của nhà trường và gia đình trong chăm sóc và giáo dục trẻ như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 14. Mức đ hài lòng của Ông/Bà về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 15. Mức độ hài lòng nói chung của Ông/Bà về môi trường giáo dục của nhà trường như thế nào?

1. Rt không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

D. HOT ĐNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

Câu 16. Mức độ hài lòng của Ông/Bà đối với việc tổ chức chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ (số bữa ăn, khẩu phần ăn, thời gian các bữa, chế độ dinh dưỡng...) ở trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 17. Mức độ hài lòng của Ông/ Bà đối vi việc tổ chức chăm sóc vệ sinh và sức khỏe cho trẻ (vệ sinh cá nhân, môi trường, khám sức khỏe định kỳ, phòng bệnh, phát hiện các biểu hiện ban đầu và can thiệp sớm...) trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 18. Mức độ hài lòng của Ông/Bà đối với tổ chức hoạt động giáo dục và vui chơi cho trẻ ở trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 19. Mức độ hài lòng của Ông/Bà đối với việc trao đổi thông tin về trẻ, về kết quả theo dõi và đánh giá trẻ trong nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 20. Mức độ hài lòng nói chung của Ông/Bà đối vi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

E. KT QUẢ CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

Câu 21. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về sự phát triển thể chất của trẻ (chiều cao, cân nặng, khả năng vận động) như thế nào?

1. Rt không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 22. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về sự tiến bộ trong nhận thức (hiểu biết về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và tính toán đơn giản) của trẻ như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 23. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về sự tiến bộ trong ngôn ng (nghe, hiểu, diễn đạt) của trẻ như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 24. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về sự tiến hộ trong tình cảm và quan hệ xã hội của trẻ như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 25. Mức độ hài lòng nói chung của Ông/Bà về kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ như thế nào?

1. Rt không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rt hài lòng

Câu 26. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NÓI CHUNG CỦA ÔNG/BÀ V DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG MM NON NHƯ THẾ NÀO?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

F. Ý KIN Đ XUẤT VỀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GDMN

Câu 27. Ông/Bà vui lòng đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lưng dịch vụ giáo dục mầm non trong:

a) Tiếp cận dịch vụ giáo dục (cung cp thông tin về nhà trường; thủ tục nhập học, chuyển trường; các khoản thu)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b) Cơ sở vật chất (phòng học; thiết bị, đồ chơi; sân chơi; khu vệ sinh)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

c) Môi trường giáo dục (tự nhiên, quan hệ trong nhà trường)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

d) Hoạt động chăm sóc giáo dục (nội dung; phương pháp; đánh giá trẻ)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

e) Kết quả giáo dục (phát triển thể chất, nhn thức, ngôn ngữ; thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Cảm ơn Ông/Bà đã tham gia trả lời!

 

PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT

a) Họ và tên: ...............................................................................................................

b) Đơn vị công tác: .....................................................................................................

 

P2

PHIẾU KHẢO SÁT

ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG
PHIẾU DÀNH CHO CHA MẸ HỌC SINH TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người dân nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Những ý kiến của Ông/Bà rất quan trọng bởi sẽ giúp chúng tôi tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ giáo dục. Thông tin mà Ông/Bà cung cp sẽ được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI

Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân bằng cách điền vào chỗ trống hoặc khoanh tròn vào ý phù hợp:

a) Giới tính:                              1.Nam                           2. Nữ

b) Năm sinh: ………………………..

c) Dân tộc: …………………………..

d) Học vấn:

1. Tiểu học

5. Trung cấp

2. Trung học cơ sở

6. Cao đẳng

3. Trung học phổ thông

7. Đại học

4. Học nghề

8. Trên đại học

9. Trình độ khác

e) Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………

f) Trường con Ông/Bà đang theo học:

1. Tên trường: .............................................................................................................

2. Tỉnh, thành phố : ......................................................................................................

3. Huyện, quận, thị xã : ................................................................................................

4. Xã, phường, thị trấn : ..............................................................................................

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Đề nghị Ông/Bà khoanh tròn vào chữ số đứng trước phương án thể hiện ý kiến trả li của Ông/Bà. Mi câu hỏi chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.

A. TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 1. Mức độ hài lòng của Ông/ Bà đi với việc cung cấp thông tin của nhà trường (thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác) như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 2. Mức độ hài lòng của Ông/Bà đối với các thủ tục hành chính (nhập học, chuyển trường, làm hồ sơ giấy tờ khác...) của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 3. Mức đ hài lòng của Ông/Bà về địa điểm của trường (gần nhà, đi lại thuận tiện, an toàn...) như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 4. Mức độ hài lòng của Ông/bà đối với các khoản thu hoặc đóng góp do nhà trường và Hội Cha mẹ học sinh quy đnh như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 5. Mức độ hài lòng chung của Ông/Bà đối với tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

B. CƠ SỞ VẬT CHT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 6. Ông/Bà hài lòng ở mc độ nào đối với phòng học của học sinh (diện tích, mức độ kiên cố, ánh sáng, quạt điện, cây xanh,... )?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 7. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào đối với hệ thống phương tiện dạy học của nhà trường (s lượng, chủng loại và chất lượng)?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 8. Ông/Bài lòng mức độ nào đối vi thư viện của nhà trưng (số sách, tài liệu, thiết bị thư viện...)?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 9. Ông/Bà hài lòng mức độ nào đối với khu sân chơi, bãi tập thể dục thể thao của nhà trường (diện tích, khuôn viên, cây xanh...)?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 10. Mức độ hài lòng chung của Ông/Bà đối với Cơ sở vật chất của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

C. MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 11. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về môi trường tự nhiên xung quanh trường (không khí, cây xanh, ánh sáng, tiếng ồn... ) như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 12. Mức độ hài lòng của Ông/Bà v tình trạng an ninh, an toàn ở trường và khu vực xung quanh như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 13. Ông/Bà hài lòng mức độ nào về sự thân thiện, đoàn kết giữa học sinh với học sinh trong nhà trường?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 14. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào về thái độ, sự nhiệt tình và công bằng của giáo viên trong việc dạy học và đánh giá kết quả học tập của HS?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 15. Mức đ hài lòng nói chung của Ông/Bà về môi trường giáo dục của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rt hài lòng

D. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 16. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào đối với việc tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục (Sắp xếp lịch học tập và nghỉ ngơi, sắp xếp các môn học và hoạt động giáo dục) của nhà trường?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 17. Ông/bà hài lòng ở mức độ nào đối với phương pháp dạy học của giáo viên (dạy d hiểu, lôi cuốn và hấp dẫn...)?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 18. Ông/Bà hài lòng mức độ nào đối với việc tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém ở trường?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 19. Ông/Bà hài lòng mức độ nào đối với công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 20. Mức độ hài lòng nói chung của Ông/Bà về hoạt động giáo dục của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

E. KT QUẢ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 21. Ông/Bà hài lòng mức độ nào đối với kết quả học tập, đạo đc của con Ông/Bà?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 22. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào đối với năng lực thẩm mỹ (vẽ, thủ công, âm nhạc...) của con Ông/Bà?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 23. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào đối với kết quả giáo dục thể chất của con Ông/Bà?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 24. Mức độ hài lòng nói chung của Ông/Bà ở mức độ nào đi với kết quả giáo dục của con mình?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 25. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NÓI CHUNG CỦA ÔNG/BÀ VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

F. CÁC Ý KIẾN KHÁC

Câu 26. Ông/Bà vui lòng đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lưng dịch vụ giáo dục Tiu học liên quan đến các nội dung đã hỏi ở trên:

a) Tiếp cận dịch vụ giáo dục

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b) Cơ sở vật chất

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

c) Môi trường giáo dục

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

d) Hoạt động giáo dục

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

e) Kết quả giáo dục

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Cảm ơn Ông/Bà đã tham gia trả lời!

 

PHN DÀNH CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT

a) Họ và tên: ...............................................................................................................

b) Đơn vị công tác: .....................................................................................................

 

P3

PHIẾU KHẢO SÁT

ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG
PHIẾU DÀNH CHO CHA MẸ HỌC SINH THCS
(Ban hành kèm theo Quyết định số
532/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Vi mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động ca các cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cu của người dân nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Những ý kiến ca Ông/Bà rất quan trọng bởi sẽ giúp chúng tôi tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ giáo dục. Thông tin mà Ông/Bà cung cấp sẽ được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

I. THÔNG TIN CHUNG V NGƯỜI TRẢ LỜI

Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân bằng cách điền vào chỗ trống hoặc khoanh tròn vào ý phù hợp:

a) Giới tính:                          1.Nam                               2. Nữ

b) Năm sinh: ……………………..

c) Dân tộc: ……………………….

d) Học vấn:

1. Tiểu học

5. Trung cấp

2. Trung học cơ sở

6. Cao đẳng

3. Trung học phổ thông

7. Đại học

4. Học nghề

8. Trên đại học

9. Trình độ khác

e) Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

f) Trường con Ông/Bà đang theo học:

1. Tên trường: .............................................................................................................

2. Tỉnh, thành phố : ......................................................................................................

3. Huyện, quận, thị xã : ................................................................................................

4. Xã, phường, thị trấn : ..............................................................................................

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Đề nghị Ông/Bà khoanh tròn vào chữ s đứng trước phương án thể hiện ý kiến trả lời của Ông/Bà. Mỗi câu hỏi chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.

A. TIP CN DCH V GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 1. Mc độ hài lòng của Ông/ Bà về việc cung cấp thông tin của nhà trường (thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác) như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 2. Mức độ hài lòng của Ông/Bà đối với các thủ tục hành chính (nhập học, chuyển trường, làm hồ giấy t khác...) của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 3. Mức độ hài lòng của Ông/bà đối với mức học phí theo quy định của nhà nước như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 4. Mức độ hài lòng của Ông/bà đối với các khoản thu hoặc đóng góp do nhà trường và Hội Cha mẹ học sinh quy định như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 5. Mức độ hài lòng chung của Ông/Bà mức độ nào đối với Tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhà trường?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

B. CƠ S VẬT CHT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 6. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào đối với hệ thống phòng học, phòng chức năng của học sinh (diện tích, mức độ kiên cố, ánh sáng, quạt điện...)?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 7. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào đối với điều kiện thiết bị và đ dùng dạy học của nhà trường (số lượng, chủng loại và chất lượng)?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 8. Ông/Bà hài lòng ở mc đ nào đối với thư vin của nhà trường (số sách, tài liệu, thiết bị thư viện...)?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 9. Ông/Bà hài lòng mc độ nào đối với sân chơi, bãi tập thể dục thể thao của nhà trường (diện tích, khuôn viên, cây xanh...)?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 10. Mức đ hài lòng chung của Ông/Bà về điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường như thế nào?

1. Rt không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

C MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 11. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về môi trường tự nhiên xung quanh trường (không khí, cây xanh, ánh sáng, tiếng ồn...) như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 12. Mức độ hài lòng của Ông/Bà về tình trạng an ninh, an toàn trường và khu vực xung quanh trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 13. Ông/Bà hài lòng mức độ nào về sự thân thiện, đoàn kết giữa học sinh với học sinh trong nhà trường?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 14. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào về thái độ, sự nhiệt tình và công bằng của giáo viên trong việc dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 15. Mức độ hài lòng chung của Ông/Bà về môi trường giáo dục ca nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

D. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 16. Ông/Bà hài lòng về tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục (Sắp xếp lịch học tập và nghỉ ngơi, sắp xếp các môn học và hoạt động giáo dục) của nhà trường mức độ nào?

1. Rt không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rt hài lòng

Câu 17. Ông/Bà hài lòng về công tác phụ đạo học sinh yếu kém của nhà trường mức độ nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 18. Ông/bà hài lòng về phương pháp dạy học của giáo viên (dạy dễ hiểu, lôi cuốn và hấp dẫn...) ở mức độ nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 19. Ông/Bà hài lòng về công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên mức độ nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 20. Mc độ hài lòng chung của Ông/Bà về hot động giáo dục của nhà trường như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

E. KT QUẢ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Câu 21. Ông/Bà hài lòng mức độ nào đối với kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của con Ông/Bà?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 22. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào đối với năng lực giải quyết vấn đề của con Ông/Bà trong học tập và trong cuộc sống?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 23. Ông/Bà hài lòng ở mức độ nào đối với kết quả giáo dục thể chất của con Ông/Bà?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 24. Mức độ hài lòng chung của Ông/Bà về kết quả giáo dục của con Ông/Bà như thế nào?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

Câu 25. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CHUNG CỦA ÔNG/BÀ V DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NHƯ TH NÀO?

1. Rất không hài lòng

2. Không hài lòng

3. Phân vân

4. Hài lòng

5. Rất hài lòng

F. CÁC Ý KIẾN KHÁC

Câu 26. Ông/Bà vui lòng đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục THCS liên quan đến các nội dung đã hỏi ở trên:

a) Tiếp cận dịch vụ giáo dục

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b) Cơ sở vật cht

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

c) Môi trường giáo dục

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

d) Hot động giáo dục

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

e) Kết quả giáo dục

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Cám ơn Ông/Bà đã tham gia trả lời!

 

PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT

a) Họ và tên: ...............................................................................................................

b) Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu532/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 532/QĐ-UBND 2019 Phương án khảo sát mức độ hài lòng của người dân Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 532/QĐ-UBND 2019 Phương án khảo sát mức độ hài lòng của người dân Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu532/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành05/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 532/QĐ-UBND 2019 Phương án khảo sát mức độ hài lòng của người dân Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 532/QĐ-UBND 2019 Phương án khảo sát mức độ hài lòng của người dân Ninh Thuận

              • 05/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực