Quyết định 532/QĐ-UBND

Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015

Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2008 sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng than bùn Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 3520/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2008 sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng than bùn Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2007-2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI, kỳ họp thứ 11 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015;

Xét đề nghị tại Tờ trình số /TTr-STNMT ngày tháng 02 năm 2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015 (có Báo cáo Quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh công bố công khai và thực hiện quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Bộ Công nghiệp (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Lưu: HC, CN.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu532/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2008 sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng than bùn Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2008 sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng than bùn Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu532/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành07/04/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2008 sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng than bùn Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2008 sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng than bùn Yên Bái